Anh chị hãy phân tích nhân vật Bơ men trong truyện “Chiếc lá cuối cùng” của tác giả O-hen-ri.

bài: Anh ch hãy phân tích nhân vt B men trong truyn “Chic lá cui cùng” ca tác gi O-hen-ri.

Bài làm

Tác phm "Chic lá cui cùng" là mt truyn ngn vô cùng cm ng ca mt nhà vn ni ting nc M, ông O hen ri. Truyn ngn cao lòng nhân ái, tm lòng cao c ca nhng ngi ha s nghèo cô n, nhng có tình yêu con ngi vô cùng bao la, có th mang li nim tin cho con ngi vào cuc sng.

Chính c già B men là mt nhân vt nh vy, ông có kh nng truyn th nim tin tình yêu cuc sng cho cô gái nh Giôn-xi khn kh, bnh tt và nghèo khó.

Truyn ngn "Chic lá cui cùng" vit v hai ngi ha s tr Giôn xi và Xiu h cùng có chung mt c m chính là tình yêu vi ngh thut. H thuê chung mt cn h tng thng ca mt ngôi nhà c k làm xng v.

Trong cùng ngôi nhà có mt ông ha s già, ó chính là c B men ông c luôn m c mình s sáng tác c mt bc tranh i. Mt tác phm ngh thut tht s, nhng nm nay ông c hn sáu mi tui ó vn cha làm c iu ó. Cuc sng mu sinh khin ông phi làm thêm rt nhiu ngh kim sng trong ó có vic ngi làm mu v cho nhng sinh viên trng m thut khin my ô la mi gi.

phan tich nhan vat cu bo men trong chiec la cuoi cung - Anh chị hãy phân tích nhân vật Bơ men trong truyện “Chiếc lá cuối cùng” của tác giả O-hen-ri.
Phân tích nhân vt B men trong Chic lá cui cùng

Mùa ông nm ó, ma lnh tuyt ri sut, Giôn- xi mc bnh viêm phi, nhng không có tin cha tr trit nên bnh tình c tái phát mãi. Thi ó, cn bnh này khin nhiu ngi thit mng, cho nên Giôn-xi ã buông b hy vng sng ca mình.

Cô thng ngh ti cái cht, mi ngày Giôn- xi ngi trên ging bnh và ngi m nhng chic lá thng xuyên qua ca s. Cô thng nói vi Xiu ngi bn cùng phòng ca mình rng, khi nào chic lá thng xuân cui cùng trên cây ri xung thì cng là lúc mà cô s cht.

Dng nh Giôn- xi ã quá tuyt vng cô không có nim tin nào có th da vào bám víu, lúc nào cô gái tr y cng có cm giác cái cht ang n rt gn mình. Các bác s cng nói rng bnh ca Giôn-xi ht thuc cha, nu nh ngi bnh không mun iu tr, không thit tha cuc sng.

Nhân vt Xiu là ngi khá tt bng cô rt thng Giôn xi và thng xuyên khuyên nh bn mình, nhng mi li nói ca Xiu u không hiu qu, Giôn- xi vn sng trong tuyt vng và ch i cái cht s ti vi mình.

Xiu khá gin Giôn- xi v vic cô thng xuyên m nhng chic lá và ch i ngày ra i ca mình. Có ln Xiu ã tâm s chuyn này vi ông c B men ngi àn ông cùng am mê hi ha sng chung mt nhà vi mình.

Ông lão nghèo, sng cô c mt mình trong mt phòng gn phòng ca Giôn-xi và Xiu . Ông c luôn mun sáng tác mt tác phm tuyt vi nhng sut hn bn mi nm cm c v ông vn cha sáng tác c mt tác phm ngh thut nào úng ngha.

Ngi ngh s khn kh y cha bao gi ht m c v mt bc tranh tuyt tác, mt bc tranh i mang li tên tui cho ông ngay c khi ông ã ra i t b cuc sng này.

Bình thng ông B men ít khi ti tnh, vi ngi khác cuc sng có quá nhiu iu cn phi suy ngh, khin cho ông thng xuyên cau có, ít ti ci nim n. Nhng khi nghe Xiu tâm s v s vic ca Giôn-xi lòng ông lão li tri dy mt tình yêu thng vô hn.

Nhng chic lá thng xuân chính là nim tin v s sng cho cô gái nh Giôn- xi khn kh, Chic lá cui cùng ca cây thng xuân bám trên bc tng gch không bao gi rng s làm nim tin ca Giôn-xi sng li.

Sau mt êm ma gió, bão tuyt ti t vùi dp ph phàng nhng chic lá trên cây. Giôn-xi ngh chc chn chic lá cui cùng cng ã ri xung. Nhng khi thc dy Giôn-xi vô cùng ngc nhiên chic lá cui cùng vn còn ó.

Cô cm thy nim vui tr li, cô bt u hy vng nhiu hn, hy vng mình s không cht. Mình s nh chic lá kia kiên cng sng tip vi cuc i nhiu sóng gió. Nim tin ã c nhen nhóm thp lên trong tâm hn cô gái tr ti nghip ca chúng ta.

Chính kit tác Chic lá cui cùng ca c B men ã cu sng Giôn- xi ti nghip. Cui cùng thì Giôn-xi cng khi bnh mùa ông, ri ti mùa xuân cn bnh viêm phi ca Giôn-xi càng ngày càng thuyên gim. Cho ti mt ngày cô ti gn ca s nhìn tht k chic lá thng xuân kiêu hãnh, kiên cng kia thì cô mi phát hin ra nó ch là mt bc tranh mà thôi.

Bc tranh y ó chính là kit tác ca c B men ã v tng cho Giôn- xi khi chic lá cui cùng trên cây ri xung. Sáng hôm sau, c B men ã ra i mãi mãi bi b nhim lnh sau mt êm ng ngoài ma tuyt, gió bão.

Chi tit này khin ngi c vô cùng cm ng vì tm lòng lng thin nhân vn cao c ca nhân vt B men, s ra i ca ông ã mang li s sng nim tin cho Giôn-xi khin ngi c vô cùng xúc ng v tình ngi m áp trong tác phm.

Ông lão B men ra i nhng kit tác chic lá cui cùng mà ông li s sng mãi vi thi gian. Nó tht s là mt kit tác ln lao mà khi còn sng ông thng m c sáng tác nó.

ông Tho