Bài văn biểu cảm Tả cây dừa quê em

Bi vn biu cm T cy da qu em

Hng dn

T ng xa, em ã thy sng sng cây da b ao. Thân da to bng hai vòng tay em. Thân da khoác chic áo cng sn sùi màu nâu t. R da thuc loi r chùm, bám sâu vào lòng t. Bi th thân da cao nhng ng vng vàng. Cây da có dáng nghiêng rt p, v p ca nó mt phn nh vào lá. Lá tp trung phn ngn, ngoi em gi là tàu da. Lá da màu xanh m, gân và phin lá song song, mc i xng nhau nh rng lc trên tàu da. Bi th nhà th Trn ng Khoa ã vit: Tàu da nh chic lc chi vào mây xanh.

Tàu da bám chc vào thân da trên ngn. Khi lá già, tàu rng i nhng ch cho lá non phát trin. Gp làn gió thong qua, lá da xôn xao ung a tht duyên dáng.
Khi có gió mnh, lá da xào xc nh ting gm khua, trông da hiên ngang, cng cáp do dai. Vào mùa, da ra hoa. T nách ca các tàu da, nhng b non l ra. Hoa mc thành chùm trên mt cái cung dài và có nhiu nhánh ph. Hoa da màu vàng nht, hoa li ti rng trng c góc vn, hng thm du nh. Nhìn hoa rng em tht st rut bi em âu ngh ó là s hi sinh cao c. Hoa ang nhng ch cho qu non chào i. Chùm qu nh àn ln con bám cht vào thân m, ri c th chúng mi ngày mt ln. Qu non có màu xanh non ca lá. Qu già, v khô ráp li, có màu nâu ca thân. Nc da non ung tht ngon, tht mát lành. Nc da thc ung gii khát mà ai cng thích.

Da là loi cây có ích. Da không nhng cho qu ch bin thc n, nc da gii khát cho mi ngi, da còn ch bin ra du, da phc v cho công nghip. Thân da va làm ct, làm kèo, v da làm ci un nu, làm dây thng ct… Da tht có ích cho i sng con ngi.

Da là c sn ca quê em. Da tng thêm v p duyên dáng ca làng quê Vit Nam. Em mong da vn mãi mãi xanh ti. Nhìn màu xanh ca da em nh v quê ni yêu du ca mình.

Ngun: Vietvanhoctro.com