Bài văn biểu cảm về Hoa sen lớp 7

Bài vn biu cm v Hoa sen lp 7

Hng dn

Nu Quc hoa ca t nc Nht Bn là hoa anh ào, Quc hoa ca Hàn Quc là hoa mugung thì Quc hoa ca t nc Vit nam là hoa sen.

Hoa sen c xem là quc hoa vit nam bi l nó mc khp t nuwocs vit nam, t nam ra bc. Nó li mt n tng khá sâu m i vi nhng con ngi vit nam nói riêng và khách du lch các nc nói chung.

Hình nh hoa sen bên cnh tà áo dài ca các cô gái vit nam s làm cho các nc bn cm thy tht tuyt p. Ta s không còn thc mc na là vì sao trên tà áo dài ca ngi con gái VIt luôn thêu lên nhng bông hoa sen?

Nhng gánh hàng rong Hà Ni ta bt gp ó nhng cành sen bên cnh nhng món hàng mà các thng gia ang gánh gia ph phng Th ô.

Hoa sen không ch là loài hoa ngm mà nó còn mang li kinh t i vi ngi dân vit nam. Cánh sen c ngi dân làm thành nhng th công m ngh. Nhy sen thu hoach nu ra các món n. ài sen thì dùng nàu nc ung.

Hoa sen là biu trng cho ngi dân VIt Nam, dân Vit cng ging nh hoa sen vy ó? Hoa sen sng trong bùn ly nhng nó luôn luôn mun ln lên thoát khi cái bùn ly ó, nó vn cao th hin nhng gì tinh túy nht ca mt bông hoa. Nó không chu s phn phi sng trong nhng gì en ti mà luôn mun vn lên bu tri xanh: ‘gn bùn mà chng hôi tanh mùi bùn’

Con ngi Vit Nam cng th tuy bt u xut phát là mt t nc nh bé, vi nhng con ngi thân hình nh bé, vi nhng s ràng buc thng tr ca ách ô h, vi nhng gì chin tranh em li bi thuwong cho h. Nhng h không gc ngã mc k s phn mà h vi ý chí t cng, t hào dân tc h luôn ngng cao u, vn lên khi nhng th d duc ó xây dng mt t nc có ting nói vi bn bè nm châu.

Hoa sen vn c n, vn c ta sc mc k di chân nó là bùn ly_nó không b vy bn. Nó nh là nhng ngi con gái Vit Nam duyên dáng, thanh cao.

Hoa sen làm cho ngi dân Vit nam rút ra mt bài hc sâu sc rng: hoàn cnh nó không chi phi c nhng c mun con ngi, hoàn cnh có th s có chút rào cn ngay t bc u nhng nhng gì ta luôn c gng thì rào cn ó s nhanh chóng bin mt.

Hoa sen chính là biu hin cho ct cách nhân vn ca con ngi Vit, dân tc Vit Nam t hào và luôn mun gii thiu loài hoa p này n các bn bè nm châu. Hoa sen mãi mãi là loài hoa thanh khit áng quý mà thiên nhiên ã dành tng cho con ngi.

Ngun: Vietvanhoctro.com