Bài văn kể về người mẹ yêu quý của em hay nhất – Viết văn lớp 6

Bi vn k v ngi m yu qu ca em hay nht – Vit vn lp 6

Hng dn

M tôi có bàn tay rt p. Các ngón tay u và dài thon th, ngi ta nói y là "bàn tay búp mng". Bàn tay m tôi ã tng m không bit bao nhiêu bnh nhân. Vi ôi bàn tay khéo léo ó m ã mang li s sng cho h.

Hàng ngày n bnh vin trong chic áo b-lu trng và ng nghe eo trc ngc, m n tng ging bnh nhân ân cn hi thm bnh tình, ri nh nhàng t ng nghe vào ngc, vào lng, tay n nh vào bng, ôi mt m chm chú theo dõi s thay i trên nét mt ca tng bnh nhân.

Gn hai mi nm công tác trong ngành, m có nhiu tài và sáng kin, mt sáng kin làm cho m vui nht là làm th nào khi m mà bnh nhân không cm thy au và mt máu nhiu. tài này, m ã c Hi ng Nhà nc công nhn.

M tôi yêu ngh lm, ngoài nhng công vic bnh vin, ti n v nhà m còn c sách, vit lách n khuya mi i ng. Nhiu êm, bnh vin cn cp cu là m li l ngay không qun êm hôm khuya khot.

M tôi là th y – mt ngi lao ng trí óc không bit mt mi. Tôi rt yêu và kính trng ngh nghip ca m tôi.

Ngun: Vietvanhoctro.com