Bài văn tả cảnh bình minh buổi sáng trên biển

Bi vn t cnh bnh minh bui sng trn bin

Hng dn

Sáng sm, khi mt tri cha ló dng, mt bin nh chìm trong mt khi sng mù c quánh. âu ó vài chú chim hi âu chao ling trên mt bin tìm mi.

Dn dn mt bin sáng hn lên, mt vt hng rng lên chân tri. Mt bin lp lánh nh có nhng viên kim cng ta sáng. Ri mt khi tròn to và t t nhô dn lên khi mt bin. Vn vt nh bng tnh, mt bin mi lúc mt xanh hn. Ngoài khi nhng chic tàu ánh cá ang di ng trên mt bin mênh mông trông nó ch nh nh mt th chi ca tr em. Thnh thong nhng con sng bc u cao chng hai mét cun cun y nc xô b tung bt trng xóa.

Bãi bin là mt di cát vàng chy dài tít tp. Vào các ngày th by, ch nht, khách thành ph n tm bin rt ông. Trên bãi cát phng lì, nhng chic dù xanh, c cm la lit, nhìn t xa trông chúng ging nh nhng chic nm khng l. Khách du lch pht ph áo vàng, xanh, nh àn bm ln, ting nói chuyn, ting reo hò cùng vi ting sóng bin to cho không khí bãi bin nhn nhp và sng ng hn lên.

Bin qu thc rng ln. ng trc bin, con ngi dng nh bé nh hn i. Bin không nhng p, bin còn cha ng c mt kho ca ci quý báu và rt nhiu iu bí n.

Tôi t hào v min bin quê tôi. Hi các bn hãy n thm cnh bin p ca quê tôi nhé!

Ngun: Vietvanhoctro.com