Bài văn về ước mơ trở thành cô giáo của em

Bi vn v c m tr thnh c gio ca em

Hng dn

Ln lên em s làm gì? Hin ti thì chính bn thân em cng cha th tr li c, nhng trong thâm tâm em rt thích hình nh cô giáo tr ng lp, trc nhng con mt ngây th ca các em hc sinh bé bng.

Ai ã cho em c m y nh? Hng ngày trên ng n trng em ã tng gp nhng em bé rt d thng nên t ó em rt thích làm cô nuôi dy tr. Ti ti em li hình dung cnh em làm cô giáo và ri c m ó dã a em vào mt gic m. Em hin ra trc cng trng Mng Non vi chic áo dài hng tha tht. i vào sân trng em thy các bé ang chi ùa. Lp do em dy các bé ang quét lp, thy em vào vi khoanh tay li:

Chào cô mi n !

Chúng con chào cô !

Các con ngoan quá! Cô chào các con nhé! – Em áp li.

Khi ting kng báo gi vào hc, các bé sp hàng ngay ngn ri t t vào lp và ngi úng v trí ã qui nh.

u gi hc em s cho các t trng kim tra bàn tay ca các bn trong t, ri em s dy cho các bé hát, nhng bài hát ngây th, hn nhiên, d mn. Ging hát trong tro, li pha vào ó ging ngng nghu vui vui. Sau khi các bn hc sinh hát tp th xong, em nói: “Các con nào tình nguyn là ca s nh nào?”. Va nói xong, em thy có nhiu bàn tay bé xíu gi lên “Tha cô bé!”. “Các bé nh cô dn gì không nào? Không c nói n ào nh th nghen”.

A! Cô mi t trng b “Bm vàng” nào?

Xòe bàn tay trông tht xinh…

Bé t trng va nghiêng u va xòe tay hát véo von trông tht là xinh.

Bn hát hay quá các con! Các con hãy v tay khen bn i nào!

Hàng ngày em s c gng dy các bé: ngoan, bit l phép vi ngi ln tui, bit thng yêu bn bè. Các bé phi gi v sinh, không c làm nng m. Khi ba c báo thì phi rót nc mi ba ó mi là a con ngoan. Em hi: “Bé nào chu nh vy?”.

Tt c nhng cánh tay u gi lên, tc là các bé ã ng ý. Cui tun bé nào ngoan s c cm c…

Ting chuông reo vang báo hiu ht gi, em cho các bé ra chi, bé nào cng nói: “Mình s làm y nh li cô dn mình c c”.

Bng em git mình thc dy thì tri ã sáng, em lin ra khi ging sa son i hc. Cht nh li gic m va qua, em thy ng ng, mc c nhng lòng em cm thy vui vui. c gì gic m y c thc hin nh…

Ngun: Vietvanhoctro.com