Bài viết số 2 lớp 6: Kể về một việc tốt mà em đã làm

Bi vit s 2 lp 6: K v mt vic tt m em lm

Hng dn

BÀI S 1: GIÚP BÀ C GIÀ

Vào mt bui sáng mùa dông, bu tri u ám vì cn ma c r rích kéo dài. Em ro bc trên con ng. Bng em nhìn thy mt c già ang xách mt gi rau qu nng, c ng bên v ng, khuôn mt thoáng v lo âu.

Em dng li hi c:

Bà i I Sao bà li ng dây? Bà mang gi nng lm phi không? Bà c tn ngn áp:

! Bà i ch bán rau qu nhng gi xách nng lm, ng trn quá, bà phi ng ngh tay.

Nhìn bà c, em cm thy ái ngi, ri em vi vàng ly gi xách ca c, tay kia em cm ly tay c và tha:

Bà i! cháu giúp bà mt tay nhé! Cháu s mang h gi xách cho bà, ng n trng hc ca cháu cng i qua ngõ ch y !

Nét mt bà c vui v hn lên và a cho em gi xách. Em sánh bc i cùng c, va di va trò chuyên vui v. Thnh thong, em dng li i c i qua nhng on ng trn. Mãi trò chuyn cùng c, em ã quên i s nng n trên ôi tay bé bng ca mình. Hai bà cháu ã n ngõ ch. Em trao li gi xách cho bà c ri tip tc i hc.

Em chào c. Va i va cm thy vui vui vì ã bit giúp ngi già c. Bt cht, em kh ct lên ting hát trên con ng ti lp.

GIÚP EM BÉ I LC

Sáng ch nht, em xin phép m ra ngoài xem phim. Em vui sng chào m ri ro bc kp gi xem phim. Tit tri ch nht tht tuyt. Ai cng ang tn hng cái th an nhàn ca mt ngày ngh. ng ph tp np dòng ngi qua li. ang i, bt cht em bt gp mt chú bé b lc ng trên hè ph.

ó là mt bé trai chng bn tui, ang mu máo khóc, luôn ming gi má. Mc dù vy, mi ngi ang i ngang qua u dng dng nh không có chuyn gì xy ra. Ai cng mun nhanh chân theo kp nhp sng ca thành ph, bn rn, tt bt. Nhìn chú bé khóc, em không cm lòng c. Mun a chú v cho cha m chú nhng li ngh n bui chiu phim hôm nay. c tun em c i có mt bui mà phim k này hay quá. Các bn em i xem v u khen nc n. Em ã nh b i nhng kh nhìn k chú bé, em li không n chú ng mãi ni hè ph. Nh có k thiu lng tâm m bé i thì tht là mt tai ha au n cho gia ình chú.

Ngh th, em ngi xung d chú bé. Mt lát sau, chú bé ã khóc và có v tin cy ni em. Thy chú ã bình tnh, em lin hi xem nhà chú âu. Nhng vì chú còn nói ngng nên em c nghe mà cui cùng vn không hiu. Sau cùng, em quyt nh a chú bé n n công an gn y, may ra s có kt qu. Không ng b m chú bé cng va tt t n y tìm con. Hai ngi mng r ôm chm ly chú bé. B chú bé ríu rít cm n em. Ai cng khen em có lòng tt và bit giúp mi ngi. Tri ã gn ma, mi ngi ra v trong không khí vui v.

Trên ng v, tuy ã b l mt dp xem phim hay nhng em không ly làm nui tic, trái li em cm thy vui sng và hãnh din vì mình ã làm mt vic tt giúp ngi gp hon nn. ó là bài hc th hin np sng vn minh, lch s mà em ã c hc trng.

BÀI S 2: GIÚP CÁC BN VÙNG BÃO LT

1. M BÀI:

– n com chiu xong, ti xem tivi.
– Thy c cc ca nhân dân min Trung b bão lt.

2. THÂN BÀI:

– M lng l vào nhà lây vi vóc qun áo.
– M nói ngày mai mua thêm gi ra cho ngi thân.
– Ba m bàn tính n khuya. ”
– Em cng góp phn ca mình.

3. KT LUN

– M thy các bn min Trung cng hnh phúc nh em.
– Thy m sung sng vì hành ng ca em.

BÀI LÀM

Mi ngày, sau khi n com chiu xong, c nhà em li quây qun phòng khách va ung trà, va xem ti vi rt m m. Hôm qua cng vy, em ang xem ti vi thì cht trông thây cnh min Trung b bão lt, nc dâng lên tht cao, nc chy cun cun. Nhà ca nh trôi ni bnh bng trên mt nc, thp thoáng hai cái ca s bé xíu. Mi ngi u phi i li bng thuyn trong ma gió tm tã. Nhng bn nh nh em ngi co ro vì s, vì lnh. Có c nhng bn b lc mt b m khóc lóc thm thit.

Xem ti ây em cht thây sông mi cay cay, phi vi quay i cho khi khóc. Ba m bun hn i. Nht là m, dng nh m va mi khóc, nc mt còn long lanh trên má. Ch là ni y là quê hng ca m. M ã ngoài ó t nhng ngày còn bé. Bây gi còn có các dì, các cu mà lâu ri, m cha ra thm c.

Xem ti vi xong, m lng l vào phòng son nhng qun áo, vi vóc và rt nhiu thuc cho vào mt túi áo. Em giúp m sp xp mi th cn thn, ngay ngn ri buc li gn gàng sn trên bàn. M nói vi em, ging nghn nghn:

– Ngày mai m s mua thêm thuc gi ra ngoài y. C khn và qun áo na.

– M cho con i vi! – Em nn nì.

M mm ci du dàng:

– ! Con cùng i vi m, mt mình m thì không có nhiu ch nhiu ngi nh th hn s giúp c min Trung bão lt.

Ti ây, ba và m còn bàn tính nhng gì n tn khuya. Em c trn trc mãi không ng c. Thng m quá, em rón rén ngi dy ly mây quyn tp còn thm mùi giy mói ct sâu vào trong ngn kéo và nhác chú heo t trên bàn hc lên. Chà! Chú béo lm ri ây. Có ngày nào mà em li không cho chú n. Nh nhàng tt c bên cnh túi , em sung sng ngh thm: “Hn là m s ngc nhiên lm!”

Em thip i trong gic m p. Trong gic m, em thây nhng bn nh min Trung ci vui rng r, tay mang cp sách tung tng ên trng. Thp thoáng phía sau là gng mt m sáng bng hnh phúc, ánh mt m áp ht nh mt cô tiên ngày xa ngày xa.

2: Bn em có k cho em nghe mt câu chuyn mà bn ây ân hn. Em hãy k li câu chuyn ó.

DÀN BÀI

1. M BÀI:

– Lan ã mt ln tâm s vi em v mt vic mà bn rt hi hn.

2. THÂN BÀI:

– R bn i chi.
– Nói di m là i chép bài.
– Qua cây cu roi xuôhg nc, b cây âm máu chy.
– Nh chú b i vót.
– V nhà Lan ân hn xin li m.

3. KT LUN:

– Mi lúc nhìn vt so trong gng Lan li xu h.
– Em coi ó là mt tm gng không bao gi nói di.

BÀI LÀM

Trong ám bn hc cùng lóp, Lan là bn thân nht ca em. Có mt ln Lan k cho em nghe mt câu chuyn mà Lan ã nói di m. iu y làm Lan ân hn sut nhiu nm tháng và có l Lan s không bao gi quên…

Câu chuyn y xy ra vào mt hôm tri lnh, cái lnh se lòng. Mây hôm nay, các bn trong lp ã r nhau v nhà bn Hng chi. Vì nhà Hng min quê xa và phi qua nhiu câ cu nh nên Lan không dám nói tht vi m. S m không cho i, nên Lan ch nói rng Lan n nhà bn chép bài. M cng không ng rng Lan nói di m, và hôm ây Lan va i va sung sng khi ngh ti bao nim vui khi n nhà Hng. Lan s c hái hoa, bt bm và c hái trái cây vn nhà. Ngh n nhng iu y. Lan không còn nh gì n m na. Khi n gn nhà Hng, Lan và các bn phi qua mt cây cu na: Các bn ã qua ht ri, còn Lan không bit làm th nào qua. Lan loay hoay mãi và bông nhiên Lan trt chân và ri tm xuôhg nc. C ám bn Lan không bit làm th nào, ch bit kêu cu mi ngi xung quanh. Lan không còn bit gì na, u Lan b p vào chân cu, trán Lan b mt nhánh cây nhn âm vào làm máu Lan ta vào trong nc. Va lúc ó, mt chú b i i ti ã a c Lan lên b. C ám bn Lan mng r và ri rít cm n chú b i. Sau khi bng bó vt thng cho Lan, chú ây ã a Lan v nhà. M Lan cám n chú vì ã cu sng Lan. Lan cam thây xu h va ân hn lm. Lan không bit nói th nào m ng gin Lan, Lan ch bit xin li m và ha s không bao gi nói dÔ m na. M bun lm nhng cng mng vì Lan vn bên cnh m và bit nhn li vi m.

ó là câu chuyn mà Lan ã k cho em nghe, vt so trên trán Lan vn còn. Mi ln nhìn vào vt so ây, Lan cm thây lòng mình nao nao và xu h vi chính bn thân mình. Chng ta hãy nhìn vào vic làm ca Lan không phi ân hn nh Lan.

3: Em hãy vit th thm hi thy giáo (hoc cô giáo) c nhc li nhng k nim v s chm sóc ca thy (cô) i vi em.

BÀI LÀM

Nhn Thnh, ngày… tháng… nm… 2017…

Kính tha cô,

ã lâu, t ngày cô chuyn trng i dy ni khác, em cha có dp vit th thm cô. Hôm nay, thi hc k hai ã xong, em vi vit th này thm cô. Mc dù xa cô gân nm nay ri nhng nhng k nim sâu sc ca cô i vi em mà n bây gi vn cha quên c.

Tha cô,

Sc khe cô lúc này th nào? Chc cô vn khe ch. Gia ình cô chc vn bình yên. Ch Thanh nm nay ã thi vào i hc ri phi không cô? Em Hi nm xa vn theo cô n trng ây, nm nay ã hc lp my ri? Thy nm nay vn còn công tác trng c không cô? Riêng em vn khe, kt qu hc k hai ca em rt kh quan. Em c xp loi gii v vn hóa và v o c. Còn cô hin nay ang dy lp my? Các bn ó chc cng ngoan ngoãn luôn làm vui lòng cô chú? Em nm nay cng dim phúc c mt cô giáo rt thng yêu hc sinh nh cô ngày nào. Xa cách lâu các bn nh cô lm, các bn gi lòi thm cô và nói rng s n thm cô vào mt ngày gn ây. Gn mt nm trôi qua, không bit cô còn nh chúng em không? Ch em thì vn còn nh nh in nhng k nim ca ngày u mói n lp. Hôm ây là ngày khai trng, m dt em n gp cô xin cho em vào lóp mt. Khi m em v nhà ri, thì em chy gin cùng các bn trong lóp mu giáo nm ri. Chng may em b vãp ngã. Em khóc thét lên, cô n bên em, du dàng em dy, vut ve và phi qun áo cho em. Xong cô dt em vào lóp cho em choi vi các bn trong lp. Vài ngày sau. cô dy chúng em tp vit. Vì cha quen nên em vit rt xu. Vit xong nhìn li nhng dòng ch ngon ngoèo, em tc gin lm ném bút chì vào cô và lây tay y cô i. Chang nhng không ánh em mà cô li gn em ôn tn khuyên bo. Ri cô nht vit chì lên cho em vit tip. Li nh, em vô cùng hi hn vì hành ng ây, trái li cô không gin em mà vn thng yêu em rt mc. Vì vy mà n bây gi em vân không quên c.

Th n ây khá dài, em xin dng bút. Chúc cô và gia ình luôn vui khe, công tác tt. Em ha s c gng hc tht tt làm vui lòng cô và cha m.

Ngun: Vietvanhoctro.com