Biểu cảm cảm xúc vườn nhà em lớp 7

Biu cm cm xc vn nh em lp 7

Hng dn

Mùa xuân v lúc nào không rõ. Tôi nghe ting vn gi. Tôi chm chm g chic cng rong bc vào.

Cây mùm khoe vng hoa mi. Hoa mum tua ta tr thng lên tri. Hoa nhài ã trng xoá bên vi nc. Hoa gi ngi bng hng, bng sc. Nhng bông hoa nhài xinh, mt màu trng tinh khôi, hng ngt ngào sc nc.

Hoa vn có nhng màu c bn mà cây c ca các ho s cha chc ã hoà sc ni. Khi hoa nhài n thì hoa bi cng ua nhau n. Tng chùm hoa bi, cánh trng cng chng kém gì hoa nhài, nhng hoa bi li có nhng tua nh vàng ngn lên gia lòng hoa, chng khác gì nhng bông thy tiên thu nh. Hoa thm nc ngào ngt mang v p nng hu ca các cô gái quê. Hoa bi là hoa cây còn hoa nhài là hoa bi. Hoa cây có sc sng mnh m. Hoa bi có chút gì gin d hn. Bông nhài trm cánh nh nhau, hng to t nhng cánh hoa. Nhng hng bi và hng nhài chng bao gi ln. Mi th hoa có ting nói riêng ca mình.

Vn chè sau nhà tôi cng bt u ra búp. Nhng búp chè xuân mt tôm hai lá. Tôm màu lá m, lá ngn mt màu xanh non… Và dc bi tre, nhng lá già theo gió ông nam thi v, trút mt lt di gc. Ting tre ko kt là mt th ting vn. Không bao gi quên ni. Lá tre già bay bay trc gió, xao xác nh th t ó tri mt ni bun nh nhàng thm kín. Nhng cái bun y d quên ngay, khi thy trên các nhành tre mi là nhng tán xoan. C mùa ông, xoan phai thân phi cành khô trc gió lnh. Mà ch hi xuân chm n, trên nhng càhh cây tng chng nh cht y, bng v òa ra nhng chùm lc bic. Lc xoan có màu ngc lc sang trng, nhìn ngm mãi vn cha ht v p ca búp trên cành!

Và trong nhng tng lá, nhng tán cây vn y, mi sinh vt u t hi…

CM NGH V CNH VT: KHU VN NHÀ BÁC

Sau khi do quanh t nc, nm các v ngt bùi, ta bâng khuâng tr v vi ci ngun ca nó: mnh vn quanh nhà sàn Bác. ây là cái gôc ca mùa xuân, cái gc ca mi nim vui, ca màu xanh và v ngt bùi n ra vô tn.
Vn cây ôm tròn gn na vòng xung quanh ao cá c n y ni thng nh không nguôi. V kh ngt Ba ình. Hng xiêm Xuân nh cát mn. Bi Mê Linh, cái màu bi chín kì l sao, màu sm tng buông xung mnh t t c ca Hai Bà Trng. Hng Liên Thôn! C mt rng cây hng! Mùa ông, cây tri ht lá, ch còn hàng trm qu tru trt trn cành màu hng chói nh hàng trm chic èn lng c php php th la gia sng giá, i cái màu hng thm thiêt và vn vã… Sum vy muôn loài qu khác mang bóng dáng min quê yêu thng. Bãi b Nam B m v phù sa trong mùi bi Bin Hoà. Lng l Hng Giang phng pht hng khói trên cành quít Hng Cn nh nhn và qu thanh trà tròn xinh x Hu. Th Kiu man mác dm cát Tin in qun quyn cành hng Nguyn Du. Oi Bo treo lng lng tru nng thm hng sa bi quê hng nm tn. Bi oan Hùng hin lành khi gi hình nh bà b Vit Bc em quà tng oàn con V quc hành quân ngc bn Bình Ca lên chin khu…
Mnh vn Bác nào có rng hn nhng mnh vn thôn dã. c chng cng xp x rng bng mnh vn làng Sen thu u th. Nhng do bàn tay sp xp ca con ngi, ta có cm giác rng ‘rãi, thoáng ãng, t thi bát tit hng sc…

Ngun: Vietvanhoctro.com