Biểu cảm về loài hoa em yêu lớp 7 hay nhất

Biu cm v loi hoa em yu lp 7 hay nht

Hng dn

Trong m gì p bng sen
Lá xanh, bông trng li chen nh vàng
Nh vàng, bông trng, lá xanh
Gn bùn mà chng hôi tanh mùi bùn.

úng nh li ca dao xa ã nói, cây hoa sen có mt v p bình d và thanh cao không d dàng tìm thy các loài cây, loài hoa khác. Có l vì th, chng bit t bao gi, cây hoa sen ã là loài cây em thích nht.

Hoa sen thng mc các m h ca nhng vùng quê, nhng ngôi làng dân dã. Cây hoa sen có thân và r ngp trong nc. Nhng chic lá to, màu xanh m cùng hoa màu hng nht vn lên mt h.

T lâu nay, cây hoa sen gn bó vi ngi dân quê trong sut cuc i ca h. Hoa sen chính là hình nh tng trng cho con ngi sng ni thôn làng. Hoa sen mc ao h cng ging nh ngi dân ni thôn dã vt v, nhc nhn. Th nhng có bao gi hoa sen li mang mt th hôi tanh ca bùn t, hoa sen luôn gi cho mình mt hng thm thanh khit nh s cn cù, chu khó, không gc ngã trc nhng gian nan trong cuc sng ca ngi dân qu. H luôn vt lèn s phn, vt lên cuc sng nghèo khó nh nhng bông hoa sen vt lên trên s vy bn ca bùn t, luôn gi cho mình mt v p riêng, mt giá tr riêng.

Có bao gi bn c ngi bên mt ao sen vào mt bui tra hè cm nhn v p ca bông hoa sen, thng thc v dìu du, ngt ngào ca làn hng sen gi vào trong gió di cái nng gay gt, chói chang. Tht tuyt vi nu bn ã nm th v trà c p trong lá sen! Lúc ó ban s thy nh v thm ca sen hoà ln vào hng trà làm xao xuyn lòng ngi. Còn na nhng chic gng sen làm quà tng dành cho tr th. Tht thích thú khi có c món quà ó trong tay, tách tng ht sen ra n vi v ngt và bùi. Sau bui i hc v, các em hc sinh vùng quê li chèo thuyn ra m sen, len li qua tng k lá hái v nhng bông hoa tht p, nhng chic lá tht to mang v nhà trng trên bàn hoc chi trò bán hoa rt vui.

Em yêu hoa sen, yêu v p dân dã, bình d, yêu c nhng hng v quê hng vi các món n làm t cây sen. Mi bn hãy ên mt làng quê min sông nc thng thc v chua chua, ngt ngt ca nhng ngó sen dùng làm gi. Món gi ngó sen này gi ây không th thiu trong các ba c, ba tic nông thôn cng nh thành th. Em yêu hoa sen! Sen bao gi cng gn bó vi ngi dân qu, luôn gn bó vi i sng hng ngày ca dân tc ta.

Em yêu hoa sen, mt loài hoa gin d, thanh cao. Sen không có v p kiêu sa ca hoa hng, hoa lan, hoa cúc,… nhng sen vn c các nhà vn, nhà th ca ngi nh nét p him có mà các loài hoa khác không d gì có c, ó là “gn bùn mà chng hôi tanh mùi bùn”.

BIU CM V CÂY HOA MAI

a) t vn

– Nhng àn én bay ln trên bu tri sau mt mùa trú ông, ó cng chính là lúc nhng bông hoa khoe sc vi tri non. Trong cái nng m áp ca khí tri u nm ó, nhng cánh hoa mai bt u n r

b) Trin khai

– Hoa mai là mt biu tng ca mùa xuân

+ Xuân ti nhng cánh hoa mai bt u âm chi và n ra nhng bông hoa tht tuyt p

+ Hoa mai gn vi hng v ca ngày tt truyn thng ca nc ta

+ Sc hng vàng ca hoa mai cng hng vi ánh nng khe kh vàng và bánh chng ngày tt t hn to nên bc tranh p trong tâm trí nhng ngi con xa quê hng

+ Hoa mai n r nh sc sng c dâng trào

+ Ngm nhìn nhng cánh hoa mai ta cm thy lòng mình xao xuyn, bi hi làm sao. Mt cm giác tht tuyt vi vào nhng ngày u nm

– Mi cây hoa mai li n ra tht nhiu nhng bông hoa mai tht xinh p, nhìn hoa mai ta nh c ngm nhìn v p ca mt thiu n khoác lên mình b váy màu vàng xinh p

– Cm n m thiên nhiên ã to ra loài cây p này con ngi c chiêm ngng

“Phng Nam chung nht ging hoa này
Mi Xuân v n p thay
Nm cánh vàng m hong gió sm
Mt cành lc bic ón ban mai
Tinh thn hn c Lan và Cúc
Nhan sc b xa Hu vi Nhài
So sánh hoa ào trên t Bc
Nht nhì ai d chu nhng ai!”

– Cánh mai xòe ra "mn màng nh la", cùng vi màu vàng du dàng to nên mt cây mai mang v p thanh khit, rc r; hng thm hoa mai nh nhàng, thoang thong

+ Hoa mai cng có nm cánh nh hoa ào nhng cánh hoa mai to hn cánh hoa ào mt chút

+ Thnh thong mt làn gió nh thi qua, nhng cánh mai li nh nhàng ri ph mt vùng quanh gc.

– Nói v v p ca hoa mai chc hn chúng ta nói cng không ht vi v p phong trn mà huyn bí ca nó, mi ngi có mt cm nhn riêng

+ Hoa mai tr thành tài ca nhiu thi s và ha s

c) ánh giá

– Em rt thích ngm nhìn hoa mai

– Hoa mai mang ti cho em cm nhn v s du dàng nhng cng y quyn r

Cm ngh v hoa hng dng

a )t vn

Loài hoa p luôn hng v nhng tia nng m áp ca mt tri là hoa hng dng. Hoa hng dng mang v p ca s kiêu sa, s lng ly

b) trin khai

– V p ca hoa hng dng không ai có th chi t. Gia mt cánh ng hoa hng dng ta nh c th mình vào sc sng, vào nhng iu tuyt vi nht trên th gian này.

Mi bông hoa là mt thc th sng, nó mc lên nh mt cá th tn ti trong th gii này. Nó mc lên mt cáchv i nh nhng con ngi mang khí th anh hùng, mi cây là mt bông hoa và mi bông hoa là mt sc sng tim tàng riêng bit. Mi bông hoa luôn c gng vn lên mc dù nó tn ti mt mình gia rng hoa hng dng; nó không chu s chi phi nào c. Nhng bông hoa vn cao và bt u n bung ra; khonh khc y tht tuyt p làm sao; mi bông luôn c gng bt nhp vi s sng ca c cánh rng hoa hng dng.

Mt bài hc ta nên hc t loi hoa này ó là s n lc, s c gng; không b da dm vào ai mà mt mình cng có th khoe sc vi t tri. Hng dng khoác lên mình mt màu vàng ti sáng, màu vàng ca nhng hi vng.

Hoa hng dng có kích thc ln hn so vi các loài hoa p. Bên ngoài là màu vàng còn nhy gia là mt màu nhung ca s huyn bí. Hoa hng dng phi bày tt c sc p ca mình cho mi ngi xem; không giu gim mt cách e thn nh nhng bông hoa khác.

Nhc n hoa hng dng là nhc n nim tin, nim hi vng vào cuc sng. Vì th, con ngi ta thng khuyên bo nhau rng ’hãy sng nh nhng óa hoa hng dng’. ó là nhng ln vp ngã cuc sng và bit ng lên, ó là s tin tng vào chính bn thân mình, ó là bn lnh, ngh lc vt lên mi s phn… Và vô s bài hc ý ngha khác t loài hoa p này

c)ánh giá

– Hoa hng dng là loài hoa mang nhiu ý ngha nhân sinh. Hoa hng dng mang v p phong trn n quyn r.

ó là nhng lí do em yêu quý loài hoa p này. Và em ang hng ngày, hng ngày c gng sng trn cuc i mình nh nhng bông hoa hng dng mnh m kia; s luôn hng v nhng gì ti sáng, p nht ca cuc i mình.

Ngun: Vietvanhoctro.com