Bình luận câu nói “Học, học nữa, học mãi…” của Lê-nin.

bài: Bình lun câu nói “Hc, hc na, hc mãi…” ca Lê-nin.

Bài làm

Lê nin là mt nhà lãnh t v i ca nc Nga, ông là ngi ã làm nên thành công ca cuc cách mng tháng Mi Nga v i, là thy dy ca Bác H kính yêu ca chúng ta. Ông cng là ngi ã nói lên câu nói "Hc, hc na hc mãi" nhm khng nh vai trò ca vic hc vi cuc sng ca con ngi là vô cùng quan trng.

Câu nói này nhm khuyên th h tr chúng ta phi bit c gng không ngng hc tp trau di thêm kin thc tri thc sng ca con ngi có th hòa nhp vào th gii xung quanh mình.

Hc là gì? Chính là vic tích ly tri thc t thy cô, nhà trng và sách v, bn bè t cuc sng thc t ca chính mình. Vic hc tp là mt quá trình vô cùng lâu dài, phi tìm tòi m rng tri thc trng thành hn.

Ti sao chúng ta cn phi hc tp? Bi vic hc là vic vô cùng quan trng vi bt k ai. Làm gì chúng ta cng cn hc, hc n hc nói hc gói hc m, nu không có hc thì bn thân chúng ta không th làm c gì úng n c, bin hc là vô cùng mênh mông, mà s hiu bit ca con ngi ch là mt git nc, là mui b bin, nên chúng ta nht nh phi hc không ngng.

binh luan cau noi hoc hoc nua hoc mai - Bình luận câu nói “Học, học nữa, học mãi...” của Lê-nin.
Bình lun câu nói ca Lê nin "Hc, hc na, hc mãi"

Nn khoa hc k thut trong cuc sng ca con ngi ngày càng tin b, nhng phát minh ca con ngi ngày càng có nhng im t phá vt bc giúp ích cho con ngi trong cuc sng, nu chúng ta không chu hc hi không theo kp thi i thì chúng ta s b tt hu b xã hi ty chay, y lùi ra khi cuc sng.

Trong lnh vc ngành ngh nào chúng ta cng cn phi không ngng rèn luyn m mang u óc. Ngi công nhân hc tp nâng cao nng sut tay ngh làm ra nhiu sn phm có ích t ó nâng cao thu nhp ca mình.

Ngi nông dân hc tp chn nuôi trng trt to ra nhiu hoa màu, nông sn nâng cao cht lng sn phm tng trng kinh t gia ình.

Nhà khoa hc thì không ngng nâng cao kin thc phát huy nhng trí tu nghiên cu ra nhiu công trình khoa hc có ích cho dân cho nc, to nên tên tui ca mình.

Ngi giáo viên tng cng tích ly kin thc truyn t cho hc sinh nhng tinh hoa ca mình th h hc trò sau gii hn tài nng hn th h hc trò trc thành nhng công dân có ích cho xã hi.

Vic hc tp nâng cao kin thc ca chính bn thân là vic làm sut cuc i ca mt con ngi nó chính là công vic òi hi s n lc ca bn thân mi chúng ta, nu chúng ta mun tn ti trng thành vng mnh trong cuc sng mà không b ào thi.

Nhng trc tiên mun hc tp tt hiu qu cao chúng ta cn phi xác nh rõ vai trò và mc ích hc tp ca mình thì vic hc tp ca chúng ta mi thu li nhng thành tu úng n. T ó, chúng ta có th th sc ca mình vt qua nhng khó khn th thách, nhng cám d ca thói h tt xu hoàn thành nhim v hc tp tt nht.

Hc tp là nhim v òi hi mt con ngi phi làm vic sut i, nó chính là ý ngha trn vn sâu sc ca vic vic chúng ta mun làm mun cng hin cho cuc sng này.

Khi chúng ta hc tp tt chính là chúng ta ang báo áp n sinh thành dng dc ca cha m, chúng ta báo áp công lao ca th h cha anh i trc. Bi ch có vic hc tp tt chúng ta mi có th phát huy c giá tr ca bn thân to ra nhiu thành tu ln lao cho bn thân, cho gia ình và xã hi.

Nhng thành tu ca bn thân chúng ta có kh nng nh hng ti s thành công ca quê hng t nc, úng nh li Bác H ã dy "Non sông Vit Nam có tr nên v vang hay không ó là nh công hc tp ca các cháu"

Câu nói ca Lê nin "Hc, hc na, hc mãi" là câu nói hoàn toàn chính xác úng n. Nó là chân lý là châm ngôn ca mi thi i mà th h con cháu mai sau phi nghe theo, không ngng hc tp tích ly kinh nghim ca mình tr thành ngi có ích cho quê hng t nc, tr thành con ngoan trò gii cháu ngoan Bác H.

ông Tho