Bình luận câu nói “Im lặng là vàng”

bài: Bình lun câu nói "Im lng là vàng"

Bài làm

Vàng c coi là mt loi trang sc, kim loi vô cùng quý him, chính vì vy mà nhng th gì quý giá ngi xa u so sánh vi vàng nhm th hin s quý giá ca nó nh "Thi gian là vàng" hay "Im lng là vàng" nhm th hin vic quan trng ca vic im lng úng lúc úng ch.

Câu nói ca ngi xa "Im lng là vàng" nhm th hin vic chúng ta cn thit phi bit gi im lng úng ni úng ch, không nên can thip quá sâu vào công vic ca ai ó, hoc dt nhng li thích th hin huênh hoang, nói nhiu càng l ra s ngu dt, thiu hc ca mình, hoc trong trng hp gây g tranh cãi ni nóng thì s im lng li làm cho mi vic tt hn.

Im lng là vàng nhm khuyên nh con ngi nên bit ng x trong nhng tình hung khác nhau nhm c x cho hp lý, th hin thái chín chn trng thành ca mt con ngi hiu bit, có suy ngh.

S úng sai trong quan im cn phi c phân, cn phi suy xét trong tng trng hp c th, có th úc kt kinh nghim trong cuc sng.

Tuy nhiên trong cuc sng không phi lúc nào chúng ta cng im lng, cng không a ra ý kin ca mình chính là tt p, là vàng. ôi khi có nhng trng hp c th nu chúng ta im lng là th hin s hèn nhát, nhu nhc ging nhng vic chúng ta nhìn thy bn mình quay bài nhng không dám lên ting khuyên can, ri bn lún sâu vào vic làm sai trái ó.

binh luan im lang la vang - Bình luận câu nói "Im lặng là vàng"
Bình lun câu nói "Im lng là vàng"

Hoc vic chúng ta i trên xe buýt nhìn thy k gian móc túi ngi khác nhng không phi ngi thân bn bè ca mình nên chúng ta im lng vì s tên ngi xu kia tr thù mình. S im lng này chính là hành ng tip tay cho k ác, chúng có c hi hoành hành và hot ng mnh m hn, làm cho xã hi tr nên náo lon mt an ninh trt t xã hi.

Câu nói "im lng là vàng" là li khuyên quý báu nhng ch s dng trong mt s hoàn cnh phù hp. Nó nhm khuyên mi chúng ta cn phi im lng, kìm ch bn thân tránh nhng s va chm không cn thit trong cuc sng. Nó còn th hin s chín chn suy ngh cn trng ca mi con ngi trc nhng câu nói mang tính châm chc, kích bác.

Tuy nhiên, nu nhng lúc nào chúng ta cng ngh ti li ích ca mình mà im lng, không t cáo lên ting nói ca bn thân v nhng hành vi xu xa trong cuc sng thì chúng ta tht s là ngi xu, tip tay cho cái xu.

Hoc khi chúng ta nhìn thy ngi khác làm vic xu, nhng c h nh v hoc biu xén vt cht gi im lng thì chúng ta ã tr thành k tip tay cho ngi xu, cho iu ác hy hoi giá tr nhân vn, o c trong cuc sng ca chúng ta.

Chính vì vy, mi chúng ta cn phi nhn thc rõ nên im lng và lên ting trong tình hung c th nào, không nên là k ngm ming n tin, ri im lng cho cái xu cái ác hoành hành trong xã hi làm cho o c con ngi tr nên suy thoái, xung dc.

Trong cuc sng ca con ngi bên cnh nhng cái hay cái úng còn rt nhiu nhng li nói quan im, hành ng sai trái cn phi c toàn th xã hi lên án, t cáo. Trong trng hc thì có t nn quay cóp, bnh thành tích, trong c quan nhà nc thì có hành vi tham ô, tham nhng, hi l, ch coi trng con ông cháu cha không coi trng ngi hin tài…

Ngoài cuc sng nhng ni ông úc nh ch, xe bus, thì có nhng tên móc túi, trm cp, cò mi la o… tt c nhng hành vi xu xa ó cn c con ngi lên án làm sch cuc sng là cho cuc sng tr nên tt p hn.

S lên ting ca chúng ta th hin hành vi có trách nhim vi xã hi còn nu không lên ting th hin hành vi hèn nhát, thiu tinh thn trách nhim ca mt công dân vi t nc.

S lên ting này òi hi chúng ta phi có lòng dng cm, dám i u vi cái sai trái trong cuc sng xã hi. Hành ng im lng chính là tip tay cho cái xu làm cho xã hi i xung, tt lùi khi ngoài lung sng vn minh ca nó.

Khi chúng ta im lng trong mt cuc tho lun, mt bui tranh lun a tp th i lên mà chúng ta li ch im lng th nào cng c th hin s thiu trách nhim vi tp th, cha hoàn thành ht nhim v ca mình.

Khi ó bn tr thành ngi ba phi, không có chút ý kin nào trong cuc sng, không có chính kin ca riêng mình mà ch là ngi gió chiu nào xoay chiu y không c ngi khác coi trng.

Chính vì vy, trong cuc sng cn phi bit cân bng gia im lng và lên ting phá v im lng khi cn thit, không phi lúc nào s im lng cng là vàng cn phi bit cân nhc tùy hoàn cnh mà s dng quyn im lng ca mình.

ông Tho