Bình luận câu nói “Khách hàng là thượng đế”

bài: Bình lun câu nói "Khách hàng là thng "

Bài làm

Câu nói " Khách hàng là thng " th hin c tinh thn ca gii kinh doanh nc Nht Bn h luôn coi trng ngi mua hàng, khách hàng ca mình, chm sóc chu áo tn tình, phc ph ht mình mang li s hài lòng cho khách hàng, khách hàng khi ã ti mua hàng cho h mt ln ln sau s n na.

a s nhng ngi làm kinh doanh u hiu c tm quan trng ca ngi mua hàng, khách hàng ca mình. Bi nu chúng ta mun tn ti mun kinh doanh và thu c li nhun cao nhng li không quan tâm ti khách hàng thng ca mình thì chúng ta s mãi mãi tht bi.

Khách hàng chính là s u tiên s mt hàng u ca con ngi kinh doanh. Dù mun hay không mun mua hàng thì chúng ta cn cng cn phi phc v chm sóc chu áo, h có th t c s hài lòng trong vic mua hàng.

Vì sao gi khách hàng là thng ? Khách hàng chính là ngi b tin, b nhng ng tin m hôi công sc ca h ra mua sn phm ca ngi doanh nhân, giúp ngi doanh nhân kim c li nhun có tin chi tr nhiu nhu cu thit yu trong cuc sng nh nhà ca, xe ô tô, nhu cu n mc, hc hành…

Nh có nhng ngi khách hàng mà mi nhu cu ca ngi kinh doanh c gii quyt. Vic so sánh khách hàng là thng , vì thng là ngi có quyn lc ti cao mang li cho con ngi nhng c m bin thành hin thc. Thì khách hàng cng vy, nu ngi kinh doanh có nhiu khách hàng thì h có th t c nhng c m ca mình.

khach hang khong phai la thuong de - Bình luận câu nói "Khách hàng là thượng đế"
Bình lun câu nói "Khách hàng là thng "

Thng là mt nhân vt do sc tng tng ca con ngi to ra, nhng khách hàng thì không, h chính là nhng con ngi bng xng bng tht hoàn toàn có tht. H có chính là ngi có kh nng bin c m ca nhà kinh doanh thành s tht, không cn trông ch vào thng mt ngi không có tht.

Vì vy, mi ngi nhân viên kinh doanh cn phi chm sóc khách hàng ca mình nh mt v chúa, v chúa ca muôn loài, có quyn lc áp ng nhu cu mong mi ca mi ngi, mt v thng có quyn lc vô cùng ti cao. Bi túi tin ca mi v khách hàng chính là ngun sng, ngun chi tiêu nuôi sng nhu cu thit yu ca rt nhiu con ngi trong gia ình nhà kinh doanh và nhân viên bán hàng.

Chng minh cho iu này chính là công ty xe máy sn xut Honda h ã s dng nhiu d án truyn thông dy ngi khách hàng ca mình cách s dng xe, lái xe hiu qu nhng tình hung khi tham gia giao thông an toàn. thc hin chin dch truyn thông này công ty kinh doanh ã tn nhiu chi phí nhng bù li thng hiu xe máy này không bao gi b ghét Vit Nam nó là s la chn s mt ti nc ta.

Bên cnh ó, mun kinh doanh tt chúng ta cn phi bit tip thu lng nghe ý kin góp ý ca khách hàng, vic gì ã c và vic gì cha làm khách hàng hài lòng thì cn phi sa sai, tránh cho các khách hàng ca mình pht ý, s làm mt khách, nh vy chúng ta t dân túi tin ca mình cho i th cnh tranh.

Khi ngi kinh doanh bit lng nghe ý kin ca thng s mang li s hài lòng cho thng có nh vy các thng , con tri mi nh ti ngi kinh doanh mà quay li mua hàng ln hai, ln ba, ri gii thiu cho bn bè ngi thân ca h ti mua hàng bn s có nhiu c hi c chm sóc tip cn vi nhiu thng mi.

Câu nói "Khách hàng là thng " là câu nói hoàn toàn úng n, nhm khuyên nhng ngi bán hàng nhng nhà kinh doanh phi bit lng nghe nhng ý kin ca khách hàng, chm sóc khách hàng chu áo mang li cho h s hài lòng tn tình, có nh vy bn mi có ch ng trong gii kinh doanh và có th tn ti c.

Câu nói " Khách hàng là thng " mun khng nh mt chân lý vô cùng úng n mi con ngi kinh doanh mun tn ti c, mun tr thành doanh nhân thành t thc hin c c m, mc tiêu kinh doanh ca mình, thì không tuyt i không c coi thng nhng v khách hàng chính là thng ca mình.

ông Tho