Bình luận câu nói ” Không thầy đố mày là nên”

bài: Bình lun câu nói " Không thy mày là nên"

Bài làm

T thi xa xa nc ta cng ã có tinh thn hiu hc, tôn s trng o chính vì vy nhng câu nói v tinh thn hiu hc, trng thy trng bn c nhc nhiu trong ca dao, tc ng, thành ng nh "Mun sang thì bc cu Kiu. Mun con hay ch thì yêu ly thy".

Hoc nh câu nói " Nht t vi s, bán t vi s". Mt ch cng là thy mà na ch cng là thy. Hay câu nói "không thy mày làm nên" nhm nói ti công lao to ln ca ngi thy giáo vi s nghip trng ngi ca c dân tc.

Không thy mày làm nên vì sao? Vì trong s nghip hc tp, ln lên ca chúng ta, nu mun tr thành ngi tài gii có ích cho gia ình xã hi góp sc lc nh bé ca mình xây dng t nc thì chúng ta cn phi hc tp, tích ly nhiu kinh nghim và kin thc ri áp dng nó trong thc tin cuc sng có nh vy mi có th thành công.

có kin thc chúng ta phi hc tp, hc trong mi lnh vc, t hc n, hc nói, hc gói hc m….Vic gì trong cuc sng chúng ta cng cn phi hc tp, và khi hc chúng ta cn phi có thy cô giáo, s t, s mu, nhng ngi truyn dy cho chúng ta chúng ta có th hiu bit, có kin thc v lnh vc mà mình mun hc.

Chính vì vy, ông bà ta thng nói rng "không thy mày làm nên", bi không có thy cô giáo ch bo, chia s, dy d nhng kin thc kinh nghim sng, nhng kin thc uyên bác trong sách v và cuc sng thì chúng ta nhng cái u non nt tr th làm sao tr thành ngi trng thành, tr nên ông n bà kia, thành nhng ngi có ích trong xã hi.

hoc thay khong tay hoc ban - Bình luận câu nói " Không thầy đố mày là nên"
Bình lun câu nói "Không thy mày làm nên"

Ngh thy giáo, c ngi i tng cho nhng t ng vô cùng áng kính trng, th hin s yêu mn tôn kính toàn xã hi ó chính là s nghip trng ngi. Bit bao nhân tài trong cuc sng u phi trng thành t nhng hc trò nh, ri quá trình rèn luyn hc tp mà h tr thành nhng con ngi uyên bác nhng nhà khoa hc, giáo s, lãnh t, chính tr gia, không ai là không phi i hc, không ai là không tng có nhng thy cô giáo truyn t dy d cho mình tng nhng ch cái u tiên.

Chính vì vy mà có th nói chính xác rng "Không thy mày làm nên" không có nhng thy cô giáo nhng con ngi cc k quan trng truyn t cho chúng ta nhng kin thc bao la t khi còn ngây ngô cm bút, cm phn thì làm gì có nhng nhà khoa hc, nhng giáo s, tin s, nhng nhà chính tr gia i tài làm thay i lch s ca dân tc. Tt c u có nhng ngi thy cô dìu dt có th thành t nh ngày hôm nay.

Chính nh có nhng ngi thy cô giáo ch ng dn li cho con ngi tìm thy nhng kin thc tt nht và nhanh chóng nht mà con ngi có th rút ngn thi gian tìm hiu cuc sng ca mình, có th nhanh chóng tin lên tìm tòi sáng to ra nhng cái mi, to bc t phá cho toàn nhân loi.

Nhng ngi thy ngi cô còn dy cho chúng ta không ch kin thc trong sách v nhng tri thc cao siêu, mà còn dy d chúng ta nhng bài hc làm ngi cách i nhân x th trong cuc sng, làm sao sng có o c, hng thin, sng có ích, có c m hoài bão không sng hoài sng phí, bit kính trên nhng di, tôn s trng o.

i vi truyn thng s nghip giáo dc ca nc ta mt t nc luôn coi trng nhng ngi thy cô nhng con ngi làm s nghip trng ngi cao quý. Thì thy cô giáo không ch là ngi truyn t kin thc mà chính là cha m ca hc trò, dy hc trò kin thc dy hc trò l ngha.
Vic hc trò kính trng thy cô giáo, tôn s trng o là mt vic nên làm, th hin tính o c ca con ngi cn có trong cuc sng.

Tuy nhiên, trong cuc sng hin i có nhiu bn hc sinh quên i công lao dy d ca thy cô giáo mình, thiu thái tôn trng, l phép vi thy cô, thm chí nhiu hc sinh còn dám ánh li thy cô giáo th hin s suy i xung cp ca o c con ngi trong li sng hin i.

Ngoài ra, cng có nhiu thy cô giáo cha sng úng vai trò ca mình, cha tht s làm gng tt cho hc trò. Nhiu thy giáo có gia ình ri nhng li i yêu hc trò ca mình, th hin s xung cp ca mt s b phn giáo viên hin nay. Nhiu cô giáo i dy mà mc qun áo không úng vi môi trng s phm mc trang phc quá h hang ánh mt i hình tng ngi giáo viên áng kính trong lòng hc trò ca mình.

Nhng dù thi i nào thì câu tc ng "Không thy mày làm nên" vn luôn luôn có giá tr riêng ca nó, vn là mt câu nói hoàn toàn úng cao vai trò ca ngi thy giáo, cô giáo trong s nghip giáo dc vô cùng quan trng.

Mt ngi thy cô giáo tt s to ra nhiu th h hc trò tt và xut sc. ó chính là nhng mm non tng lai ca t nc làm cho t nc này tng bc i lên.

ông Tho