Bình luận câu nói “Lương y như từ mẫu”

bài: Bình lun câu nói "Lng y nh t mu"

Bài làm

Trong cuc sng ca chúng ta ngh y là mt ngh vô cùng quan trng. Mt ngh nghip vô cùng cao quý có tính cht cu i cu ngi. úng nh câu nói mà Bác H thng nói vi chúng ta "thy thuc phi nh m hin", bi khi làm ngh thy thuc bn phi có tâm, có c, có tài thì bn mi có th nhìn thy ni au kh ca nhng ngi bnh mà tn tình giúp , không vì bt k li ích nào.

Ngh thy thuc là mt ngh có t rt sm c Phng Tây và Phng ông, bi nó liên quan ti mng ngi. Khi có cung t s có cu, con ngi chúng ta sng trong cuc sng không ai thoát khi quy lut sinh lão bnh t, không ai là không m au và mt i. Trong quá trình chúng ta gp khó khn v sc khe, mc bnh thì cn có nhu cu c cu cha kp thi khe mnh, chính vì vy mà ngh thy thuc ã ra i.

Ngh thy thuc không ch ra i sm mà nó còn ngày mt nâng cao, kh nng y hc ngày càng hin i nh s phát trin mnh m ca khoa hc k thut, con ngi ã u t rt nhiu cho trang thit b y hc, nâng cp c s h tng cng nh nghiên cu ra nhiu loi thuc, loi vacxin mi iu tr nhiu cn bnh him nghèo mà trc kia chúng ta không th nào cu cha c. Nn y hc ca con ngi hin nay còn cha c nhiu bnh nguy him nh ung th, ri nhiu bnh th k khác.

Câu nói lng y nh t mu ngha là gì? Theo nh chúng ta có th hiu rng lng y là mt ngi làm ngh bc thuc cha bnh cho ngi khác, là ngi cu ngi cu i. ã làm ngh thy thuc thì nên hiu rng ch cn mt chút sai sót, s ý ca mình có th dn ti mt mng ca ngi khác, cp i s sng ca mt con ngi khe ang sng. Chính vì vy, làm ngh thy thuc cn phi có tâm và có tài. Cái tâm cng hin ht mình có s nghip y khoa, s nghip cu ngi, coi bnh nhân lên trên tt c.

Cái tài có th tìm kim khám phá ra nhng phng pháp cu cha bnh hiu qu, luôn tìm tòi khám phá ra nhng phng thc mi, không ngng hc hi, trau di thêm kin thc trong y hc cao nâng cao tay ngh ca mình, có nh th ngi bác s, lng y không b tt hu, tht lùi theo thi cuc, t mình chinh phc nhng nh núi cao trong y khoa.

Chính vì vy, ngi làm ngh lng y c coi nh t mu có ngha là ngi m hin lành ca nhng ngi bnh, là ngi mang tình thng tri bin bao la ca mình cu cha cho tt c bnh nhân mt cách công tâm, công bng không vì li ích cá nhân, nào c. ó mi tht s là mt v lng y, bác s úng ngha áng trân trng.

binh luan cau noi luong y nhu tu mau - Bình luận câu nói "Lương y như từ mẫu"
Bình lun câu nói "Lng y nh t mu"

Câu nói "Lng y nh t mu" th hin tình cm ca ngi làm ngh lng y bác s dành cho bnh nhân phi xut phát t tình ngi, t cái tâm ca ngi thy thuc phi ht lòng thng yêu ngi bnh ca mình, chm sóc tn tâm t m, cn trng nh mt ngi m hin chm a con bé bng ca mình. Ngi làm ngh lng y, bác s cn phi hiu rõ vai trò và tm quan trng ca mình trc tính mng s sng ca mi ngi bnh, ch cn ngi thy thuc, ngi bác s ó l là ch quan, hoc vô cm mt chút là có th dn ti án mng, khin cho ngi bnh ó mt mng ngay lp tc.

ây là câu nói hoàn toàn úng n, dù trong thi k xa hay hin i bây gi thì câu nói "Lng y nh t mu" và là câu nói úng n mà ông cha ta mun giáo dc con cháu mình phi nh ly.

ng thi câu nói này mun cao nhng ngi làm ngh lng y, bác s, nhng ngi c c xã hi gi bng mt t vô cùng kính trng yêu mn "Thy". Chính vì vy, mi ngi làm ngh lng y, thy thuc cn phi hiu rõ vai trò trách nhim ca mình mà sng sao cho xng áng vi tên gi mà xã hi ã t cho.

Mi ngày ngi thy thuc, bác s phi tip xúc, va chm vi rt nhiu bnh nhân vi nhng cn bnh, vn v sc khe khác nhau, nhng git nc mt nhng ni bun ca ngi bnh s khin ngi thy thuc, ngi bác s có lúc cm thy vô cùng cng thng mt mi. H thng xuyên chu nhng áp lc vô hình trong công vic, khi nhìn mt bnh nhân qua i trc mt h làm ngh mà chng th nào cu c bnh nhân, khin h cm thy day dt bun bc.

Bi nhng ngi bnh nhân kia ã tin tng vào tài nng, c ca nhng ngi thy thuc, bác s cu cha cho h, thoát khi ni au v th xác, và tâm hn. Ngi lng y, bác s cn phi có nhng phm cht o c, tm lòng yêu thng con ngi thì h mi có th tin cao trong s nghip cu i cu ngi ca mình.

Trong cuc sng ca con ngi bt k ngành ngh nào khi sai sót cng xy ra nhng iu áng tic gây ra nhng hu qu au lòng nhng ngh bác s, thy thuc nu có sai phm s trc tip git ngi, làm cho bnh nhân cht ngay lp tc ch không t t gián tip.

Trong s phát trin ca ngành y hc, trên toàn trái t o c ca ngi thy thuc luôn là mt vn c con ngi coi trng hàng u, bi nó có kh nng nh hng ti tính hiu qu, cng nhng tính nhân o trong ngh nghip ca ngi thy thuc, ca c nn y hc nói chung.

Trong quá kh chúng ta có nhng nhân vt vô cùng ni danh vi tài cha bnh cng nh lòng nhân o cao quý bit thng yêu con ngi nh Hi Thng Lãn Ông, mt ngi làm ngh y t rt sm và có tâm cu ngi không màng danh li. Ông là mt tm gng sáng cho nhng ngi hc trò th h ngày sau noi theo.

Trên th gii nhng ai ã tng hc qua ngh y u phi c và tuân th li th ca Hippocrate. ây là ông t ca ngành y hc Phng Tây là ngi ã vit ra mi hai li th dành cho nhng ngi mun theo ngành y, mun theo s nghip cu ngi cao quý này.

Trong xã hi hin i con ngi ngày càng có nhng nhu cu cao hn, khoa hc hin i, nn kinh t khm khá nên vic chm sóc sc khe càng c coi trng nhiu hn. Chính vì vy, ngành y t, thy thuc tr thành mt ngành ngh vô cùng thu hút nhiu nhân tài mun tham gia

Tuy nhiên, nhiu ngi có tài mun tham gia ngành y, mun làm thy thuc không phi vì mc tiêu cao quý là cu ngi, cu i mà vì ngành này hin ang là ngh nghip d kim tin, có th mang li mc thu nhp khm khá và cuc sng sung túc cho ngi thy thuc, bác s.

Nhiu bác s nhìn thy ni au ca bnh nhân mà vn thn nhiên nh không, có th ngi n cm tra mc bnh nhân kêu gào thm thit, au n vt vã, nhiu tai nn sn khoa dn ti t vong c m c con trong nhng bnh vin ln nc ta, mà nguyên nhân u do thái vô tâm, ch quan ca bác s

Nhiu bác s m nhm, m sót, ri m xong quên bng gc, quên kéo, dao m trong bng ca ngi bnh… tht áng bun bit bao. Chính vì vy, mà toàn xã hi ca chúng ta, c bit là ngành y cn phi y lùi nhng mt tiêu cc, nhng iu còn thiu sót trong y c ca nhng ngi làm ngh thy thuc, lng y.

Câu nói "Lng y nh t mu" là mt câu nói hoàn toàn úng n nhm nhc nh thái ng x ca nhng ngi làm ngh thy thuc, bác s vi ngi bnh cn phi t tn, chân thành, chm sóc tn tình chu áo, ch không phi có tin thì mi chu áo, còn không có tin thì mc k.

Câu nói này là hi chuông cnh tnh cho nhng ngi ang làm ngh y cn phi ý thc v vai trò trách nhim ca mình vi nhng ngi bnh.

ông Tho