Bình luận câu nói “Một cây làm chẳng nên non. Ba cây chụm lại nên hòn núi cao”

bài: Bình lun câu nói "Mt cây làm chng nên non. Ba cây chm li nên hòn núi cao"

Bài làm

T xa xa ti nay con ngi chúng ta luôn nhn thc rõ ràng c sc mnh ca vic oàn kt, mun tn ti trong cuc sng thì cn phi bit oàn kt nhau li to nên mt sc mnh ln, chinh phc thiên nhiên, chng li nhng con vt hung d nh h, báo, chó sói, chng li thiên tai, hn hán, l lt, nhng him ha to ln mà nu ch vi sc ca mt ngi s không th nào thành công c. Chính vì vy, cha ông ta thi xa thng rn dy cho cháu mình rng "Mt cây làm chng nên non, ba cây chm li nên hòn núi cao"

oàn kt, chính là sc mnh giúp con ngi chúng ta to nên mt sc mnh, uy lc ln lao có th thành công vt mi khó khn th thách. Trong thc t quá trình dng nc và gi nc ca dân tc Vit Nam chúng ta cng luôn chng minh rng oàn kt chính là sc mnh.

t nc ca chúng ta vn là nc nông nghip nghèo nàn lc hu, tri qua rt nhiu cuc chin tranh xâm lc chng li nhng k thù ln mnh hn chúng ta rt nhiu ln. Nhng chúng ta luôn kiên cng chng li và giành thng li cui cùng mt cách v vang, vinh d. có c iu ó chính là do ngi dân ca chúng ta bit oàn kt nhau li, bit góp gió thành bão, to nên mt khi thng nht toàn dân t trên xung di.

Non sông Vit Nam chúng ta p bình yên nh ngày hôm nay là nh nhng ngi dân nhng cha ông ta t th h i trc luôn oàn kt tng tr thng yêu ùm bc ln nhau t Nam ra Bc có th thành công trên mi trn chin.

mot cay lam chang nen non ba cay chum lai nen hon nui cao - Bình luận câu nói "Một cây làm chẳng nên non. Ba cây chụm lại nên hòn núi cao"
Bình lun câu nói "Mt cây làm chng nên non, ba cây chm li nên hòn núi cao"

Hàng chc triu ngi dân ca ta ng lòng nht trí cùng chung mt mc tiêu, chung mt k thù sn sàng hy sinh tt c sc lc và ca ci gi vng nn c lp t ch ca mình, gi c mnh t quê hng c bình yêu. Chúng ta ã tri qua rt nhiu cuc u tranh ác lit nh chng quân Thanh, Nguyên Mông, Minh, Thanh…

Nhng nc láng ging cy nc ln quân mnh mun bin nhân dân ta thành nô l t nc ta thành thuc a nhng ngi dân ca chúng ta kiên cng, ý chí trên di mt lòng oàn kt nên ã ánh tan quân xâm lc.

Trong thi i gn ây, nh quân và dân ta trên di mt lòng thng nht, kiên cng di ngn c lãnh o ca ng và ch tch H Chí Minh chúng ta ã ánh tan hai nc quc ln mnh sng s, nh Pháp và M.
Hai cuc chin tranh ó ã ly i ca chúng ta rt nhiu hy sinh xng máu, nhng nó cng là thành qu vô cùng v vang ca dân tc Vit Nam, nói lên sc mnh ca tinh thn oàn kt toàn dân cùng nhau kháng chin, không có gì quý hn c lp t do.

T các v trng bi lão làng trong h ngh Diên Hng ti nhng ngi nh tui yêu nc nh Trn Quc Ton nhng cu bé liên lc viên, tt c u có tinh thn yêu nc, cùng nhau oàn kt, hng thng quân thù mà ánh.

Không ch trong kháng chin mà trong thi bình, lao ng sn xut ngi dân Vit Nam chúng ta cng oàn kt, tng thân tng ái to nên sc mnh phi thng trong lao ng sn xut to ra nhiu ca ci vt cht cho dân tc.

Chúng ta cùng nhau ngn p p be b ri cùng nhau bo v nhng cánh ng lúa mênh mông nuôi sng bit bao ngi dân trong hoàn cnh khn kh.

Con ngi cùng nhau ào sng ngn núi to nên công trình thy in Sông à a ánh sáng thy in ti cho mi ngi. Chính nh s oàn kt ca nhng ngi k s, công nhân và các chuyên gia nc ngoài ã to nên sc mnh k diu ó.

Chúng ta ã oàn kt to nên giàn khoan du khí gia bin ông mênh mông rng ln a t nc chúng ta tin lên tm cao mi v trình kinh t và khoa hc k thut. Có c thành qu ó nh tinh thn oàn kt ca c dân tc Vit Nam chúng ta t ban lãnh o ti mi ngi dân ngi công nhân trong xã hi.

Câu nó " Mt cây làm chng nên non, ba cây chm li nên hòn núi cao" th hin tinh thn oàn kt vô cùng sâu sc, ó chính là li tâm s là bài hc mà ông cha ta mun gi gm ti con cháu mình, nu mun thành công thì cn phi bit phát huy sc mnh ca tinh thn oàn kt toàn dân. Bi ch có oàn kt thì chúng ta mi to thành mt khi thng nht trên di ng lòng s gì vic khó, ào núi lp bin có chí s thành công.

oàn kt chính là ngun gc ct lõi to nên sc mnh, là yu t quan trng hàng u trong cuc u tranh sinh tn và phát trin ca dân tc Vit Nam trên trng quc t trong thi k hi nhp m ca nhiu cnh tranh này.

Khi còn sng ch tch H Chí Minh kính yêu cng ã nói vi chúng ta rng "oàn kt, oàn kt i oàn kt. Thành công, thành công, i thành công". Càng oàn kt bao nhiêu thì s thành công ca chúng ta càng ln lao by nhiêu.

Là mt hc sinh sng trên gh nhà trng mi chúng ta cn có tinh thn oàn kt tng thân, tng ái vi các bn hc có hoàn cnh khó khn hn mình, cùng giúp nhau tin b vn lên trong hc tp và trong cuc sng có th gt hái c nhiu thành công trong tng lai.

ông Tho