Bình luận câu nói “Sống là không chờ đợi”

bài: Bình lun câu nói "Sng là không ch i"

Bài làm

Cuc sng ca chúng ta là dòng chy mt chiu mt chuyn tàu i ti tng lai mà không h có vé c hi, không bao gi có chiu ngc li. Chính vì vy ngi xa thng có câu "Sng là không ch i" cng nh câu nói "Chng ai có th tm hai ln trên mt dòng sông"

Trong cuc sng hi h, n ào vi vã ca chn th thành, nhng xô b tranh chp ca con ngi, vi cuc sng mu sinh vt v, ôi lúc chúng ta không th dành riêng cho mình mt chút khong lng suy ngm v cuc sng, v quá kh và tng lai v nhng iu ta ã làm c và ã mt i.

Cuc sng ca i ngi ging nh mt bn nhc có nhng lúc thng trm, có nhng lúc ip khúc lên cao nhng có nhng lúc li là nt trm bun, khin chúng ta phi nh nh thu ging mình xung.

Con ngi chúng ta sng trong cuc sng phi tn hng nim vui ni bun, phi c gng tìm ra giá tr ca bn thân mình nm âu phát huy mnh m nht nhng u im giúp chúng ta ta sáng trong cuc i.

Bi cuc sng trôi i không ch i ai c, thi gian cuc sng chính là th vô cùng quý giá nó chính là tài sn vô cùng to ln ca i ngi. Chính vì vy, bên cnh câu nói "Sng là không ch i" còn có câu nói "Thi gian là vàng là bc". Mun ám ch s quan trng ca cuc sng ca nhng phút giây chúng ta ang sng. Mi chúng ta phi bit tôn trng gi gìn nó, dùng nó sao cho phù hp hiu qu nht có nh vy khi thi gian trôi i chúng ta mi không thy hi hn tic nui vì nhng gì mình ã ánh mt.

binh luan cau noi song la khong cho doi - Bình luận câu nói "Sống là không chờ đợi"
Bình lun câu nói "Sng là không ch i"

Nu chúng ta không bit s dng cuc sng ca mình làm nhng vic hiu qu có ích cho bn thân gia ình và xã hi thì s có lúc chúng ta s cm thy vô cùng au kh ân hn vì nhng gì p nht ã trôi i mt cách ung phí, vô ngha.

Mi chúng ta ai cng ch sng có mt ln, hãy sng sao khi cht ta không cm thy ung phí vì nhng nm tháng sng hoài sng phí, ó chính là chân lý không th nào phai nhòa ca L.tonxtoi trong tác phm kinh in "Thép ã tôi th y".

Câu nói ó th hin trit lý sng không ch i ca con ngi, khi chúng ta có c m có khát khao mãnh lit chúng ta nên c gng ht mình có lý tng và khát khao ó, không nên chn ch lo ngi, khi tht bi chúng ta hãy c gng ng dy làm li t u, kiên cng vt khó nht nh s có ngày chúng ta gt hái c nhng thành tu áng k.

Chúng ta nên bit trân trng tng phút tng giây mà mình ang sng nhng iu có ý ngha, nên sng có ích cho bn thân, gia ình và xã hi, c gng phát huy giá tr ca bn thân ta sáng và cm thy cuc sng này có ý ngha hn.

Chúng ta không nên sng hoài sng phí, lãng phí thi gian cuc sng quý báu ca mình vào nhng trò vô b, nhng thói n chi, sa ngã làm cho cuc sng ca chúng ta tr nên vô ích, sng phí ung tui xuân và thi gian ca mình.

Chúng ta nên to ra nhng iu tht s ý ngha nhng th có tht s có giá tr cn thit cho cuc sng và cho xã hi.Giá tr ca cuc sng nm cách ngh cách làm ca mi chúng ta, khi chúng ta c gng to ra thành qu cho riêng mình, c gng thc hin nhng c m ca mình thì ó chính là giây phút chúng ta bit cuc sng ca mình cn iu gì nht.

Mi ngi chúng ta chính là ngh nhân to ra bc tranh ca cuc i, vic bc tranh ó p hay xu xí chính là do chúng ta có c gng có chuyên tâm v nó hay không. Nu chúng ta c gng n lc thì bc tranh cuc i chúng ta s tt p, còn ngc li thì chúng ta s có mt bc tranh xu xí, bn thân chúng ta là mt ngh nhân ti.

Cuc sng ca mi con ngi là mt bc tranh nhiu màu sc c biu hin qua bng hành ng, suy ngh ca chúng ta. Nu chúng ta sng tt thì s có th t c nhng thành tu ca riêng mình. Còn sng không tt thì chúng ta t hy hoi bn thân mình mà thôi.

Gia xã hi có nhng lo toan, mu sinh cuc sng xoay vn thì ch có vic chúng ta sng trn vn tng phút tng giây, mi giây mi phút chúng ta u c gng ht mình sng có ích nht làm c nhng iu to ln, vì cuc i này không kéo dài mãi mãi. S có ngày chúng ta s dng ht qu thi gian ca mình, chúng ta phi tm bit ri xa nó. Vy hãy c gng khi chúng ta nhm mt xuôi tay không h thn, nui tic iu gì.

Sng là không ch i, th hin nim vui hnh phúc ca con ngi khi c tn hng tng giây tng phút bên ngi thân, c làm vic cng hin ht mình cho cuc sng.
Chính vì vy, nhà th Xuân Diu ã vit trong bài th Vi Vàng nh sau:

“Xuân ng ti ngha là xuân ng qua
Xuân còn non ngha là xuân s già
Mà xuân ht ngha là tôi cng mt.

i ngi ch sng có mt ln, hãy sng tht ý ngha, trn vn vi cuc sng tng giây tng phút ng nó trôi qua vô ích lãng phí ri khi phi ri xa cuc sng chúng ta phi hi hn vì nhng vic cha làm c, hoc làm sai.

ông Tho