Bình luận câu nói “Tấc đất tấc vàng”

bài: Bình lun câu nói "Tc t tc vàng"

Bài làm

Ngi xa thng nói rng "Tc t tc vàng" nói lên s quý giá ca t ai, bi có t ai thì vi bàn tay khi óc ca mình con ngi có th to ra vô cùng nhiu ca ci vt cht, quý giá nh vàng bc.

Tc t là gì? Chính là n v o lng tính toán ca ngi nông dân nc ta t thi xa.
Vàng chính là mt kim loi vô cùng quý giá, c cái gì quý con ngi ta luôn so sánh vi vàng nh thi gian là vàng, tc t tc vàng, nhm khng nh t ai là mt th vô cùng quý giá.

Thông qua câu tc ng này ngi dân nc ta mun nhn gi cho con cháu mình phi bit yêu quý ng rung bit yêu quý mnh t quê hng, bi khi chúng ta có t trong tay chúng ta có th gây dng nên s nghip to nên c cho mình,không lo nghèo kh, ói kém ch cn con ngi bit c gng chm ch mà thôi.

tac dat tac vang - Bình luận câu nói "Tấc đất tấc vàng"
Bình lun câu nói "Tc t, tc vàng"

Câu tc ng "Tc t tc vàng" dù là thi xa hay thi nay thì vn luôn úng. Thi xa ngi nông dân có t thì có th t do cày cy trng trt, chn nuôi, to ra hoa màu, lúa go cho bn thân mình, không cn phi i làm thuê cuc mn cho a ch sng cuc sng , ngi hu k h, nô l cho ngi khác mt cách khn kh.

Trên mnh t ó, ngi nông dân có th gieo cy quanh nm, thâm canh tng v to ra lúa go hoa thm qu ngt, cuc sng nh ó mà sung túc không lo cái cn cái mc. Không lo nghèo khó, thiu tn, nh trong thi phong kin, ngi dân không có mnh t cm dùi, nghèo khó, phi i , làm thuê cho nhng gia ình giàu có là a ch, quanh nm thiu thn, bán mt cho tri bán lng cho t nhng vn nghèo kh.
t là th vô cùng cn thit vi mi ngi, mi nhà. Nó còn là tài sn ca c mt quc gia th hin s ch quyn ca c mt dân tc. Trong thi k kháng chin bo v quê hng t quc, bo v tng nm t ca quê hng thoát khi kip nô l, lm than ca thc dân Pháp và quc M. Bit bao ngi dân ca chúng ta, bao nhiêu anh hùng dân tc ã hy sinh, ngã xung bo v mnh t quê hng.

Bit bao nhiêu gian kh, khó khn chông gai th thách có c mt cuc sng hòa bình nh ngày hôm nay. Câu nói "Tc t tc vàng" hoàn toàn úng n bi ngi dân Vit Nam chúng ta ã phi hy sinh rt nhiu vì mnh t quê hng, bo v ch quyn dân tc.

t ai, rung vn nhà ca tt c u là nhng tài sn vô giá ca con ngi. Ngi nào nm trong tay nhiu t ai ngi ó giàu có.

thành ph, nhng ni ông úc nhng ngi có nhiu bt ng sn chính là nhng i gia tht s bi t ai chính là tin vàng, là quyn lc vn nng ca ngi dân.

Câu tc ng "Tc t, tc vàng" ã khng nh vai trò, giá tr vô cùng quan trng, ln lao ca t ai. Nó quý hn c vàng ch không phi ch n gin là quý nh vàng.

Nó nhm nhc nh, khuyên nh con ngi phi bit trân trng, bo v, gi gìn nhng mnh t quê hng, không c b t hoang phí, không c phá hoi t ai, iu ó tht s có ti vi cha ông i trc ã hy sinh thân mình bo v tng nm t ca dân tc mình.

Mun t ai quanh nm màu m, xanh tt thì cn chm sóc, bón phân vun trng thng xuyên có nh vy t mi c nuôi dng không tr thành t b hoang, bc màu.

Trong thi bình, nhiu cánh rng ca nc ta b lâm tc tàn phá nng n, nhiu vùng t b hoang không có ngi canh tác, khin cho t b bc màu, xói mòn tr thành nhng cánh rng trc. ó chính là mt tn tht vô cùng ln ca quc gia. Th hin s lãng phí ca con ngi vi tài nguyên vô cùng quý giá ó chính là t.

Dân s ca nc ta ngày càng tng lên nhanh chóng, nu chúng ta tip tc lãng phí tài nguyên t nh hin nay s n lúc ngi dân không có t mà không có t canh tác, thì s tht áng báo ng.

ông Tho