Bình luận câu nói “Uống nước nhớ nguồn”

bài: Bình lun câu nói "Ung nc nh ngun"

Bài làm

Nhng ân tình thy chung, th hin tình cm "Ung nc nh ngun. n qu nh k trng cây" chính là truyn thng o lý ngàn i ca ngi dân Vit Nam, tri qua hàng trm nghìn nm thì truyn thng lch s ó vn không phai m.

Bài hc o lý, truyn thng "Ung nc nh ngun" ã tr thành tc ng, th hin nhng o lý sâu sc thm thía trong tâm hn hàng triu ngi dân nc ta. Câu tc ng "Ung nc nh ngun" chính là hình tng vô cùng ti p, hàm cha mt o lý t tng tình cm vô cùng tt p, trong truyn thng con ngi.

Ung nc nh ngun th hin tình cm con ngi cn phi có truyn thng o c, khi ngi ta tt vi mình thì mình cn phi nh n, có c hi thi gian thì phi c gng n áp n ngha ca ngi ó. Nó chính là o lý ung nc nh ngun.

uong nuoc nho nguon 1 - Bình luận câu nói "Uống nước nhớ nguồn"
Bình lun câu tc ng "Ung nc nh ngun"

Câu nói "Ung nc nh ngun" nói lên mi quan h truyn thng lch s, trong i sng xã hi. Chúng ta ang sng trong mt xã hi hin nay c sng trong thi bình, thì cn phi bit n th h i trc nhng ngi ã hy sinh vì dân vì nc.

Không tic xng máu ca mình cho dân tc ca nc ta c bình yên, nh ngày hôm nay. Chính vì vy, mi khi chúng ta bng bát cm lên cn phi bit n nhng ngi ã hy sinh, cho chúng ta c nh ngày hôm nay.

Nhng ngày 27/7 ngày thng binh lit s chúng ta cn phi tri ân nhng ngi ã khut nhng ngi ã i trc hy sinh xng máu vì dân tc. Nhng ngày l tng nim nhng bà m Vit Nam anh hùng, nhà tình ngha th hin s bit n ca con cháu hôm nay vi nhng ngi có công vi t nc. Nhng tng lp i trc ã hy sinh tui xuân, và xng máu ca mình cho t nc.

Hành ng tri ân này th hin s bit n ca con ngi hôm nay vi th h i trc, th hin truyn thng o lý " Ung nc nh ngun". Câu tc ng này nói lên mi quan h vô cùng tt p mt truyn thng giàu o lý gia con ngi vi con ngi dù tri qua hàng trm nm.

Nó tht s là mt nhân sinh, th hin truyn thng o lý vô cùng tt p, nhc nh con ngi không quên o lý sng truyn thng thy chung.

Lòng bit n chính là mt th tình cm quý báu vô cùng tt p, câu tc ng 'Ung nc nh ngun.. n qu nh k trng cây" chính là th hin s bit n ca th h con cháu vi tng lp t tiên, ông bà, cha m ca chúng ta.

Câu tc ng th hin s bit n ca nhân dân vi nhng ngi i trc, ã cng hin rt nhiu xng máu tr thành mt quc gia c lp nh hôm nay.

n qu nh k trng cây.
Ai i bng bát cm y
Nh công hôm sm cy cày cho chng?.
Con ngi có t có tông
Nh cây có ci, nh sông có ngun
.

Trong cuc sng ngi nhân hu làm n thì không bao gi ngh ti chuyn tr n. H coi vic giúp mi ngi chính là vic chính ngha nên làm làm cho lng tâm h cm thy hnh phúc m áp.

Ch không trông mong s tr n. Chính vì vy, nhng ngi làm vic thin trong xã hi thng phi không mong báo áp. Bi ngi xa ã có câu nói "Làm n há cho ngi tr n". H ch là nhng ngi mun mang vic thin iu tt n vi mi ngi, mun chia s tình thng cho nhng ngi có hoàn cnh khó khn, nhng ngi có n vi t nc.

Câu tc ng "Ung nc nh ngun" là mt bài hc làm ngi, mt truyn thng o lý vô cùng tt p, mt truyn thng o lý ngàn i ca nc ta.

ông Tho