Bình luận về câu tục ngữ “Cái nết đánh chết cái đẹp”

bài: Bình lun v câu tc ng “Cái nt ánh cht cái p”

Bài làm

T xa xa ti nay trong khi tàng ca dao tc ng ca nc ta luôn có sc sng vô cùng mnh m mãnh lit. Nó th hin nhng quan nim sng bài hc làm ngi vô cùng sâu sc mà ông bà ta mun truyn t li cho con cháu mình mai sau.

Trong mi câu ca dao tc ng, thành ng ông cha u mun có cháu mình phi bit sng úng o c hng ti cái chân thin m trong cuc sng, chính vì vy, mi câu ca dao u th hin mt bài hc nào ó nh câu tc ng "Cái nt ánh cht cái p"

ây là mt câu tc ng rt quen thuc vi cuc sng ca ngi nông dân Vit Nam. Thông qua câu tc ng này ông bà ta mun cao phm hnh o c, tính cách ca con ngi, c bit là ngi con gái, hn là v b ngoài p .

Cái nt ánh cht cái p là gì? Cái nt chính là c tính trong n np, tính cách, trong vic ng x i nhân x th ca ngi con gái vi nhng ngi xung quanh mình. Nó th hin vic ngi con gái y có ngoan ngoãn oan trang c hnh hay không, có phi là ngi bit ng x trc sau, bn cht có lng thin hay không? Cái nt cn phi có thi gian tìm hiu lâu dài mi có th nhìn ra c, mi cm nhn sâu sc và thu áo c.

Còn cái p? Chính là hình dáng, khuôn mt bên ngoài, là nhng gì mà ngi ngoài, ngi i din có th nhìn thy trc tip bng mt thng có th nhn ra c ngay lp tc.

cai net danh chet cai dep - Bình luận về câu tục ngữ “Cái nết đánh chết cái đẹp”
Bình lun câu tc ng "Cái nt ánh cht cái p"

Vic cái nt ánh cht cái p mun th hin tm quan trng ca tính cách con ngi, hn hn dung mo p bên ngoài.Mt ngi con cái có tâm hn p s tt hn nhiu mt cô gái có dung mo p nhng tính cách bn cht xu xa không lng thin, không ngoan ngoãn n np, gia giáo.

Tuy nhiên, trong mi con ngi u có cái thin và cái ác, mt p và mt xu ca riêng mình. Ngi xa thng bo "Nhân vô thp toàn" ã là ngi thì không ai hoàn m c, không ai mi phân vn mi. Ai cng có im mnh im yu riêng ca mình.

Cho nên, câu nói cái nt ánh cht cái p cng ch mang tính cht tng i mà thôi, nu chúng ta bit khai thác và hoàn thin thì ai cng có th tr thành mt ngi tt và cái cng có th p hn. Mt con ngi có tình nt oan trang phúc hu, lng thin thng giúp ngi khác có hành ng và np sng o c tt p.

Vi mt ngi có din mo bên ngoài p nhng tính cách li không ngoan hin n chi ua òi thng làm cha m bun lòng, c hai con ngi này u cn phi hoàn thin bn thân mình tr thành ngi hoàn ho.

Ngi có c tính tt p thì hoàn thin v b ngoài ca mình bng cách n mc úng cách phù hp vi c th che i nhng im khim khuyt trên c th. Còn cô gái xinh p thì nên sa i tính cách làm sao sng có ích hn, úng quy chun o c xã hi.

Theo nh quan nim v o Pht ca nhng nc phng ông chúng ta thì mi con ngi sinh ra u có bn tính lng thin bn nng ca mình, s lng thin xut phát t trái tim, nhng do môi trng sng hoàn cnh làm cho chúng ta tr nên mt dn c tính này, nhng ngi sinh ra trong gia ình b m luôn bo hành ánh p cãi vã nhau, t bé sng thiu tình thng, sng lang thang c nh phi tranh giành cp ot ca ngi khác mi có ming n thì h s tr nên hung hng, him ác.

Còn nhng ngi sinh ra trong gia ình hnh phúc b m quan tâm chm sóc làm gng tt cho con cái thì tính lng thin ca h có kh nng c phát huy nhiu hn. H có tm bit quan tâm yêu thng ti ngi khác nhiu hn.

To hóa khi sinh ra con ngi không ai toàn vn bi ông mun con ngi phi bit t hoàn thin mình, tr nên tt p hn. Nhng ai t bit hoàn thin mình t bit làm mình tr nên p hn, tt hn trong mt ngi khác ó mi là ngi thành công.

Vi nhng con ngi ã sai ng lc li nhng nu h bit quay u là b sng tt p hn thì chính là s hoàn thin tt nht mà con ngi hng ti.

Tuy nhiên, trong cuc sng ca con ngi hin i câu nói cái nt ánh cht cái p vn luôn luôn có cái úng ca nó. Nu con ngi dù có p kiêu sa ti âu nhng không có trái tim nhân hu không bit thng yêu con ngi c bit là ngi thân ca mình thì cng s không c ngi i coi trng.

Có rt nhiu cô ca s ngi mu p v ngoi hình, nhng li không có hiu vi cha m quay lng li vi chính cha m rut ca mình bi vì h nghèo khó, không xng áng vi a v danh giá ca cô gái ó. Nhiu nm trc có mt cô ngi mu ca nc ta là Trang Thu Trâm b m ca mình tt du sôi vào mt làm cho cô b bng nng hy hoi nhan sc.

ng trc phiên tòa m ca cô gái này ch khóc mà nói rng vì bà thng con thy con gái mình t lúc thành ngi mu ri tr thành hoa hu nh ã thay i rt nhiu. Thu Trâm khinh r ngi m bán ve chai mt mình nuôi cô khôn ln, bên cnh ó Thu Trâm có biu hin n chi ua òi ngày càng quá áng do vy bà Hnh m cô gái mun con tr li làm cô gái hin lành ngoan ngoãn nên ã làm nh vy.

Câu nói "cái nt ánh cht cái p" vn mang tính khng nh theo thi gian. Vì con ngi dù thi i nào cng cn phi có mt tâm hn lng thin, sng úng o c. Nhng không nên vì th mà din mo bên ngoài ca mình tr nên xu xí, kém sang trng, nu p ngi p nt thì s hoàn ho hn. Bi nhng ngi có din mo bên ngoài p thì vn d dàng thành công hn.

ông Tho