Bình luận về “Lối sống ăn chơi đua đòi của các bạn trẻ hiện nay”

bài: Bình lun v "Li sng n chi ua òi ca các bn tr hin nay"

Bài làm

Trong cuc sng hin i ngày nay, con ngi ngày càng c sng tt hn, không còn khó khn thiu thn v vt cht nh trong thi chin tranh na. Cng chính vì vy, mà nhu cu hng th ngày càng c tng lên, to thành mt li sng n chi ua òi, c bit là vi các bn tr hin nay.

n chi ua òi là hin tng mà chúng ta thng gp trong cuc sng hin i khi nn kinh t ngày càng khá gi, tng trng. Nó din ra khá ph bin trong nc ta c bit là vi các bn tr, nhng ngi không i qua nhng quãng thi gian khó khn gian kh, không tng phi chu nhng tn thng ca chin tranh. Bnh n chi ua òi là cn bnh nan y áng chê trách.

Li sng n chi ua òi là gì? Nó chính là mt thói quen xu c lp i lp li hàng ngày ri tr thành mt iu nhim vào trong suy ngh, to thành thói quen khó sa khó b, thành mt iu xu tn ti trong mi con ngi chúng ta.

Thói quen, li sng n chi ua òi, nó ging nh bnh dch c truyn t ngi này sang ngi khác ri lây lan ra toàn xã hi. u tiên có th thói xu này ch có mt hai ngi nhng bn tr gia ình có iu kin, có cuc sng kinh t khm khá, c cha m thng yêu cng chiu ht mc to thành tính xu trong suy ngh, tính cách thích hng th n ngon mc p, li lao ng, thy ngi khác có gì mình cng òi b m mua cho cái ó.

binh luan xa hoi ve thoi an choi dua doi - Bình luận về "Lối sống ăn chơi đua đòi của các bạn trẻ hiện nay"
Bình lun v "Thói n chi ua òi ca các bn tr"

Nhng lâu dn, thói n chi ua òi li sng quen hng th nhim sang c nhng bn con nhà nghèo nhng thích th hin thích sang chnh cho bng bn bng bè. Mc dù hoàn cnh gia ình mình thiu thn, nghèo khó nhng các bn y không bit thng b m lúc nào cng ch ngh ti bn thân mình, ích k. òi hi cha m áp ng nhng nhu cu quá áng ca mình nu không thì s b hc, b nhà…

Thói quen n chi ua òi, Chính là mt li sng bt chc ln nhau, thy ngi ta có thì mình cng phi có ua òi v suy ngh và cách sng, chy theo nhng xu hng mi gi là mt, thích n ngon mc p, chng din, xài nhng hàng hiu t tin, trong khi mình không h làm ra tin, mà ch bit òi hi cha m phi áp ng nhng nhu cu ó cho mình.

Nhiu bn tr thích khoe m, khoe sang, khoe m rng gia ình có iu kin, giàu có n tiêu không bit tic tin, mua xe máy, ô tô, in thoi hng sang, qun áo, túi sách, giày da u phi là hàng nhp ngoi, tính bng tin ô la mi là ng cp mi th hin c giá tr ca bn thân mình

Thích ra vào nhng ch t tin nhng các quan Bar, v trng, nhà hàng Tây, thói n chi ua òi ã khin cho các bn tr ánh mt i nhân cách, và giá tr o c ca mình. Nhiu bn gái vì mun có tin n chi ua òi, th hin s sành iu ã cp vi nhng ngi ln tui có gia ình ly tin tiêu sài, nhiu bn nam thì tìm cách trm cp, cp git la o có tin xài sang.

Dù các bn có là tiu th, quý t con các nhà i gia, con ông n bà kia trong xã hi… nhng nu không làm ra tin mà ch bit hng th tiêu tin thì có ti núi tin cng có ngày ht mà thôi.

Có nhng ngi tin bc không có sinh ra trong gia ình nghèo khó nhng thích n chi, li lao ng thng xuyên trn hc theo các bn bè xu i chi bi lêu lng ri tìm cách n trm n cp git ngi cp ca có tin tiêu xài. Nhng v án au lòng trong xã hi phn ln u do thói n chi ua òi mà ra.

Gn ây, trên báo chí có v án git ngi chung c cao cp Royal City th phm là mt bn trai sinh viên trng th dc th thao ch có 21 tui, nhng vì n chi ua òi, cá bóng á n nn tin ca nhng k cho vay nng lãi. Chính vì vy, bn phi là trai gi, bán thân, ri mt ln i khách thy gia ch giàu có, li sng mt mình nên ã git ngi ta cp tài sn.

Mt v án au lòng, tng lai ca bn trai ó s rt sáng sa dng ngi nu bn bit i úng ng, bit tìm ti ánh sáng chân chính, sng úng chun mc xã hi. Nhng bn trai ó ã chn cho mình mt li sng n chi hng th nên hu qu là nhng ngày tháng bóc lch trong nhà giam, thm chí t hình vì vi khung hình pht nng nht cho mt k git ngi cp ca.

Tt c cng do thói li lao ng, o tng v sc mnh p trai ca mình, thích n ngon mc p nhng không mun m hôi, trí tu vào làm vic ã khin cho mt bn tr lm ng lc li nh vy.

Ngi dân Vit Nam ca chúng ta t xa xa vn là nhng con ngi chm ch, cn cù chu thng chu khó, nhng khi xã hi phát trin nhiu thói n chi tiêu cc ã làm thay i giá tr o lý ca dân tc ta t xa ti nay.

Thói n chi ua òi, li sng hng th các bn tr hin này là mt li sng vô cùng xu xí cn phi loi b nó ra khi xã hi ca nc ta, cho th h tr ca chúng ta trng thành vng vàng, có tng lai ti sáng hn.

ông Tho