Bình luận về “Thời trang của giới trẻ hiện nay”

bài: Bình lun v "Thi trang ca gii tr hin nay"

Bài làm

Cha ông ta thi xa thng có câu "Ngi p vì la, lúa tt vì phân" nhm th hin vai trò vô cùng quan trng ca trang phc, qun áo thi trang vi con ngi. Trang phc khi th hin vi con ngi thng th hin phong cách thm m, trình vn hóa cng nh tính cách ca con ngi ó.

Khi xã hi ca chúng ta ngày càng phát trin thì nhu cu v thi trang ngày càng tr nên quan trng trong cuc sng. c bit, i vi nhng bn tr, "n cha no lo cha ti" nhng bn tr luôn thích khng nh giá tr ca bn thân mình trong cuc sng, và thng thích nhu cu thi trang phá cách.

Con ngi chúng ta mun tn ti trong cuc sng cn phi áp ng nhng nhu cu v n mc , ó là nhng nhu cu vô cùng thit yu ti thiu ca mt con ngi. Nu nh nhu cu v n nhm duy trì s sng ca con ngi có ngi có nng lng hot ng, làm vic, to ra ca ci vt cht, thì nhu cu mc li là nhu cu th hin giá tr ca bn thân, nhm mong mun khng nh tính cách, v trí ca mình trong xã hi.

Cng có câu nói rng "n cho mình mc cho ngi" bi khi chúng ta n thì ch mt mình chúng ta cm nhn c v ngon, hay d ca món n nhng khi chúng ta mc p thì mi ngi u có th cm nhn c, nhìn thy. Nu chúng ta n mc h hang l lng s nh hng ti m quan, thm m ca nhng ngi xung quanh, gây phn cm vi ám ông.

binh luan thoi trang gioi tre hien nay - Bình luận về "Thời trang của giới trẻ hiện nay"
Bình lun v thi trang ca các bn tr hin nay

Mt ngi có phong cách n mc phù hp vi bn thân s có nh hng rt ln ti nhng ngi xung quanh to nên s yêu thích, quý mn vi nhng ngi xung quanh, thm chí còn kh nng to ra mt trào lu n mc na, ó chính là ngi to nên xu hng thi trang. Có cái nhìn thm m i trc mi ngi khin mi ngi phi hc tp hc hi cách n mc ca mình, ngi ó s có tm nh hng ln ti ám ông.

Vic mi con ngi n mc phù hp vi hoàn cnh, la tui th hin s sang trng úng n ca mình trong môi trng sng làm tác ng ti cái nhìn ca ngi xung quanh i vi mình. Nó khin ngi xung quanh tôn trng bn hn, không làm cho bn b ngi i xôn xao d ngh bàn tán vì n mc l lng, h hang…

Vic mt con ngi n mc p có th làm cho ngi ó d dàng tip cn vi cuc sng cng ng hòa mình vào ám ông hn, c ám ông yêu mn, thân thin.

Ngày này trong xã hi hin i ca chúng ta nhiu bn tr thng vô cùng nhy bén vi phong cách thi trang. Nó chính là mt phn không th thiu trong cuc sng ca con ngi, thng c mi ngi sn lùng, tìm kim, hng ng…

Nhiu bn tr có phong cách n mc thi trang hi khác ngi thiu vi rách ri ang gây ra tranh cãi trong toàn xã hi. Bi mt s ngi cho rng iu ó không phù hp vi la tui ca các bn làm mt thun phong m tc hàng nghìn nm ca nc ta. Nhng mt s khác cho rng mc nh th mi là p là thi thng theo kp xu hng ca th gii c bit là các nc Phng Tây.

Nhiu bn do bt chc thn tng ca mình nên tóc xanh tóc , thi trang h hang thiu vi, ri n mc chng khác nào mt tên n mày lang thang u ng xó ch bi nhng trang phc te tua, rách nát. Nhng các bn li vô cùng thích iu ó vì nó d hm khác ngi to nên phong cách cá nhân ca ngi ó không ging ai, không hòa ln mình trong ám ông. Ai nhìn cng n tng, mt ln là nh luôn không b nht nhòa.

Cách n mc th hin mt trình nhn thc ca con ngi th hin phông vn hóa cng nh kh nng giao tip. Chính vì vy, mi chúng ta cn phi bit la chn trang phc phù hp hoàn cnh phù hp tui ca mình, không b ngi khác ánh giá là thiu vn hóa, thiu giáo dc.

Mt t nc vn minh là mt t nc mà trong ó mi bn tr phi nhn thc rõ c vai trò ca mình vi quê hng t nc, cn bit rng mình chính là mt nhân tt, mm non tng lai xây dng t quc ngày càng giàu mnh to p hn.

Chính vì vy, mi bn tr cn phi ý thc c hành vi, cng nh phong cách n mc ca mình s nh hng ti toàn xã hi nh th nào. Vic la chn trang phc phù hp vi tui, hoàn cnh sng chính là mt iu vô cùng quan trng trong cuc sng ca mi chúng ta.

Trang phc chúng ta la chn làm sao phi toát lên v p tâm hn ca chúng ta, bt kp xu hng hin i nhng không l lng mt bn sc vn hóa truyn thng ca dân tc mình. ó mi là mt trang phc p.

ông Tho