Bình luận về “Thực trạng an toàn thực phẩm hiện nay”

bài: Bình lun v "Thc trng an toàn thc phm hin nay"

Bài làm

Trong cuc sng hin i, kinh t ngày càng phát trin khin con ngi ngày càng tr nên ích k ch ngh ti li ích ca cá nhân nhân mình. Nhiu ngi mun làm giàu nhanh chóng nên bt chp o c pháp lut làm giàu bt chính, sn xut thc phm bn, mt an toàn v sinh, bin nhng thc phm ôi thiu thành thc phm sch bán vi giá cao nhm kim li nhun nhiu hn.

Khi sn xut chn nuôi tng nng xut rút ngn thi gian nuôi trng, ngi nông dân ã s dng nhiu loi thuc kích thích tng trng, ri thu hoch mà không quan tâm ti tính mng ca ngi s dng các sn phm ó có an toàn hay không. Vì li nhun, vì ng tin con ngi ta có th làm mi th kim li nhun phi pháp.

Hình nh nhng ngi trng rau sch rau hu c bán vi giá t gp ba bn ln so vi loi sn phm bình thng, nhng thc cht h vn s dng thuc tr sâu, phân bón hóa cht nh các loi rau bn ngoài kia, nhng ch có thêm cái mác là thc phm hu c mà thôi.

Nhng ngi bán tht không n tht do nhà mình nuôi ngi trng rau không n rau do mình trng mà ch em bán cho ngi khác kim li nhun mà thôi.

binh luan an toan thuc pham - Bình luận về "Thực trạng an toàn thực phẩm hiện nay"
Bình lun v "Thc trng an toàn v sinh thc phm"

Hàng hay bt k âu trên t nc ta cng nhìn thy nhng loi thc phm bn, mt an toàn, hàng nghìn tn tht ôi thiu thi ra t bao gi nhng khi c tm hóa cht, axit ty ra li tr thành mt loi tht thm ngon cha tng thy, mt ht mùi thiu thi bc mùi hàng chc nm trc.

Con ngi t mình sn xut ri tiêu th nhng ri chng ai có kh nng to ra nhng sn phm an toàn tuyt i cho riêng mình c, chính vì vy, ngi này li phi n thc phm ca ngi kia, mà ai cng n gian làm di, la di ngi khác nhm kim li nhun bt chính, nhanh chóng giàu có. Rút cuc cui cùng làm cho c xã hi ca chúng ta b chìm trong t nn thc phm bn, bnh tt tràn lan.

Nhng loi thc phm bn vn tn ti khp mi ni xung quanh chúng ta, tá ng tiêu cc ti tính mng và sc khe ca ngi tiêu dùng. Trong nhng nm gn ây nc ta tr thành nc ng th hai th ba trên th gii là nc có t l ngi mc bnh ung th. Mt hi chuông báo ng cnh tnh cho tt c mi ngi. t nc chúng ta vn còn nghèo mà chi phí chi tr cho bnh tt và thuc men thì li quá nhiu, làm gánh nng cho nn kinh t ca t nc.

Hàng ngày trong cuc sng ca chúng ta ngi nông dân nhng nhà kinh doanh buôn bán vn ang tìm cách git dn git mòn ng bào mình bng nhng loi thc phm bn, rau qu bn. Mt k git ngi thm lng, chúng ta ang git nhau mi ngày trên bàn n ca chính mình.

Thc trng an toàn v sinh thc phm ngày càng tr nên trm trng, khi trong tht ln thì cha cht to nc, rau thì tn ti lng thuc tr sâu vt ngng cho phép, ruc thì c ty bng hóa cht, các loi ph gia, phm màu mà chúng ta ang s dng u là cht cm ca các nc phát trin trên th gii.

Trong bt k loi mt hàng gì cng có cht c hi, làm gi, sa gi, ko socola gi, ri mi th u có th làm gi, thm chí go gi, trng gi, khin ngi tiêu dùng không khi hoang mang lo lng cho nguy c sc khe ca mình và nhng ngi thân trong gia ình.

Chính t vic mt an toàn v sinh thc phm ã dn ti nhng cn bnh him nghèo nh ung th, các bnh v ng hô hp, tiêu hóa…

Tâm lý ca ngi tiêu dùng nc ta luôn hoang mang lo lng, n gì ung gì cng s thuc hóa hc ngm vào ngi, h nh nhng con chim s u phi cành cong ngày ngày lo lng không bit mi dao t thn lúc nào s ri xung u mình.

Trong khi ó thc phm bn ngày càng tràn lan và phát trin mnh m hn thc phm sch, nó làm lng on th trng, gây ra nhng hiu lm cho ngi tiêu dùng, nhiu doanh nghip b làm gi sn phm ca mình ri hàng gi bán vi giá r khin cho doanh nghip làm n tht bát.

Nguyên nhân ca vic thc phm bn tràn lan do lòng tham ca con ngi ai cng mun nhanh chóng làm giàu mà bt chp th on. Phm cht o c ca con ngi trong xã hi hin i ngày càng i xung tâm lý sng cho mình ích k không ngh ti ngi khác ngày càng nhiu.

gii quyt tình trng mt an toàn v sinh thc phm trc tiên ta phi pht tht nng thm chí b tù nhng h kinh doanh thc phm bn, thc phm gi trong xã hi làm gng cho ngi khác.

Các c quan chc nng cn kim tra kim soát k càng x lý nghiêm minh các h kinh doanh thc phm trong xã hi.

Mi ngi dân hãy tr thành ngi tiêu dùng thông thái không b la bi nhng mt hàng giá r, không tham cái li trc mt mà b qua cái li lâu dài nh hng ti sc khe ca mình.

Tho Nguyên