Bình luận xã hội câu tục ngữ “Ở hiền gặp lành”.

bài: Bình lun xã hi câu tc ng “ hin gp lành”.

Bài làm

Ông cha ta t xa ti nay luôn khuyên nh con cháu mình phi bit sng úng o c, úng chun mc xã hi, n hin lành. Chính vì vy, trong nhng câu chuyn c tích nhng nhân vt hin lành t t luôn có thn linh giúp , còn nhng k gian ác thì gp qu báo.

Câu nói " hin gp lành" nh mt li khuyên ca ông cha ta vi th h con cháu mai sau, phi bit sng úng n, n phúc c lng thin t gp may mn trong cuc sng, gp c nhng iu tt p.

Dù tri qua nhiu thi gian nhng câu nói ó vn còn gi nguyên giá tr ca nó không h phai nht theo thi gian. Câu nói " hin gp lành" là câu tc ng khuyên rn con ngi ta nên hin lành gp may mn tích c trong cuc sng.

hin là gì? hin chính là cách sng phúc c n hin lành bit giúp nhng ngi khó khn trong cuc sng, có tình thn thng ngi tng thân tng ái chia s hon nn vi nhng con ngi gp hoàn cnh khó khn éo le, bt hnh trong cuc sng.

o hien gap lanh - Bình luận xã hội câu tục ngữ “Ở hiền gặp lành”.
Bình lun câu nói " hin gp lành"

Gp lành là gì? ó chính là gt hái nhng iu may mn bt ng n vi mình, n phúc c lng thin thì tri nht nh s thng mà giúp và ban cho cuc sng tt p, may mn, an nhàn hnh phúc. Khi chúng ta gp khó khn hon nn thì s có quý nhân giúp bt ng nh mt s báo áp ca ng b trên vi nhng ngi có tm lòng lng thin.

i vi nhng bn hc sinh ang ngi trên gh nhà trng, sng hiu tho kính trên nhng di vi cha m, thy cô giáo, yêu thng giúp bn bè gp hoàn cnh khó khn hn mình, nhng bn hc kém hn mình, thì mình giúp bn cùng nhau vn lên trong hc tp và trong cuc sng.

Nên to cho mình mt c tính ci m oàn kt, chan hòa vi bn bè, có tm lòng lng thin thng yêu nhng ngi xung quanh mình không nên sng ích k ch bit ngh ti li ích ca bn thân, th bàng quan vi nhng hoàn cnh kém may mn hn mình.Khi chúng ta gp nhng c già yu ui phi mang vác nng hoc không th qua ng thì chúng ta nên giúp , gp nhng em nh vp ngã thì nên em lên.

Mc dù nó ch là nhng vic làm nh bé nhng th hin con ngi có quan tâm ti nhng ngi xung quanh, có hoàn cnh khó khn hn mình hay không. Th hin mt thái sng tích cc.

Câu tc ng " hin gp lành" chính là giúp chúng ta nhìn rõ cuc sng ca mình, nhìn rõ hai mt ca mt vn , rng không phi lúc nào hin cng gp lành. Có nhng lúc chúng ta hin nhng gp nhiu iu không may oan trái, gp ác

Trong cuc sng có nhng k ly oán báo n, mình tt vi ngi ta nhng ngi ta li hãm hi mình làm iu bt lng. Có rt nhiu k táng tn lng tâm ã li dng lòng tt ca ngi khác trc li cho mình.

Tuy nhiên, không vì th mà chúng ta không hin, mà sng trái o c, không ci m lòng mình, giúp nhng ngi khó khn hn mình trong cuc sng, dù cuc sng có nhng iu may mn, có s ri ro bt hnh, nhng chúng ta vn nên sng lng thin, úng o c gp hoàn cnh khó khn thì cng vn nên giúp .

Nhng nên cân nhc tht k xem ngi nào tht s khó khn ngi nào ch là lu manh gi danh hon nn có nhng quyt nh sáng sut không sai lm.

Câu nói " hin gp lành" chính là câu nói mà ngi xa mun nhn gi ti con cháu mình phi bit sng lng thin tích c thì s có c may mn hnh phúc.

ông Tho