Bình luận xã hội về “Bệnh vô cảm hiện nay”

bài: Bình lun xã hi v "Bnh vô cm hin nay"

Bài làm

Xã hi con ngi ca chúng ta ngày càng phát trin. Chúng ta ang tng tc vô cùng chóng mt trên tt c các lnh vc kinh t, chính tr vn hóa…Chính s phát trin nh v bão y làm cho con ngi ta b quay cung vi cuc sng mu sinh trong cuc sng.

Bi trong cuc sng mu sinh con ngi luôn bn rn vi công vic ca mình, chính vì vy h thng có thái sng th , vô cm hình thành nên thái sng. Con ngi ngày càng sng ích k, thiu quan tâm ti ngi khác trong cuc sng. H ch quan tâm ti li ích, s thng quan tin chc, tin tài a v ca chính mình mà thôi. Còn s sng cht au kh ca nhng ngi khác trong cng ng h không có thi gian mà quan tâm ti.

Ai cng ch bit lo toan cho cuc sng ca chính mình. Ngày ngày h vt ln vi công vic mu sinh, cm áo go tin, nhng bon chen trong cuc sng, khin cho trái tim h mt dn cm xúc chai sn dn i nhng rung cm, thn thc rt con ngi. Nhng s ng cm, thng yêu vi nhng ng loi ca mình.

Bnh vô cm là nh th nào? Bnh vô cm chính là bnh ca toàn xã hi, là cn bnh vô cùng nguy him ca xã hi hin i. Tuy nó không phi là bnh cn dùng thuc nh hng ti sc khe con ngi nhng nó li loi bnh n mòn tâm hn ca con ngi trong cuc sng.

binh luan xa hoi ve benh vo cam - Bình luận xã hội về "Bệnh vô cảm hiện nay"
Bình lun v "Bnh vô cm trong xã hi"

Bnh vô cm là s th vi nhng ni bun, s au kh ca nhng ngi xung quanh mình, ch quan tâm ti cm xúc ca bn thân mà không quan tâm ti ni au ca ngi khác. Khi i ng chúng ta nhìn thy rt nhiu v tai nn giao thông ngi b nn nm trên ng ngi y máu, nhng rt ít ngi dng li, nu có ai ó dng li cng vì tò mò, còn s ngi tht s quan tâm và gi xe cp cu giúp ngi b nn rt ít. Thm chí có ngi dng li quay videoclip tung lên trên mng xã hi câu lng truy cp, lng like và bình lun.

Khi t nc ta ngày càng tr nên giàu có, phát trin thì cn bnh vô cm này li càng tr thành mt vn nn trong xã hi hin i. c bit là nhng ngi dân thành ph, khi h sng gn nhau nhng nhà nào bit nhà ó, không quan tâm ti hàng xóm xung quanh mình, sng hoàn toàn theo kiu "èn nhà ai ny rng"

Bnh vô cm ã và ang tn ti n sâu bán r n sâu trong nhn thc ca con ngi trong cuc sng hin i và không chu buông tha, làm cho con ngi ngày càng b tha hóa v bn cht mt tinh thn tng thân tng ái, lá lành ùm lá rách trong cng ng.

Nu nh cn bnh này còn tip tc phát trin lâu dn con ngi s b lãnh cm, không còn trái tim, sng nh mt ngi máy ch bit làm vic và hot ng theo mt lp trình cho trc mà thôi.
Nhng con ngi sng trong xã hi b xa cách nhau nhiu hn, cun vào gung quay ca công vic mà quên mt i ngi thân, bn bè ca mình, ít ti thm nhau, ít trò chuyn dn dn các mi quan h càng tr nên m nht hn.

Khi h sng vô cm là vô trách nhim vi tt c mi th xung quanh mình, trách nhim vi gia ình ngi thân, cng ng. Khi con ngi vô cm ngi ta ch quan tâm ti li ích ca bn thân mình mun bo v li ích ca mình mà b qua li ích ca ngi khác ca cng ng.

Khi ngi ta vô cm nhìn thy nhng ngi gp khó khn hn mình trái tim h không còn rung ng, i xe buýt gp tên móc túi ca ngi khác nhng h không lên ting vì nó chng ly ca mình lên ting làm gì.

Nh vy vic vô cm này ã tip tay cho hành vi phm ti ca tên móc túi kia, th vi ni au ca nn nhân mt . Nó tht s là mt hành ng im lng áng lên án. S im lng vô cm này làm cho xã hi ca chúng ta mt an toàn, mt trt t tr an, làm gia tng ti phm trong xã hi mà hu qu chính là nhng ngi dân vô ti nh chúng ta phi gánh chu. Mt ngày nào ó, khi chính ta b ti phm móc túi mt ht tài sn lúc ó ta s cm nhn c ni au ca ngi b mt hôm nay.

Con ngi sng trong xã hi, sng trên i cn phi có tình yêu thng con ngi dành cho nhau, nên giúp nhng hoàn cnh gp khó khn hn mình, nhìn thy ni au kh ca ngi khác mà mình không my may suy ngh thì tht là vô cm.

Chính khi con ngi có thái sng th nên cuc sng ca h b thiu i tình cm chân thành ích thc ca mt con ngi. H cng không có nhng ngi bn tri k tht s.

Bnh vô cm xut phát t nhiu nguyên nhân do cuc sng ca con ngi ngày càng bn rn, con ngi phi chy theo cuc sng nên không thy ni au ca ngi khác xung quanh mình.

Bnh vô cm có th t b nu chúng ta ngn chn nó, bit quan tâm thng yêu ngi khác, khi chúng ta yêu thng s chia ni nim ca mình vi nhng ngi xung quanh thì chúng ta s cm thy cuc sng tr nên ý ngha hn, có ích hn.

Tho Nguyên