Cảm nghĩ về bài thơ Buổi chiều đứng ở phủ Thiên Trường trông ra

Cm ngh v bi th Bui chiu ng ph Thin Trng trng ra

Hng dn

Trong lch s nc ta có mt s v vua hin c: va nhân hu, va là mt nhà th ln. Vâng, ó chính là Trn Nhân Tông, mt v vua i Trn va là mt v vua anh minh, mt v anh hùng dân tc, mt nhà t tng ln ng thi còn là mt v t sáng lp phái Trúc Lâm. Ông ã sáng tác ra nhiu bài th tr tình, gây xúc ng cho ngi c, ngi nghe và mt trong nhng bài th hay nh th là bài “Thiên Trng vãn vng” (Bui chiu ng ph Thiên Trng trông ra). Bài th mang nét quen thuc ca vn th c ã miêu t cnh vt làng quê yên lành, thanh tnh. Bài th c vit nh sau:

“Thôn hu thôn tin m t yên
Bán vô bán hu tch dng bin
Mc ng ch lí ngu quy tn
Bch l song song phi h in.”

Dch th:

“Trc xóm sau thôn ta khói lng
Bóng chiu man mác có dng không
Mc ng sáo vng trâu v ht
Cò trng tng ôi ling xung ng.”

Cnh hoàng hôn, s vt xóm trc, thôn sau chìm dn vào trong sng ang dn buông khi x chiu. Trong ánh hoàng hôn, mi vt thp thoáng n hin. Hình nh trong th tht gin d n l lùng. iu n gin ó tác gi ho lên vn vn ch trong mt câu th:

“Trc xóm sau thôn ta khói lng

Câu th th hai li làm cho khung cnh bui chiu Thiên Trng càng thêm huyn o hn:

“Bán vô bán hu tcli dng biên”
(Bóng chiu man mác có dng không)

Bán vô bán hu có ý m h, không rõ, lúc có, lúc không, có lúc huyn o, có lúc diu kì… c câu th ta liên tng n mt quang cnh m o trong làn sng chiu: không gian kì diu tiên cnh hoá vn vt, thc m xen ln lúc rõ ràng sáng t, lúc h h o o. Cnh vt tnh lng nhng không ìu hiu. Tâm hn ca nhà vua lúc này gin d, thanh cao, thm m tình yêu thiên nhiên t nc tha thit, gn bó máu tht vi quê hng thôn dã.

“Mc ng ch lí ngu quy tn.”
(Mc ng sáo vng trâu v ht)

Li th không ch k mà còn din t mt cm xúc kì l, mt nim vui ro rc. Cnh tng x chiu nông thôn c tác gi phác ho bng nhng nét v n s nhng m à nét quê, hn quê vi hình nh nhng chú mc ng thi sáo vng vng a trâu v. c n ây ta có th cm nhn c cnh tng bui chiu ph Thiên Trng là cnh tng ca mt vùng quê trm lng nhng không u bun. ây vn ánh lên nét hoà hp vi thiên nhiên mt cách nên th, chng t tác gi là con ngi tuy có a v vng gi nhng tâm hn vn gn bó máu tht vi quê hng thôn dã.

“Bch l song song phi h in.”
(Cò trng tng ôi ling xung ng).

Khung cnh lãng mn y huyn o, p l lùng hin ra trc mt nhà vua: mt cuc sng thanh bình yên m. Tng ôi cò trng nh nhàng lt xung cánh ng… tht bình yên. Nhà vua tht hnh phúc khi thy nc nhà yên m, c dân sng trong hai ch hnh phúc. Hng mt nhìn v phía xa xa y, nhà vua n mt n ci mãn nguyn.

Bài th “Thiên Trng vãn vng” là mt tác phm thành công vit v thiên nhiên ti p ca nc ta. Vi th th tht ngôn t tuyt hàm súc, ging iu nh nhàng thit tha, bài th ã lôi cun ngi c, ngi nghe, ghi sâu vào lòng ngi c, ngi nghe hình nh tuyt p v khung cnh mt thôn quê yên lành, êm m. T ó làm tng thêm trong lòng mi ngi tình yêu quê hng, t nc.

Ngun: Vietvanhoctro.com