Cảm nghĩ về cây Tre Việt Nam lớp 7

Cm ngh v cy Tre Vit Nam lp 7

Hng dn

Nhc n hình nh các chin s do dai, ngoan cng ca dân tc Vit ta s nh n hình nh cây tre. Tre không ch là bn ng hành ca nhng tin tuyn ngoài chin trng ác lit y mà nó còn gn vi cuc sng chân cht ca nhng con ngi hu phng.

Tre thc s là loài cây nh nhng sc sng và do dai ca nó rt ln. Hình nh ó cng ging nh nhng con ngi mang dòng máu Vit, h tuy có thân hình nh bé hn so vi các nc bn nhng h luôn ý thc vi s sng này luôn vn lên vt mi hoàn cnh cuc sng.

Cây tre biu tng cho c tình cn cù, do dai ca nhng dòng máu’con Rng, cháu Lc’.Trong mi vic h luôn cn trng, t m tng tí mt nó biu hin rõ nht vi nhng ngi nông dân áo nâu. Do dai trong i sng hàng ngày, do dai trong chin u.

Cây tre nó thng mc trên nhng mnh t khô cn, nhng nó bám rt chc và rt sâu vi mnh t y. ó cng là hình nh con ngi Vit yêu nc, yêu dân tc mình mc dù sng trong mt t nc chu áp bc ca bn thc dân nhng h không b dân tc ca mình, h vn luôn chin u, bám chc vi mnh t sinh ra mình;không nhng vy còn bám sâu nht có th. bo v mnh t y khi bn xâm lng.

Tre là mt biu hin cho tinh thn oàn kt dân tc, t nc ca toàn th nhân loi là ch nó thng mc thành nhng rng tre, nhng ly tre chm li bên nhau. Sc mnh to ln nht ca mi oàn quân là s oàn kt gia quân và dân, dân tin quân và quân chin u ht mình vì dân. H không bao gi ch bit sng cho riêng mình. Luôn là vy, h sng k vai sát cánh bên nhau, nng ta nhau mi khi khó khn.

‘Tre gi làng, gi nc, gi mái nhà chung’ – Hình nh làng quê Vit Nam t xa gn lin vi lu tre làng – nhng bi tre gai ken dày chn gió bão thiên tai và che chn cho mi làng Vit trc trm o, gic cp và k xâm lc. Vì tre bám cht vào t nên nhng thiên tai lt li ta li thy tre có tác dng giu t chng xói mòn.

Cây Tre hin hu mi ni t khung ca s n nhng chic a bình d hng ngày, nhng chic bánh chng bành giày c buc cht cúng bi t cây tre mà ra’lt mm buc cht’.

Cây Tre là loài cây biu hin truyn thng ni tip gi nc, gi làng ca dân ta ‘tre già mng mc’, luôn có nhng th h sau tip ni các truyn thng ca ông cha; tip tc bám t, bám quê hng, bo v T Quc

Tre biu trng cho con ngi VIt Nam ngay thng, thy chung, oàn kt.

Ngun: Vietvanhoctro.com