Cảm nghĩ về đôi bàn tay mẹ lớp 7 hay nhất

Cm ngh v i bn tay m lp 7 hay nht

Hng dn

Không mt s yêu thng, bo bc nào có th ln hn vòng tay m. Chính ôi bàn tay nh bé ca ngi ph n y ã m hôi, ã tn to sm hôm vì các con

Bàn tay m tuy nh bé nhng ã nuôi ln àn con. Mt tay m ã b con t khi lt lòng. ôi bàn tay m áp y yêu thng y ã b chúng con t khi còn th. Bàn tay y dìu dt chúng con t nhng bc i chp chng u tiên khi vào i. Bàn tay y là c mt tình yêu thng bao la.

ôi bàn tay y ã lao ng vt v, ã chai sn i vì chúng con. có cái n, cái hc; ln lên và trng thành nh ngày hôm nay là nh ôi tay nh bé và hao gy ca ngi ph n tuyt vi ó. M ã lao ng, ã làm th ngh trên i ch mong cho chúng con có nhng th tuyt vi nht trên i mà m có th làm c.

M không ngn ngi ôi bàn tay y au nhc, mi mt mà luôn c gng ày a ôi bàn tay m ch vì chúng con. Không mt ngôn t nào có th nói h nhng gì m ã làm vì chúng con. Bàn tay y luôn hng v chúng con, luôn giang rng vòng tay ôm chúng con v che ch mi vt v, gian lao ngoài th gii kia. Cho dù chúng con làm sai trái vi nhng gì m dy nhng bàn tay y vn luôn ân cn khuyên bo, nhn nh chúng con ln sau ng làm nh vy.

Bàn tay y cha bao gi vì s gin di nhng a con mà ra tay ánh; m ch dùng nhng li khuyên, nhng c ch ân cn phân nhng cái hay, cái l phi cho chúng con hiu. M luôn a tay v phía trc nâng nhng vp ngã ca con con có ng lc, con kiên cng mà ng lên trc nhng bão giông cuc i.

Con thm cm n cuc i này ã a m n vi chúng con, chúng con luôn t hào rng là con ca m.

“Bàn tay m b chúng con
Bàn tay m chm chúng con
Cm con n t tay m nu
Nc con ung t tay m un
Tri nóng bc gió t tay m…”

Chúng con s luôn luôn c gng chm ngoan, luôn c gng ng vng trc cuc i này không phí công sc ôi bàn tay hao gy y ã mi mt, ã làm lng vt v Con ch bit cm n ôi bàn tay bé nh y ã lao tâm, kh cc nuôi chúng con nên Ngi.

Con s c gng dùng ôi bàn tay ca con làm nhiu iu có ích cho i, không làm m tht vng vì ã ch che, ân cn, bo bc trìu mn ôi bàn tay chúng con.

Xem thêm các bài vn biu cm v m: Cm ngh v m, Cm ngh v n ci ca m

Ngun: Vietvanhoctro.com