Cảm nghĩ về dòng sông quê hương lớp 7

Cm ngh v dng sng qu hng lp 7

Hng dn

Tôi không bit các bn cm nhn nh th nào v dòng song quê mình, nhng i vi tôi nó gn lin vi kí c tui th p ca tôi và nhng ngi bn ó sinh ra và ln lên bên cnh dòng sông quê hng, tôi cm thy yêu nó bit bao nhiêu.

Dòng sông un quanh khp mi no ng tôi i trên quê hng. T nhà tôi n trng hc hôm nào cng c ngm nhìn con sông th mng ó. Nó không ch li trong kí c tui hc trò tôi mà còn li kí c p i vi các bn tôi.

Hng ngày p xe qua nhng cây cu di là con sông quê hng, vi chic khn quàng thm hình nh ó mà khi trng thành chúng tôi luôn luôn lu luyn mãi. Bn th tng tng xem, p lm úng không.

Ngôi trng cp hai chúng tôi theo hc mang tên dòng sông y. chúng tôi cm thy t hào v iu ó. Con sông ó gn sâu vi kí c tr th ca chúng tôi.

Tra hè nng nóng, chúng tôi li t tp bên b sông, bên nhng gc cây bng cnh dòng sông và chi nhng trò chi ca tr con nh nhy dây, ‘i ch v ch’,… Chiu chiu v, chúng tôi r nhau nhy xung sông tm sông, ùa nghch vi nhau trên dòng nc trong veo ó.Ôi! nhc li mà tôi cm thy hình nh ó li v, ming tôi li mm ci vi nhng kí c ó.

Ri nhng ln cùng m và các cô hàng xóm xung quanh xung cnh b sông git , h nói chuyn vi nhau rôm r sau mt ngày làm vic vt v. Có th nói, mi hot ng ca chúng tôi và gia ình u gn vi nhng k nim bên dòng sông huyn thoi ó.

Hng nm, con sông ó li dy sóng bi l hi ua bi thuyn truyn thng mùng 2/9. Chúng tôi cm thy t hào khi con sông ó ã có mt trên quê hng tôi. Vào ngày ó, tt c con dân quê hng tôi, k c nhng con xa x u v ng cnh b sông hay hàng ngàn ngi ng trên nhng cây cu chng kin màn ua thuyn kch lit ó. Có l ngày quc khách mi nm i vi quê hng tôi là mt ngày tng bng gn vi con sông quê hng

Tôi yêu con sông quê hng tôi. Con sông ó nó mang li cho tôi nhiu k nim và hình nh p nht, thc nht sau này tôi có cái mà nh, mà hoài nim v nó.

BIU CM V SÔNG SÀI GÒN

Con sông có t bao gi mà chng kin c mt nn vn hóa ca t phng Nam: con sông Sài gòn. Qun 4, ni tôi sng, cng có nim vinh d c con sông Sài gòn ghé ngang qua vi bao nét p quyn r cng nh nhng chng tích lch s v vang.

Nu ai ã mt ln ngm nhìn sông Sài Gòn t trên cu Khánh Hi thì chc s không bao gi quên c cm giác lâng lâng khó t. Lúc y, tôi tng chng nh c dòng sông a v thi u th, tht êm m, trong sáng, thun khit. Dòng nc un ln nh mái tóc ngi thiu n, mm i, óng , tri dài c cây s. “Mái tóc y” nhum màu xanh ngc bích. ó là vào bui chiu thôi còn nu vào bui sáng li có màu xanh l nh bu tri lng lng trên cao. Tôi thích c th hn theo dòng nc trôi nh nhng ngi bn thm thì vi nhau, có lúc ùa gin, có lúc gin hn. Còn bui ti thì sao? Dòng sông lp lánh, huyn o vi nhng con sóng ln tn phn chiu ánh èn ng nhìn nh nhng chú cá bi li tung tng. Ôi! sao cnh tng chng khác gì mt bc tranh thy mc.

ã nói n sông nc thì phi nói n tàu thuyn thông thng qua li vì sông mà thiu thuyn bè ging nh em bé thiu sa m vy. Tôi rt thích ngm nhìn nhng con tàu hình dng. Nu ai cha mt ln ghé Cng Sài Gòn thì chc chn s ngc nhiên trc nhng con tàu hin i vi hình dáng mt con cá mp trng mut. gn ni neo u nhng con tàu “cá mp” y là bn phà Th Thiêm. Ni ây lúc nào cng tp np ngi ngi qua sông cùng tng oàn xe ni uôi nhau xung phà. Bui sáng thì th nhng n ti ai cng phi ngt ngây trc khung cnh nhng con tàu ln bé cùng nhau lên èn hoà cùng ánh sáng chói rc ca nhng dòng xe lu thông lioà quyn vi ánh èn xanh nhp nháy ca nhng khách sn sang trng to nên mt bc tranh huyn o nh lc vào cõi tiên.

Tht t hào bit bao! Khi bên sông Sài Gòn sng sng mt toà nhà di tích lch s: Bn Nhà Rng. ây là mt di tích mà c dân tc ta u nh n. ây chính là ni Bác H ã ra i tìm ng cu nc vào nm 1911. Ni ây con tàu Latouche Tréville ã a ngi anh hùng dân tc i khp các nc tìm ra chân lí cách mng, gii phóng dân tc.

Nu nh sông có nghe c nhng gì tôi nói thì tôi s tht lên:”Tôi yêu sông Sài Gòn lm!”. Vi nhng gì dòng sông ã em li cho chúng ta thì vic hng ngày vô s rác ri vt xung sông là mt hành ng vong ân bi ngha. Tôi t nh mình s góp phn gi cho màu nc sông Sài Gòn luôn trong xanh và ti mát.

Ngun: Vietvanhoctro.com