Cảm nghĩ về “Hình ảnh người cha thân yêu”

bài: Cm ngh v "Hình nh ngi cha thân yêu"

Bài làm

Tình cha m áp nh vng thái dng, ó là th tình cm vô cùng lng l, âm thn nhng vô cùng mãnh lit và tha thit, khi nói v tình cm cha con ngi ta thng ngi ngùng bi ngi con trai thng ít khi bc l cm xúc ca mình ra ngoài, ôi khi con cái không th nhìn thy. Nhng nu chúng ta cm nhn tình cha bng c trái tim thì s thu cm c tình cm thng yêu mà cha dành cho mình.

Cha chính là ngi mang n cho chúng ta sc sng, cuc sng y , mang cho ta mt cuc sng hnh phúc vi tình cm thng yêu vô b bn.

Cha gánh trên ôi vai gy guc ca mình c mt gia ình ln, gánh c nhng c m ca các con, gánh c nhng a con ang tui n tui ln, luôn gây ra nhng s vic, li lm làm cha m phi au u bun lòng.

Cha thng dy chúng em phi sng cn cù, chm ch, trung thc, tht thà, ngay thng. Nhng iu cha dy chúng tôi không bao gi sai, là tha c. Mi ngày cha u i làm t sáng sm ti ti khuya mi v, lng áo ca ba luôn t m m hôi.

C cuc i cha tôi nhc nhn, vt v vì chúng tôi, ông luôn tn to sm khuya không qun ngi công vic gì ch vì ming cm, manh áo, vì s nghip hc hành ca nhng a con th trong gia ình.

Cha tôi làm rt nhiu ngh khác nhau, khi mùa v cha tôi là rung, cy gt, ri i tr hàng thuê cho ngi ta kim thêm tin. Ht mùa nông v cha tôi i ph h cho nhng ngi làm th xây dng. Vào mùa ma, khi công vic xây nhà gim vic cha tôi tôi theo ngi ta i làm ph xem ng dài, dù là công vic nào thì cha cng làm ht vi kh nng ca mình nhn nhng ng tin công xng áng.

phat bieu cam nghi ve cha - Cảm nghĩ về "Hình ảnh người cha thân yêu"
Phát biu cm ngh v "Hình nh ngi cha"

Nu nh trong gia ình m là ngi chm lo tng ming n gic ng cho các con, luôn che ch v v con nhng lúc m au, thì cha tôi chính là cây tùng, cây bách là cây i th che bóng mát cho c nhà nng ta vào ó.

Cha tôi có mt ngh lc sng vô cùng mnh m, mt sc sng vô cùng phi thng. Tôi nh nm tôi hc lp tám không may cha tôi b trt chân ngã t trên giàn giáo xung khi ang xây nhà cho ngi ta gia tri nng. Cha tôi phi nhp vin trong tình trng vô cùng nguy kch mt chân ca cha tôi bê bt máu vì b giàn giáo vào.

Khi bác s nói vi m tôi rng không gi c bên chân trái ca cha tôi, buc lòng phi ca. M tôi ã khóc ngt tng nh cht i sng li. Hai anh em tôi ng ngác nhìn nhau, lúc ó chúng tôi cm thy nh tri sp sp xung. M tôi vn có bnh tim thng xuyên au m. Nhng công vic mu sinh vt v, kim tin lo cho gia ình ch trông ch vào cha. Nhng gi cha tôi tr nên nh vy, thì không bit tng lai ca gia ình tôi s i v âu.

Nhng ngày u, khi cha tôi tnh dy sau v tai nn nghe c tin d cha tôi ch im lng nh mt cái bóng không nói không ci, ôi mt nhìn qua ca s bnh vin mt cách xa xm th hin mt ni au sâu hom trong ôi mt.

Nhng ngày sau ó, khi c v nhà cha tôi âm thm óng ca trong phòng ngi c c vit vit cái gì ó vô cùng chm ch, nhiu ln ti ba cm cha tôi cng không ra ngoài n. M tôi thng mang n vào tn bàn làm vic cho ba, nhng ba tôi cng không n c my.

Nhng ngày ó, gia ình tôi nh có tang vy, m tôi cng suy sp trông thy nhng sau ó, m nhn may gia công cho ngi ta kim thêm chút tin sinh hot trong gia ình. Công vic ó tuy thu nhp không nhiu nhng cng lo c cho gia ình ngày hai ba rau canh. Anh em tôi, i hc nh bình thng ngoài gi hc chúng tôi ph m nuôi gà, chn ln, trng thêm vài lung rau ci trong vn, kim thêm trng sch, rau sch n.

Còn cha tôi sau nhng ngày im lng, không nói không ci ch nghiên cu vit vit cái gì ó, cui cùng ông bàn vi m tôi nhng iu mà ông p . Ông nói vi chúng tôi rng, cha tuy không còn mt bên chân, không làm c vic nng nhc khuôn vác, nhng cha còn bàn tay và khi óc cha nht nh s nuôi c các con trng thành" Lúc nghe cha nói vy, hai anh em tôi không hiu cha tôi ang nói v vic gì nhng anh em tôi vui lm vì thy ngi cha mnh m, dng cm, thng yêu v con ngày nào ã tr v.

Sau ó, cha tôi làm n vay vn qu tín dng ca xã vi lãi xut u ãi, cha tôi quyt nh chn nuôi bò sa, vn nhà tôi vn rng nên cha tôi trng c ngt cho bò n không cn nhp c, ch vi mi con bò sa u tiên gi nhà tôi có c mt trang tri nuôi sa bò. Nhà tôi cng có thêm nhân công là nhng ngi ph n trong làng ti làm thêm khi ht công vic nông v, va to thêm công n vic làm cho bà con hàng xóm.

Cha tôi còn c nhn bng khen ca tnh v ngi có tinh thn vt khó, vn lên chính mình, là mt trong mi thành viên xut sc tiêu biu ca tnh. Tôi rt t hào v cha ca mình, cha ã dy tôi nhiu bài hc trong cuc sng. Nhng bài hc mà tôi luôn ghi nh mãi mãi ó chính là

"Không có vic gì khó,
Ch s lòng không bn
ào núi và lp bin
Quyt chí t làm nên"

Vi tình yêu thng v con, tinh thn trách nhim ln lao ca mình cha tôi ã làm tr ct cho c gia ình ngay c khi không còn lành ln. Tôi mong sao cha s sng mãi vi chúng tôi, ông mãi mãi là tm gng sáng ngi tôi hc tp noi theo.

ông Tho