Cảm nghĩ về mái ấm tình cảm gia đình

Cm ngh v mi m tnh cm gia nh

Hng dn

– Lúc còn nh tôi m c trng thành tht nhanh kh nng bc ra khám phá th gii ngoài kia. Nhng khi trng thành ri tôi li mong mình bé li, ch mun là tr th bên gia ình nh ca mình

– Có nhng c mong ó là vì ngoài th gii kia không mt ai yêu quý mình bng nhng ngi thân trong gia ình. Nhng ngi thân ó cho chúng ta tt c. H là iu tuyt vi nht mà tôi tng có.

– Gia ình là ni có ba, m. H là ng sinh thành, nuôi dng, dy cho chúng ta nhng iu hay l phi v cuc sng. Ba tôi là mt công nhân, ông là ngi sng rt tình cm.Còn m tôi bà có gng mt phúc hu, m m ang trong mi công vic. Ba cho ta b vai vng chc, m cho ta mt trái tim nhân hu.

Ba m cho ta mt t m gia ình y p tình thng, cho ta c sng trong mt gia ình trn vn. “ Ngi ta có th mua tt c, tr cha và m ”– Danh ngôn Anh. Trái tim h luôn ngh n chúng ta u tiên trong mi hoàn cnh cuc sng.

– Tình thân ó còn c th hin qua mi quan h tình anh em, ch em rut tht. Là s che ch ca ngi ch dành cho a em nh ca mình hay là s th tha ca ngi anh trai cho nhng sai lm nh nhoi ca mt a em th. Mi quan h ó dy chúng ta cách bo ban nhau, thng yêu ln nhau.

– ó là gia ình nh, còn nhng ngi thân trong i gia ình chúng ta ( ông, bà, dì, cu,..) cho ta hiu c tình máu m có ý ngha ln lao nh th nào. Dy chúng ta cách trân trng các mi quan h ó. H luôn ngh n nhau, vui thì cùng vui, bun thì cùng bun.

– Dù có khám phá bao nhiêu cái hay, cái p ngoài i i chng na thì gia ình hn nhng gì trên th gian này vn m áp nht, là ni chn ta luôn mong ngóng quay v sum vy.

Trong trái tim ca mt a con, a em, a cháu thì gia ình luôn gi v trí quan trng trong trái tim tôi. Luôn ngh cho gia ình vì th nhng hành ng, vic làm, c ch, thái ca tôi tôi luôn luôn cân nhc.

Ngun: Vietvanhoctro.com