Cảm nghĩ về mẹ của em

Cm ngh v m ca em

Hng dn

– Mi khi nhc n mt ch thân thng ‘M’ thì cm xúc ca tôi bt u chng li, tôi li có cm giác nghn lng ngc. Có th gii thích cho cm xúc ca tôi ngay lúc ó là vì khi m hi sinh quá ln lao cho cuc sng ca chúng tôi mà chúng tôi cha th làm iu gì cho Ngi.

– Ngi ph n ó ã b c thanh xuân, b c hnh phúc riêng ca mình ch vì chúng tôi. M là iu tuyt vi nht mà tôi có!

– ó là ngi sinh thành, nuôi nng nên chúng tôi: Ngi cho chúng tôi n vi cuc sng này, dt chúng tôi hào nhp vi th gii này t khi lt lòng không ai khác là m
+ Có th bn có rt nhiu mi quan h, bn có nhiu bn bè, nhiu thy cô, nhiu anh ch nhng quan h mu t ch có mt, không mt ai có th thay th cho mi quan h thiêng liêng,rut tht ó c.

+ Dùng nhiu ngôn t m miu i chng na thì không bao gi nói ht c tm lòng m i vi a con ca mình c, nh trong câu nói:

Ngôn ng trn gian kh di quá
Sao ong y hai ting m i!

+ M là ngi ã nuôi dng chúng tôi t o lí làm ngi, dy cho chúng tôi nhng tin bc vào cuc sng tránh nhng vp ngã.

– Ngi ph n ó chu thng, chu khó, lam l vì chúng tôi: chúng tôi có cái ch bc vào i, chúng tôi có mt hành trang tt cho s nghip sau này m ã không qun nng ma lao ng kim tin nuôi my a con.

+ Ai ch mun sung sng, ai ch mun có công vic nh nhàng, kh nhng m chp nhn chu ng bán mt cho t, bán lng cho tri chp cánh nhng c m ca con. M không ngn ngi cc nhc t sáng n ti kim ra nhng ng tin cho con cái n, cái hc.

– Trong mt nhng a con m là ngi ph n phúc hu, có mt trái tim nhân thin, bao dung: Trái tim ngi m là trái tim luôn ngh cho nhng a con, m luôn bo v chúng con dù c xã hi có chng i li i na.

+M nói rng: mai sau này nu lm ng lc li thì hãy v bên m. m luôn giang rng vòng tay cho con. Có nhng khi tôi cãi li m, ln ting vi m nhng bà y không mt li trách móc mà sau ó ngi gii thích cho tôi cái úng, cái sai trong nhng hành ng ca mình.

“ Trái tim ca ngi m là vc sâu muôn trng mà di áy, bn s luôn tìm thy s th tha” – Balzac

+M luôn sng tâm thin vì các con, ging nh trong câu ca dao:

“Ngi trng cây hnh ngi chi
Ta trng cây phúc i cho con”

– Là ngi ph n coi trng hnh phúc gia ình lên tt c: là ngi vun vét cho gia ình, bo v t m gia ình bi vy chúng tôi mi c sng trong mt gia ình trn vn y p tình yêu thng nh hôm nay.

– M là ngi cam chu s nhc nhn ca s phn tip tc chp cánh tng lai cho nhng a con ca mình

– Có th m không cho c con iu tt nht trên th gii nhng m s cho con iu tt nht mà m có. Vì vy là mt ngi con tôi hiu cn và nên làm gì m vui, m bt nhng suy ngh, nhng gánh nng v chúng tôi.

BÀI LÀM 2: CM NGH V ÔI MT CA M

Do gn ây, truyn hình có chiu mt phim qung cáo ca mt hãng sa, trong ó có on nhc rt hay:”Cám n m, vì Ich m hát ru. Cám n m, vòng tay mãi du êm. M là tia nng m áp cho i con tht ngt ngào.” Bài hát ó tht xúc ng! Dù ch mt vài câu ngn ngi thôi mà ã lt t ht c công lao cao c ca m hin.

Em nh mi ln i hc xa nhà, m em ch ra hn xe buýt ri dn dò th. ôi mt sâu thm màu h phách nh truyn hi m ca tình m bao la vào lòng em, nh ng viên em cô' gng hc hành. Ngi ta thng nói ôi mt là ca s tâm hn. Qu là úng v m ch cn 'nhìn vào mt em là có th hiu c tâm trng ca em. ôi lúc ôi mt p y trông v mt ni rt xa, nhng chc ni ó cng tht gn… ó là nhng k nim trong các bc nh chp cnh ám ci, cnh anh em lúc còn nh… Nhng tm nh dù c k nhng ã khc sâu vào lòng, không bao gi phai. Mi ln m xem hình thì n ci ti nh hoa li hé n trên môi.

Có ln, hi hc lp mt, em b bnh st xut huyt. M ã vi vàng, b ht công vic chy ngay vào bnh vin chm sóc cho em. Khi n, m hi.hp ngoài phòng cp cu theo dõi tình hình ca em. Có l m ã thc trng èm, không chp mt mt giây. Khi khi bnh, nhìn li m, em thy ôi mt ca m sâu hom, mt mi nhng m li n mt n ci mãn nguyn. Lúc y sao em cm thy thng m n th không bit! Em c mình có th lán tht nhanh chm sóc cho m, thng yêu m ging nh m ã ht lòng thng em.

Còn khi em thi Tt nghip Tiu hc, hai 'm con i xem kt qu. im ca em rt cao. Em nh n ci ti tn vì hnh phúc. ôi mt m long lanh v vui sng, vì t hào có mt a con ngoan, gii nh em. Hình nh ó sut i em s nh mãi, không bao gi quên.

Nhà vn Edmondo de Amicis ã vit: “Con hãy nh rng tình yêu thng, kính trng cha m là tình cm thiêng liêng hn c. Tht áng xu h và nhc nhã cho k nào chà p lên tình thng yêu ó.” Em cm thy li khuyên ó rt úng và em. s luôn tôn trng tình cm thiên liêng mà m ã dành cho em.

BÀI LÀM 3: CON YÊU M

“Ai còn m xin ng làm m khóc
Nhánh dng kia ai l ngt nó i
Hoa kia tàn ri có hoa khác n
M mt ri tt c hoá thành không.”

Ôi! Câu th y vn c vang mãi trong lòng em. Th gian này, i này ca con ch có m là tt c.

Mùa xuân li v, m li già thêm mt tui. Mái tóc en tuyn ngày nào gi ã thay màu bc trng. Khuôn mt xinh xn ngày nào gi xut hin nhiu np nhn kh cc. Ch có ôi môi ca m thi lúc nào cng n n ci ti nh hoa.

Ôi! Khi nhìn thân xác ca m, tim con nh au nhói, nh mun t tng khúc rut. Thân hình yêu kiu ngày xa gi nay còn âu Thân m gi ây m yu, xanh xao. Con yêu m vì nhng hi sinh tt cùng: m ã mang nng au sinh ra con trong i này. M ã gánh phn c cc cho con có c mt thân hình kho mnh. Bit bao êm m thc trng, túc trc bèn ging bnh khi con au m.

Con yêu m vì m là lá chn v i che ch cho con trc nhng sóng gió ca cuc sng. Khi con mc li, b cha la ry, b ngoài m t ra không bênh vc con. Nhng trong sâu thm, m vn ngm ngm bo v con. Dù ói khát, m vn bo rng no cho con c n ngon ming. Dù có lnh nhng m vn bo rng không dành hi m cho con trong mùa ông giá rét.

Con hnh phúc vô cùng! Vì c tm mình trong ôi mt du hin ca m. Du con có i bt c ni âu trên trái t này, ánh mt m vn dõi theo tng bc chân con. Nhng lúc con vp ngã, m là ngi u tiên nâng con lèn, tip cho con sc mnh trên quãng ng i y chông gai, trc tr. Và chính nh bàn tay nâng ca m mà con t tin tin bc, vt qua khó khn mà i n ích thành công:

“Con dù ln vn là con ca m,
i ht i, lòng m vn theo con.”
(Ch Lan Viên)

Mi khi nghe câu “M già nh trái chín cây. Gió lay m rng, con phi m côi…”, con li thy nao lòng, s rng m nh câu hát ó, s bay i mt, b con li mt mình. M i! M phi sng lâu ó nha! M phi sng vi con nhìn thy con trng thành, nht là con có c hi phng dng m, con tr c công n bao la ca m. M i!!!

Ngun: Vietvanhoctro.com