Cảm nghĩ về người anh trai, chị gái của em

Cm ngh v ngi anh trai, ch gi ca em

Hng dn

Chúng ta cm thy m áp khi có ba m luôn yêu thng chiu chung ta nhng ta càng thy m áp hn khi trong gia ình nh ó có s ùm bc ca anh trai và ch gái mình.

S thng yêu ùm bc ca ngi anh trai và ch gái thân thit làm cho chúng ta cm thy hnh phúc hn vi cuc sng này. Dân gian có câu "làm anh khó y, phi âu chuyn ùa /vi em bé gái, phi ngi ln c/ khi em bé khóc anh phi d dành, nu em bé ngã anh nâng du dàng.."

Qua câu trên ta có th thy s che ch ca ngi anh trai i vi a em gái mình là iu vô tn. Trong cuc sng ai mà ch có vp ngã và chúng ta rt cn thit nhng ngi thân rut tht ca mình ng h mình, quan tâm mình, chia s, ng viên mình và h là nhng ngi luôn ng sau lng ca chúng ta. khi chúng ta có vp thì h cng là ngi bit trc tiên và h cng giang rng vòng tay nâng bc ta trc nhng gian lao cuc sng.

i vi a em gái nh em tt nhiên là có nhng u phin trong cuc sng và không gì tuyt vi hn là khi có ch gái s chia nhng tâm s ca mình. Ch gái nh là chính mình vy ó? Ch hiu nhng suy ngh ca mình mà bt cht mình cha kp nói ra nhng ch quan tâm n tng li tng tí. Có l không ai yêu thng em gái mình bng chính ngi anh trai và ch gái trong gia ình. Bn có th có rt nhiu mi quan h xã hi nhng bn ng quên h cng va là tình thân ca bn va là bn ca bn.

H yêu thng chúng ta nh vy nhng không nht thit h chiu nhng gì chúng ta òi hi mi là yêu thng. Anh ch yêu thng chúng ta theo cách riêng ca mt ngi anh và mt ngi ch.

Nhng hành ng chúng ta làm h luôn ý chính là xut phát t tm lòng yêu a em mình vô k. H xem th vic làm ó có tt cho a em gái ca mình không. H kht khe trong mi d nh chúng ta làm vì h không mun a em bé nh ca mình b vp ngã quá nhiu ln trong cuc sng. ôi khi có nhng li quát mng t h nhng chúng ta hiu rng nhng li quát mng ó là mong chúng ta trng thành hn, suy ngh k càng trc mi vic nh làm.

Thiu i ngi anh trai hay ngi ch gái trong cuc sng này nh thiu mt mt cánh tay bo v. Mt cánh tay c lc, mt cánh tay dìu dt vy.

“anh em nh th chân tay
Rách lành ùm bc
D hay u”

Tóm li, nhng ai ang có nhng ngi anh ngi ch k bên thì hy trân trng h, yêu thng h theo cách mà bn có. ng vì nhng cuc vui vi bn bè ngoài xã hi kia mà chúng ta pht l s quan tâm vi h.

Tình cm anh ch em trong nhà là tình cm mà chúng ta may mn mi có c, vì th ng ánh mt h vi cung quay ca xã hi.

Ngun: Vietvanhoctro.com