Cảm nghĩ về quê hương của em

Cm ngh v qu hng ca em

Hng dn

Mnh t ni ây cn ci, thi tit thì nóng bc hoc lnh thì lnh tím da tím tht. Nhng không vì th mà tôi chán ghét mnh t ni ây, ngc li tôi yêu mnh t này vô cùng.

Yêu mnh t này là vì ni ây sinh ra tôi, nuôi tôi khôn ln bng nhng th dân gi thng có. Hi th, cuc sng ni ây nuôi tôi khôn ln. Tôi có cái n là nh nhng cây lúa c trng chn này, cái cái hc cng là nh nhng cánh ng lúa ó vì ba m tôi làm nông sinh sng và nuôi hai anh em chúng tôi.

Quê tôi dy cho tôi cách làm ngi lng thin, cách nhn ni ca mt con ngi. Ngi dân quê tôi h có ý chí, có ‘sc chu ng’ trc nhng khó khn thiên nhiên gây ra cho h.

H ch bit sng và làm vic; không sân si, toan tính iu gì. H sng vi cái tâm thánh thin ca mình. H không c chy nhng li nhun ln trc mt mà b mc cái ông cha truyn dy. Có ngi vn theo làm th mc mc dù phi kì công, t m tng li tng tí; có gia ình t i ông bà n i con, cháu h vn theo ngh dt nón;…

Nhng thm ha ca thiên nhiên không làm h nht chí. H vn ó, vn làm vic, vn gng mình chng li các thiên tai, bão lt.

Ngi dân quê tôi sng mt cuc sng rt mc tình cm. H luôn quan tâm nhau gia gia ình, làng xóm láng ging vi nhau. Khó khn ca mt gia ình cng nh khó khn chung ca mt tp th vì th h luôn giúp nhau trong i sng, công vic.

Tôi yêu nhng con ngi ây cn cù, siêng nng; chu thng, chu khó!

Tôi luôn quan nim rng: con ngi thay i quê hng ch quê hng không thay i mt con ngi. Vì th nhng khó khn quê tôi không làm chúng tôi(nhng ngi con, ngi cháu c sinh ra trên mnh t này) cm thy b bt tài trc hoàn cnh

Là mt ngi con quê hng này tôi ã và ang c gng hc tht chm ngoan vì bit âu chính tôi có th góp mt phn vào s phát trin ca quê hng. Nh nhà th Trung Quân tng nói:

Quê hng mi ngi ch mt
Nh là ch mt m thôi!

Tôi yêu quê hng tôi!

CM NGH V MT CNH P QUÊ EM: CNH VT NÚI BÀ EN – TÂY NINH

Ngi ta bo núi Bà en là mt thng cnh ca min sn cc Tây Ninh, tht không phi là quá áng!

Nhng bui bình minh, mt tri còn bn ln núp sau sn núi, phong cnh nhum nhng màu sc p l lùng. Hòn núi tù màu xám xt i ra màu tím sm; t màu tím sm i ra màu hng; ri t màu hng ln ln i ra màu vàng nht. Cho n lúc mt tri chm ch ng tr trên chòm mây, ngn núi mi tr li màu xanh bic thng ngày ca nó.

Ngoài cnh rng sâu và núi cao, núi Bà en còn cha bao nhiêu là kì quan và di tích; nào gót chân Pht trên thch bàn; nào sui vàng, hang gió; nào in c kính, uy nghi. âu âu cng có th , phú vnh ca khách thp phng vãng lai.

Nhng phn ông khách thp phng n ving núi là vì h kính phc uy linh ca c Bà en. Tc truyn, ngày xa, khi chúa Nguyn ánh còn bôn ba vì Tây Sn ánh ui, mt hôm phi dng chân lánh nn trên núi. c Bà hin linh cho chúa nm mng, ch con ng cho chúa thoát thân. Vì nh n y, sau khi thành công, chúa lin sc phong cho Bà là “Linh Sn thánh mu”.

Chung quanh mt danh lam thng cnh, ngi ta thng thêu dt nhng chuyn huyn bí cho ngi i sau thêm phn kính phc.

Ngun: Vietvanhoctro.com