Cảm nghĩ về thầy giáo chủ nhiệm yêu quý của em

Cm ngh v thy gio ch nhim yu qu ca em

Hng dn

Tôi thng có suy ngh rng nu cô giáo ch nhim thì s quan tâm, lo lng cho kt qu hc tp ca các hc sinh trong lp nhiu hn là mt ngi thy. Nhng suy ngh ó ca tôi ã thay i khi tôi lên lp tám. Ngi ch nhim lp tôi lúc ó không ai khác là thy Trung.

Khi chúng tôi bit s c thy giáo ch nhim thì toàn b hc sinh trong lp u ngh thy dy toán hoc hóa gì ó. Có nhng suy ngh ó là vì nhìn b ngoài chúng tôi thy thy là mt ngi lng l, vi nét mt lúc nào cng ‘ nghiêm trng vn ’.

Vi chic áo s mi cùng qun tây và ôi giày trông ra v ca mt ngi chuyên dy nhng con s. Nhng không, chúng tôi u bt ng khi thy gii thiu thy là thy giáo dy vn. ó là n tng sâu nht ca chúng tôi ngay thi im ó.

Là giáo viên ch nhim, thy quan tâm chúng tôi rt mc, khác vi v ngoài lnh lùng thng có ca thy. Thy ã cho tôi và c lp mt “du n” ca tit hc u tiên vi thy. Li ging ca thy dng nh cha ng c mt kho kin thc, truyn ti chm chm vào u tôi t lúc nào.

Sau nhng gi dy là li hi han v lp, v trò ca mình. T vic cá nhân n vic gia ình. T vic hc cho n nhng tit sinh hot, vi nhng bài thuyt trình mà ch thy a ra gn gi vi thc t cuc sng ca tui me xanh, hn nhiên m mng ca chúng tôi.

Nhng tit hc y cng thng, mt mi dng nh không còn khi n tit thy dy. C lp tôi t khi thy bc vào lp và khi kt thúc bài hc vn là mt tâm trng hng khi vi nhng gì thy truyn dy.

Không ch làm tt vai trò dy, trách nhim ca ngi thy ch nhim mà thy còn có mt trái tim tràn y yêu thng. Thy thng s thiu thn ca hc trò mình, thng c lp b cm bi nhng tit hc nng ma tht thng.

ôi mt thy nhìn xa xm nh thu hiu mi iu ni sâu thm trái tim ca chúng tôi. chúng tôi cm nhn c s m áp ca ngi thy thu hiu tâm tình hc sinh. ôi khi không phi cái du dàng làm ta gn gi mà chính lòng yêu thng, s tn ty và trách nhim ã làm nên hình nh mt ngi thy lý tng.

Thy có l là thy ch nhim mà c lp chúng tôi luôn dành mt tình cm c bit. Thy luôn là tm gngc v cho chúng tôi chúng tôi có th hc mt cách nghiêm túc và siêng nng hn bin nhng c m ca mình thành hin thc.

Ngun: Vietvanhoctro.com