Cảm nghĩ về tình bạn hay nhất

Cm ngh v tnh bn hay nht

Hng dn

chúng ta thy rõ mt iu nu tn ti trong cuc sng này mà không có các mi quan h gia ngi vi ngi thì cuc sng s t nht bit bao. Và tt nhiên trong các mi quan h cn có hng v cuc sng thêm thú v t hn không k n tình bn.

Tình bn là mt th gì ó rt ngt ngào pha chút hn gin vô c. Bt u mt mi quan h tình bn ta cm thy hào hng bit bao nhiêu, mt mt ta có thêm ngi cúng nói chuyn, cùng chia s nhng vui bun trong cuc sng. Mt khác ta có ngi hiu nhng suy ngh ca mình nhiu hn.

Mt tình bn p tt nhiên phi có nhng cm xúc gin hn, bc nhc. Nhng sau mi cm xúc ó ta bit c cm xúc ca ta úng hay sai i vi bn và cùng nhau tip tc nói chuyn hiu nhau nhiu hn.

Cuc sng s muôn màu hn khi ta gp g và kt bn cùng nhiu bn bè. Chúng ta có th bt li bt dch v lí thuyt: tôi ch cn mt ngi bn thân không cn ai thêm na. Nhng ri chúng ta âu bit ngoài a bn thân ra chúng ta cng có th gp nhng ngi hiu tâm t mình mà.

Mi ngi sinh ra là mt cá th, mi ngi s có mt tính cách riêng và nguyên nhân chúng ta sinh ra là khám phá th gii này thì ti soa chúng ta không bt u t vic hiu ht tính cách nhng con ngi kia. Nh trong câu nói:

“Tình bn là mt khái nim khó gii thích. ó không phi lý thuyt bn có th hc c trng. Th nhng nu cha hiu c ý ngha ca tình bn, bn cng cha hiu c ý ngha ca bt k iu gì khác trong i.” – Muhammad Ali

Bn có th mt gng mt p, có mt công vic thành công nhng bn không có mt tình bn p thì coi nh bn bt lc và ch có gì cuc sng này. V p gng mt ta có th chm chút, s thành công ta có th nuôi hi vng nhng có hai th ó chúng ta không quên cn có nhng ngi bn ng hành.

Khi chúng ta vp liu bn thân có sc ng dy không? iu ó là có th nhng vt v khi ng dây mt mình bit bao, nhng nu có mt ngi bn chân tình khuyên nh tìm cách cùng ta khc phc khó khn thì tuyt vi n bao nhiêu.

TÌnh bn là mt th gì ó rt cao quý và ti p. Vì th toi khuyên bn ngay bây gi ng ngi mt mình nhìn cuc sng này na mà hãy i tìm nhng ngi bn cùng nhau nhìn và chiêm nghim v cuc sng này i.Bn s cm thy hnh phúc hn y!

BÀI VN 2

Ngi ta thng nói y tình bn ra khi mình chng khác gì y mt tri ra khi th gii này câu nói này càng khng nh rõ sc mnh ca tình bn là cn thit trong cuc sng này i vi mi cá nhân

Bn có th hc gii; mua sm c cái này cái kia nhng bn không có ni mt tình bn p thì cuc sng bn vô v bit nhng nào. Tôi rt may mn vì tìm c mt ngi bn thân úng ngha.

Tôi và bn tôi gp g nhau, chi thân vi nhau là t lúc bt u hc cp trung hc c s. S lóng ngóng ca mt hc sinh t cp tiu hc lên hc mt cp bc khác là iu d nhn thy trong mi a hc sinh chúng tôi lúc ó.

Bc vào lp hc lúc ó tôi loay hoay tìm ch ngi cho mình thì t nhiên có mt ting gi “bn áo xanh i, ti ây ngi cùng t nè”. Chúng tôi ngi cùng bàn nhau t lúc ó cho ti tn bây gi, chc có l vì quá quen vi ngi ngi bên cnahj mình là bn nên lúc nào chuyn ch ngi hc hai chúng tôi cng xin phép cô cho chúng tôi c ngi cnh nhau.

Cô bn thân tôi tên Huyn Trang, vi mái tóc dài, vi làn da trng và n ci vô cùng d thng. Tôi thì i lp vi cô bn tôi; tóc ngn ngang vai, da ngm en và ôi khi ci b nhn xét cho là vô duyên. Chúng tôi c gi là ‘cp bài trùng’ ca nhau vì i âu cng i vi nhau, hc cùng nhau; chi cùng nhau;.. Chúng tôi thit ngh nu không có nhau chc hn bun lm.

Huyn Trang gii các môn t nhiên, còn tôi gii các môn xã hi vì th hai a luôn giúp nhau trong hc tp, cùng nhau c gng và n lc. Tôi quý mn cô bn thân tôi nht là cô y có mt tm lòng nhân ái:

Huyn Trang làm lp trng trong lp, nhng ai mun hi bn công vic ca lp hay hc tp gì bn u nhit tình tr li. Bn thng ý ti nhng bn còn hc yu và sau ó thng quan tâm, hi han có cn giúp gì không. Ra ng hay giúp các c già và em nh, luôn quan tâm n mi ngi xung quanh.

Bn là con ngi luôn ý thc c hành ng ca mình. i ra ng thy mt bn n bánh, hay hp sa gì y vt ra gia ng thì bn thng dng li mt phút nht nhng ming rác ó và vt úng ch.

Huyn Trang còn là mt ngi con ngoan, trò gii; ôi lúc nhìn Trang mà em thy mình còn nhiu im yu quá ln. Tôi và Trang thng chia s nhng nim vui, ni bun cùng nhau. Nim vui khi c im cao hay ó là nhng ni bun phin khi không làm bài tt.

“Mt trong nhng hnh phúc ln lao nht trên i là tình bn, mt trong nhng hnh phúc ca tình bn là có ngi th l tâm s riêng t”

ôi lúc tôi hay cãi li vi b m vì mt iu gì ó. Lúc ó tôi li chia s cùng Trang,Trang rt hiu tôi. Cô y lng nghe và sau ó khuyên tôi nên nh th này nh th kia. Và sau ó ti bit li ca mình và v nhà xin li b m

Trang là ngi bn tuyt vi nht mà tôi tng gp, chúng tôi luôn ha vi nhau dù có chuyn gì xy ra na hai a luon lng nghe nhau và b qua i nhng gin di d xây dng mt tình bn p nht có th.

Ngun: Vietvanhoctro.com