Cảm nghĩ về vẻ đẹp con người qua truyện ngắn “Lão Hạc” của Nam Cao

bài: Cm ngh v v p con ngi qua truyn ngn “Lão Hc” ca Nam Cao

Bài làm

Nhà vn Nam Cao là nhà vn gn lin cuc sng, cng nh nhng sáng tác ca mình vi ngi nông dân lao ng khn kh và tng lp trí thc nghèo trong xã hi. Ông có rt nhiu tác phm kinh in gây c ting vang ln trong làng vn hc hin thc nhng nm 1945 nh: Chí Phèo, i Tha, Lão Hc…là nhng tác phm kinh in gn lin vi tên tui ca Nam Cao.

Truyn ngn "Lão Hc" k v cuc sng nghèo kh ca mt ông lão cô n, sng côi cút, cuc i ông tri qua nhiu au n bt hnh. Nhng cho ti lúc cht ông vn không bán r tâm hn, tính lng tri, o c ca mình.

Lão Hc là ngi nghèo kh, ông lão sng cn kim, chm ch nhng do nn ói, ách thng tr ca ch thc dân phong kin khin cuc sng ca ông lão ngày càng tm ti khn kh hn. Ông n c mài, c chui, sng qua ngày.

Lão Hc không có ngi thân bn bè nào bên cnh, ông lão sng mt mình vi con chó, là k vt mà con trai lão trc khi lên ng i làm n in cao su ã dn v nhà. Con trai lão i ri, v lão mt ã lâu cnh gà trng nuôi con ch mong sao cho con trng thành hnh phúc, nhng gi nó cng vì k sinh nhai mà b ông i. Ông lão ch còn mình con chó là bu bn, tri k tâm giao.

V p ni tâm, ca lão Hc c miêu t k li vô cùng khách quan thông qua nhân vt ông giáo hàng xóm ca lão Hc. Mt nhân vt chng kin t u ti cui câu chuyn. Lão Hc là ngi sng có tình có ngha, trng nhân phm o c, danh d ca mt con ngi. Lão vô cùng thng con chó ca mình thng gi nó bng cái tên thân thng yêu mn ó là Cu Vàng.

phat bieu cam nghi lao hac - Cảm nghĩ về vẻ đẹp con người qua truyện ngắn “Lão Hạc” của Nam Cao
Phát biu cm ngh v tác phm "Lão Hc" ca Nam Cao

Lão coi Cu Vàng nh con trai mình thng tâm s vi nó, lão n gì nó n ó. Nhng ri mt ln lão Hc m lit ging, nghèo ói túng qun, lão cm thy mình không còn sc nuôi ni con chó na, bi nó càng ngày càng ln n mi ngày khe hn. Lão thì có th n ca chui sng qua ngày nhng nó thì không th.

Cui cùng lão buc lòng phi i ti quyt nh au kh là bán i ngi bn tri k ca mình i, bán Cu Vàng. Lão khóc rt nhiu khi con chó ca mình b bt i, lão cm thy mt na linh hn ca mình ã i theo nó.

Mt con ngi giàu lòng nhân hu, yêu thng loài vt, nhân ái. Lão cng là ngi cha tt, mt ngi cha giàu c hy sinh cho con cái. Lão sng cnh góa v gà trng nuôi con nhiu nm, ri con trai lão vì tht tình mà i vào ng Nai làm n in cao su, mt ni i d khó v. Nhng lão vn ngày êm mong mi ch con, lão có mnh vn, mt tài sn duy nht mà lão có th dành cho con trai ly v.

Nhng mnh vn y li ang b b con nhà Bá Kin nhm nhe mun chim ly làm ca riêng. Nhà Bá Kin nhiu ln sai gia nô sang hi mua mnh vn ca lão Hc nhng lão cng quyt không bán, dù ói kh, tng qun th nào lão cng phi gi cho c mnh vn này.

Nhng b con Bá Kin không mua c mnh vn âm mu ti, vu oan cho lão Hc chim mnh vn mà chng tn xu nào. Lão Hc cm nhn c cuc sng ca mình càng ngày càng khn kh, túng qun sng tip cng chng ích gì nên lão tìm cách t t bo toàn mnh vn cho con trai mình.

Lão sang nhà Binh T xin b chó v t t, Binh T là k chuyên bt trm chó ca ngi dân trong làng nên khi thy lão Hc bán chó ri mà xin b chó, hn tng lão cng tha hóa bin cht nh mình nên h hê lm. Hn còn trêu ông lão khn kh rng "Nu có ánh qu thì chia cho hn vi". Lão Hc au kh không nói gì, lão Hc có li mi Binh T tra mai sang nhà mình ung ru.

Trc khi i ti cái cht, lão Hc ã mang giy t nhà và ba mi ng bc tin bán chó và tin lão dành dm c mang sang gi ông giáo. Khi nào con trai lão v thì a li cho nó ly v, và phòng khi lão cht hàng xóm ng ra t chc ma chay giúp.

Mt lão nông dân hin lành, vô cùng t trng ngay c cái cht ca mình cng t trng, lão không mun làm phin ngi xung quanh mình, không mun làm phin bà con hàng xóm v tin bc, bi lão bit ai cng khó khn c.

Cái cht ca lão Hc vô cùng au n, tác gi ã miêu t cái cht y tht thng tâm, khin ngi c vô cùng ám nh, cm thy xót xa cho s phn ca mt ngi nông dân lng thin, nhng s phn hm hiu cay ng.

Nam Cao ã xây dng v p con ngi ca nhân vt lão Hc vô cùng ta sáng khin ngi c va cm thng va ngng m. Thông qua tác phm ca mình Nam Cao mun t cáo ti ác ca ch thc dân phong kin ã àn áp ngi dân, xô y ngi dân ti ng cùng, không có li thoát phi tìm ti cái cht.

ông Tho