Cảm nhận bài ca dao Trong đầm gì đẹp bằng Sen

Cm nhn bi ca dao Trong m g p bng Sen

Hng dn

Trong kho tàng vn hc Vit Nam, ca dao vn chim v trí quan trng. ó là khúc hát cha chan tình ngha y cht th, ca ngi cnh p thiên nhiên, ca ngi nhng phm cht tt p. ó là v p ca tâm hn con ngi ã bc l trn vn trong bài ca dao ni ting nh sau:

“Trong m gì p bàng sen
Lá xanh bông trng li chen nh vàng
Nh vàng bông trng lá xanh
Gn bùn mà chng hôi tanh mùi bùn”.

Trong xúc cm dt dào, câu ca dao m u nh nhàng:

“Trong m gì p bng sen”.

Ao, h, dm làng quê Vit Nam có rt nhiu loài hoa và cây c khác nhau. Mi loài mang v p riêng nhng không có loài hoa nào so dc vi hoa sen. ây cng chính là loài hoa em yêu thích nht. Bng cách so sánh, ta có th khng nh v p ca sen tri hn các loài hoa khác.

“Lá xanh bông trng li chen nh vàng”.

c câu th, em nh thy dc bông sen t ngoài vào trong: Lá, bông, chen nh vàng. Li th gin d, bc trc, vi t ch màu sc: “Xanh, trng, vàng”, khc ha hình nh bông sen pha trn nhiu màu sc hài hòa, trong sáng. Miêu t t m tng chi tit: lá màu xanh có bông trng, gia bông có nh vàng tô im v p. Nét v t thc nên có màu sc ti mát tinh khit ca loài sen. Nhc iu ca bài ca dang xuôi dòng nh mt dòng sông êm , bng tr nên xao ng:

“Nh vàng bông trng lá xanh”.

ng sau v p ca loài sen là tm lòng t hào ngng m say sa ca tác gi khi ngm nhìn v p t ngoài vào trong ri li t trong ra ngoài. Ngi bình dân nh mun thng thc mun tn hng v dp hài hòa trn vn tuyt vi ca nó. Nu o ngc li trt t câu th, âm diu cng không nh nhàng nh câu trc mà càng xao ng hn: ây là ni xúc dng trc giá tr cao quí ca bông sen:

“Gn bùn mà chng hôi tanh mùi bùn”.

Tht áng quý bit bao! ã là sen thì vn gi c tính cht tinh khit gia ni m ly d bn và khng nh bn cht trong sch tuyt vi: ni bùn ly mà vn ta hng thm ngào ngt. Và t dó em có cm ngh là c bài ca dao nh ta hng thm ca ngi hoa và ca ngi con ngi vùng thôn dã. Dù sng trong hoàn cnh nào cng luôn gi mình trong sch, sng thanh cao ging nh bài ca dao: “Con cò mà i n êm”:

“Con cò mà i n èm
. ;..
u phi cành mm ln c xung ao
Ông i, ông vt tôi nao
Tôi có lòng nào ông hãy xáo mng
Có xáo thì xáo nc trong
ng xáo nc c au lòng cò con”.

Bài ca dao v cây sen và bài ca dao v con cò gi cho em liên tng n c tính cao dp ca con ngi Vit Nam ang sng gia cuc sng y phc tp nhng luôn luôn gi cho mình phm cht áng quý. Nhng cuc chin tranh ã xy ra trên t nc chúng ta, bit bao ngi nm xung, bit bao th h tip ni ng lên ni tip, bao nhiêu gian khó nhng lòng kiên trung không h i thay. La th vàng gian nan th sc, mc dù vn còn có nhng ngi “gn mc thì en”, chy theo danh vng ng tin túi bc, mt i phm cht cao quý ca dân tc.

Bài ca dao là bc tranh phong cnh hu tình, chng nhng bc l v p tuyt vi ca sen mà còn toát lên c giá tr cao quý ca nó. Cng chính là giá tr tuyt vi ca tâm hn thanh cao ca nhân dân ta.

Em t ha vi lòng mình là s luôn luôn gi vng phm cht tt dp này:

“Gn bùn mà chng hôi tanh mùi bùn”

Ngun: Vietvanhoctro.com