Chứng minh câu ca dao “Nhiễu điều phủ lấy giá gương. Người trong một nước phải thương nhau cùng”

bài: Em hãy chng minh câu ca dao “Nhiu iu ph ly giá gng. Ngi trong mt nc phi thng nhau cùng”.

Bài làm

Qa tht trong tình dân tc thì có th thy c rng ngha ng bào là vô cùng thiêng liêng. T ngàn xa cho n nay ta nh bit c rng chính tình ngha nng thm y dng nh cng ã in sâu vào trái tim khi óc ca con ngi Vit Nam, và chính iu ó cng ã nh to nên bn sc dân tc. D dàng có th nhn thy c rng chính trên chng ng my nghìn nm xây dng và bo v T quc thân yêu, nhân dân ta dng nh cng ã phát huy cao lòng yêu nc thng nòi thành truyn thng quý báu. Qa tht ta nh bit c rng chính truyn thng y ã tr thành ting hát, li ca nh tht vang vng nó mang ý ngha giáo dc sâu sc. Tiêu biu và in hình hn c chính là câu ca dao sau:

"Nhiu iu ph ly giá gng,

Ngi trong mt nc phi thng nhau cùng".

u tiên ta phi hiu c "Giá gng" là gì? Gía gng c nhc n trong câu ca dao chính là mt vt dng t trên bàn th gia tiên. Nó dng nh cng chính là mt biu tng thiêng liêng và tht thành kính n nhng ngi ã khut. phía trên giá gng có th là mt tm nh theo ó là mt t giy ã nh b phai màu ghi mt vài nét tiu s cng nh công c ca ngi ang c th cúng có c. Giá gng thông thng ã c ngi th tài hoa sn son thp vàng rt p, nó dng nh mang mt v p c kính trang nghiêm vy.

khat vong - Chứng minh câu ca dao “Nhiễu điều phủ lấy giá gương. Người trong một nước phải thương nhau cùng”

Còn "Nhiu iu" trong câu ca dao chính là mt th hàng dt cao cp (vóc, nhiu, the, la…) màu thm thng thng có màu thm. Ngi ta em nhiu iu ph ly giá gng li có th làm cho giá gng thêm c mt v p mang chút thiêng liêng, thêm trang trng. Có l c bit hn c là ch "ph" trong câu ca dao nó nh gi nhc và có ý ngha ch che, bao bc ng thi nó nh ã biu th mt thái , và c mt tm lòng tôn kính, bit n công lao ca con cháu i vi ông bà, t tiên. Ta nh thy c hình nh gn bó va thiêng liêng, va ngha tình bit bao nhiêu.

Các bc tin nhân i trc tht tinh t khi ã la chn hng tip cn c áo trong câu ca dao. Câu ca dao nh mt li bài hát ã i t c th n tru tng, t so sánh n khái quát, nhân dân ta cng nh ã ly hình nh ''Nhiu iu ph ly giá gng" có th thông qua ó ã nhc nh và gi nhc lên mt bài hc v p lý vô cùng sâu sc. Và o lý ó cng ã nêu cao tinh thn ca tình yêu thng s ùm bc ln nhau nó không phi nói v cá nhân mà nói v c mt xã hi. Và vì th mi có câu "Ngi trong mt nc phi thng nhau cùng". Khi mà ngi trong mt nc cùng chung ci ngun, cng có chung nòi ging u là con Rng cháu tiên. h dng nh cng có chung mt nn vn hoá lâu i, và ngi mt nc thì h li còn có chung lch s, chung mt m Vit Nam yêu quý. Và cho dù là Kinh hay Mng, Thái hay Tày, Ba-na hay Ê-ê, v.v… thì h c vn là anh em xa gn, anh em trong i gia ình Vit Nam. Và h li có mi quan h vt cht và tinh thn gn bó, khi mà h. Ta không th quên c huyn thoi trm trng n trm co ca m Âu C. Ta nh ã bit thêm c rng chính h là nhng ngi có chung ngun góc, chung mt t tiên. Ta có th thy c chính tình yêu thng oàn kt dân tc p trong tim ta tình làng ngha xóm m à thân thng. Và chính vì s yêu thng ùm bc ln nhau nên trong lch s vàng son ca dân tc ta còn ghi du mãi nhng chin côn và tinh thn oàn kt. Mt dân tc tuy nh bé nhng li có c sc mnh to ln nhn chìm mi k thù hung bo nht.

Qa tht rng chính tình yêu thng oàn kt dân tc phi c biu hin bng nhng vic làm c th ó chính là hành ng nh nhng cm s áo, giúp thuc men, lng thc… và hn na là cho nhau khi gp thiên tai ch ha thì c cng ng li chung tay góp sc cu giúp ngi dân. Bi:

“Nhiu iu ph ly giá gng,

Ngi trong mt nc phi thng nhau cùng "

Nhân dân ta tht là nhân hu bit ba nhiêu, dân tc nh ã sng trn vn ngha tình. Mi ngi dân u nh rt yêu nc, thng nòi, thng mình, thng ngi, tng thân tng ái,… và nó cng chính là nhng v p tâm hn. ng thi nó cng chính là o lí ca dân tc. Ngi c nh thy c câu ca dao trên ã cho thy ngun sc mnh Vit Nam ln mnh nh th nào. Câu ca dao nh c v mãnh lit tinh thn tng thân tng ái ùm bc ln nhau.

Minh Nguyt