Chứng minh câu nói “Đoàn kết là sức mạnh”

bài: Em hãy chng minh câu nói oàn kt là sc mnh

Bài làm

Con ngi chúng ta mi ngi là mt chnh th và có nhng suy ngh, nhng cm xúc riêng. Nhng có th tn ti cng nh vt qua c khó khn th thách trong cuc sng thì li phi bit oàn kt li vi nhau có th to ra sc mnh. Câu nói “oàn kt là sc mnh” tuy tht là ngn gn nhng hiu chính xác và y thì không n gin chút nào.

u tiên chúng ta cn phi hiu c rng oàn kt chính là tp hp các phn t l t hoc các b phn thành mt khi thng nht. Song, ta cng cn phi hiu linh hot rng chính khi thng nht không có ngha là không u tranh vi nhng biu hin sai trái ca mi thành viên. Ví d d nhn thy ó chính là nh lp, trng chúng em oàn kt nó c th hin và bc l ó chính là yêu thng, giúp ln nhau. oàn kt giúp cho mi ngi nh cùng hng mc tiêu phn u tt hn na, và ng thi bit góp ý, cng nh là nhng s phê phán nhng khuyt im ca bn bn tin b. oàn kt dng nh cng ã c th hin bng kt qu tin b khi tham gia mt hot ng nào ó. Qa tht ta cng nên hiu c rng chính mc ích úng n vì li ích tp th, nó dng nh cng ã tht phù hp vi s phát trin chung ca xã hi. Nu nh mà chúng ta bit tp hp li ch vì li ích nh hp nh ca tp th mà nó dng nh i ngc li s phát trin chung ca xã hi thì ó không th coi là oàn kt úng c. Tt c nó dng nh ch là t tng cc b, là ch ngha cá nhân mà thôi.

chung minh cau noi doan ket la suc manh - Chứng minh câu nói “Đoàn kết là sức mạnh”
Chng minh câu nói “oàn kt là sc mnh”

Nhng ti sao oàn kt là mt sc mnh? Có l chúng ta phi hiu câu nói theo hng ó chính là vì oàn kt s to iu kin cho mi cá nhân phát huy kh nng tim tàng ca mình. oàn kt ng thi cng nh ã to nên mt sc mnh tng hp, v i, không ai ch ni c iu ó. u tiên ta cng nên hiu c rng chính s oàn kt làm táng s lng ca ci, và c vt cht ca con ngi. Khi con ngi chúng ta mà có c s oàn kt con ngi mi có sc lao ng, chc chn con ngi chúng ta cng nh s có kh nng xây dng nhng công trình ln. Minh chng thc tin cho thy c rng, chính nhà máy thy in Hòa Bình là mt minh chng rõ nht. Có l rng, cng chính vi nhng s giúp ca các chuyên gia Liên Xô (c) ta nh có c nhng công nhân Vit Nam và c nhng cng nhân Liên Xô cùng chung sc, hai bên dng nh cng ã th ng lòng xây dng nên nhà máy. Tt c h dng nh cng ã mang ánh sng kì diu ca in n nhiu ni trên t nc chúng ta. Tng ta cng nh vy, ta cng phi hiu c rng chính s oàn kt các dân tc trên t nc Vit Nam ã khin chúng ta thi nào cng ng u và chin thng c tt c nhng lc lng xâm lc to ln hn, c trang b v khí và phng tin hin i hn.

oàn kt chúng ta cn phi bit c rng, nó dng nh còn làm tng sc mnh trí tu. Có l cng chính s oàn kt trong nghiên cu khoa hc là ngun gc ca bit bao thành tu k thut. Ta nh cng ã bit c rng chính trong nhóm kin trúc s tr do kin trúc s Hoàng Thúc Hào làm trng nhóm ã c gii thng th gii nm 1994 v có th quy hoch i mi làng gm Bát Tràng. Trong mt ln phng vn, nhóm trng Hoàng Thúc Hào có nói mt ý kin ó chính là “Mt trong nhng nguyên nhân thành công c bn là s thng yêu oàn kt ca toàn nhóm”. Qu tht không sai mt chút nào.

Tht s mi chúng ta nh mun có c s oàn kt c các dân tc trong mt nc thì các dân tc. Và chúng ta cng nh ó chính là không phân bit là dân tc ln hay dân tc nh, u phi tôn trng, cng nh phi tht thng yêu giúp ln nhau. Quan trng hn ht ó chính là Nhà nc cn phi u tiên tin ca, c s vt cht k thut cho các dân tc vùng xa vùng sâu khó khn kia. Làm c nh vy h phát trin kinh t, vn hóa, tin kp các dân tc vùng xuôi. Ta cng nh bit c rng cng chính do các dân tc vùng xuôi cng dn góp phn xây dng min núi, các dân tc sng trên cùng mt nc phi hòa nhp vi nhau thì mi có th xây dng t nc vng mnh. Nhng dng nh ta bit c rng mt t nc dù ln mnh n âu. Thc s sng trên cùng hành tinh này cng không th tách ri nhân loi mà có th phát trin phn vinh mãi c. Nên s oàn kt là rt cn thit.

Trong mi hc sinh chúng ta cn phi áp dng câu nói ó vào thc tin rèn luyn thng xuyên. Lp tr ngày nay dng nh cng phi bit mà có ý thc rèn luyn tinh thn oàn kt trong công vic ca lp, ca trng, có th cùng nhau xây dng mt tp th vng mnh. Và luôn hiu c rng: “oàn kt chính là sc mnh”.

Minh Nguyt