Chứng minh câu tục ngữ “Đói cho sạch, rách cho thơm”

bài: Em hãy Chng minh câu tc ng ói cho sch, rách cho thm

Bài làm

Có th nhn thy c rng chính trong kho tàng ca dao tc ng luôn là nhng kinh nghim quý báu. Tc ng luôn c coi chính là nhng li khuyên rn mà ông cha ta li cho con cháu. Trong nhiu câu tc ng khuyên rn con ngi phi sng nh th nào thì “ói cho sch, rách cho thm” cng là mt li khuyên rt hay cho mi chúng ta. Câu tc ng nh ã khuyên chính ta rng sng phi không c làm iu gì trái vi lng tâm thì cho dù hoàn cnh có khó khn n âu.

u tiên ta phi hiu c câu tc ng này là nh th nào. Xét v ngha en, ó chính là câu cao dao khuyên nh chúng ta ó chính v cách n hàng ngày. Dù cho ói n nh th nào, nhng cng không c n nhng th by b, nhng th không hp v sinh mà dn n không m bo cho sc khe cho chính mình. áng nói ó chính là trong thi phong kin, c bit ó chính là khi chúng ta mà lâm vào cnh ói nghèo, thì dng nh con ngi ta trong lúc túng qun li có th n mi th mà mình có c, làm mi th có c cái n, nh câu nói trc ây ó chính là “ói n vng, túng làm càn”.

giai thich cau tuc ngu doi cho sach rach cho thom - Chứng minh câu tục ngữ “Đói cho sạch, rách cho thơm”
Chng minh câu tc ng “ói cho sch, rách cho thm”

Thc s ta nh bit c rng chính cái ói thúc y ngi ta làm rt nhiu iu không úng vi o lí và nguyên tc bình thng. Chúng ta cn i vào v th hai “rách cho thm”, câu nó ó dng nh khuyên ta là dù phi n mc qun áo rách, qun áo vá nhng vn phi gi cho qun áo ca mình làm sao thm tho, sch s, không hôi hám, bn thu.

Tu chung li ta nh thy c câu nói nh nhn nh con ngi ta khi b cái n, cái mc làm cho túng qun, bn cùng, h s tr nên túng qun. Khi ó thì chính bn nng s tri dy, phn “con” s ln át phn ngi, và có th t ra câu hi rng liu có bao nhiêu ngi còn gi c tnh táo có thê làm ch c bn thân? Qa tht khi ói mà thy cái n dù là mt v sinh, khi ang mc rách mà thy cái mc, dù bn thì cng có my ai tnh táo t b c ch? Khi ói nghèo con ngi cng rt d ánh mt mình bi “bn cùng sinh o tc”. Ta nh thy c nhng th nhu cu thit yu nht s làm cho con ngi ta tr nên mt i lí trí.

Câu tc ng dng nh cng ã ly bi cnh là ngay thc t ca nhng ngi nông dân ta thi phong kin. ó qu thc cng chính là lúc mà ngi nông dân phi vt v trên ng, và chính h li là nhng ngi phi chu loi su thu nng n. Tt c iu ó dng nh cng ã khin cho vic n mc ca h – nhng nhu cu thit yu nht cng khó có th m bo c. Ta nh nhn thy c chính trong hoàn cnh y, phi có mt s quyt tâm rt ln, thì mi gi c nhng phm cht ca mình.

ây, trong câu tc ng nh sâu xa hn ó chính là ã khuyên chúng ta nên c gng gi cho mình trong sch, và cho dù là trong hoàn cnh có khó khn th nào i chng na. Thc t trong cuc sng ca chúng ta, s có rt nhiu chông gai, trc tr. Nhng lúc y, con ngi ta rt d ánh mt bn ngã ca mình, và chc chn rng cng s rt d b sa vào nhng ti li, và cng nh rt d làm cho con ngi có th lm ng lc li. Ta nh nh n, liu còn có bao nhiêu ngi c nh lão Hc trông truyn ngn cùng tên ca Nam Cao c ch. Khi ã b y vào ng cùng, ông quyt tâm t t ch không chu làm iu trái vi lng tâm ca mình. Trong cuc sng thì cng nh ã có rt nhiu ngi mc k lng tâm ca mình vì nhng cám d trong cuc sng mà không gi c nhng phm cht, nhan cách ca chính bn thân mình.

Thông qua câu tc ng ta nh thy c rng mi chúng ta, hãy sng nh câu tc ng trên ca các bc tin nhân trc ó chính là “ ói cho sch, rách cho thm”, cho trong mi chúng ta là mt công dân tt. Mi ngi u c gng tt lên thì c xã hi là mt xã hi tt, luôn gi mt tinh thn vng vàng, t tin và không thn vi lòng khi gp nhng khó khn, trc tr phía trc.

Minh Nguyt