Chứng minh câu tục ngữ “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”

bài: Em hãy chng minh câu tc ng Gn mc thì en, gn èn thì sáng

Bài làm

Có th thy c khi mà nêu lên mt bài hc, hay ó là mt kinh nghim trong cuc sng, ông cha ta ngày trc thông thng vn c mn hình nh s vt có liên quan n con ngi th hin ý ca mình. Nói v hoàn cnh sng có tác ng n vi con ngi chúng ta không th không nhc n câu tc ng “gn mc thì en, gn èn thì rng” tht ý ngha bit bao nhiêu.

u tiên ta phi hiu c ý ngha ca câu tc ng “gn mc thì en, gn èn thì rng” là gì. Ta thy c mc có màu en, nu ta tip xúc và không s dng khéo léo s d dàng b vy bn. Ta nh thy c chính vic mc vng ra gây bn ã nh tng trng cho nhng cái xu xa, nhng iu không tt p trong chính cuc sng ca mi chúng ta. Còn vi èn, nó dng nh cng chính là vt phát ra ánh sáng soi t mi vt xung quanh. Khi chúng ta ên gn èn, ta c soi sáng. Lúc này ây ta nh liên tng c èn tng trng cho nhng cái tt p, sáng sa. Có th thy c rng chính t hai hình nh tng phn nhau “ mc” và “ èn”, câu tc ng nhm nhc nh chúng ta rng: Nu nh con ngi chúng ta mà c giao du vi nhng ngi xu ta s tiêm nhim thói h tt xu. Và ngc li nu ta quan h vi ngi tt ta s c nh hng tt, bn thân ca mi chúng ta dng nh cng s hc tp c nhng c tính ca bn.

Chúng ta dng nh cng ã thy c câu tc ng là bài hc kinh nghim ca ngi xa, nó cng ã c úc kt t cuc sng. Câu tc ng nh cng ã th hin rt rõ mi quan h gia môi trng xã hi có tác ng ln i vi vic hình thành nhân cách con ngi.

chung minh cau tuc ngu gan muc thi den gan den thi rang - Chứng minh câu tục ngữ “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”
Chng minh câu tc ng “Gn mc thì en, gn èn thì sáng”

Ngay trong gia ình thì ta nh thy c chính cha m anh ch là tm gng cho a tr bt chc. Nu nh trong gia ình hòa thun, cha m là tm gng sáng v hc tp, thì không có lý gì mà v o c thì gia ình ó s có nhng a con ngoan. c bit hn ta nh thy c cng trong khu xóm cng vy, nu c tp th u bit chp hành tt nhng quy nh chung v np sng vn minh ô th. Mi nhà u bit giáo dc con cái tt thì con em trong khu ph ó s có mt cuc sng nn np o c tt. Và có th thy c s gn gi vi chúng ta nht là vic giao du vi bn bè trong trng trong lp. Nu nh chúng ta quan h c vi nhiu bn tt, chm ngoan hc gii, và các bn ó li nói nng l bit kính trên nhng di… thì chc chn rng mi chúng ta s hc tp c nhng c tính tt y và tr nên tt p hn.

Ngc li, ta nh thy c chính trong gia ình, nu cha m ch bit lo làm n không quan tâm n con cái. Khi mà ngi v, ngi chng luôn luôn bt hòa thì chc chn nhng a tr ln lên trong môi trng ó chc chn rng cng s nhanh chóng tr thành a con h. ó là trong gia ình, còn ngoài xã hi, khi tip xúc gn gi vi môi trng không tt p, con ngi chúng ta dng nh cng rt d dàng tp nhim nhng thói h tt xu và dn dn ánh mt bn cht lng thin ca mình. Có th ly c th môi trng hc tp, quanh ta có bit bao nhiêu bn xu thng xuyên trn hc, quy phá, và lc hc yu làm phin lòng thy cô. Nu ta c lân la gn bó vi nhng bn u y thì sm mun gì ta cng b nh hng lây. Trong kho tàng vn hc dân gian Vit Nam, thì các bc tin nhân cng ã nói tht úng n v vn này ó chính là:

“ Thói thng gn mc thì en

Anh em bn hu phi nên chn ngi”

Tuy nhiên, nói i cng phi nói li, không phi ai cng d dàng b lôi kéo bi môi trng xu xa. Thc t ã vn có nhng cánh sen vn lên t bùn ly nc ng, dù xung quanh hôi hám nhng ta vn thy c bông sen vn n p và ta ngát hng thm. Con ngi có ý chí c gng vn lên trong cuc sng thì ôi lúc môi trng sng không tt li cho h có th ng lên mà có th chin thng hoàn cnh.

Ngày nay, ta có th nhn thy c nht là trong xu th c nc tin lên con ng công nghip hóa hin i hóa, vn có nhng con ngi không gi vng bn cht tt p ca mình. Th ri ta bit c gia cuc sng tt p, gia môi trng thân thin, h vn bin cht, thoái hóa, và các bn tr dng nh c sng n chi sa a trên nhng ng tin bt chính, nhng ng tin m hôi xng máu ca nhân dân óng góp… Qa tht ta nh thy c ó chính là nhng con ngi ó chính là nhng “ con sâu làm ru ni canh”. Ta nh thy c tt c nhng th ung nht ca xã hi mà chúng ta có nhim v phi loi tr.

Nói tóm li ta cng nên mt cách nhìn úng n v mi quan h gia môi trng xã hi vi vic hình thành nhân cách ca bn thân. Câu tc ng trên cng nh ã giúp em có tinh thn cnh giác nhng môi trng xung quanh. Hn na cung cn phi có ý chí kiên nh có th vt qua c hoàn cnh ca bn thân.

Minh Nguyt