Chứng minh câu tục ngữ “Học thầy không tày học bạn”

bài: Em hãy chng minh câu tc ng Hc thy không tày hc bn

Bài làm

Vai trò ca ngi thy trong vic giáo dc luôn luôn có v trí c bit quan trng. Và có rt nhiu câu tc ng nói v công lao to ln ca nhng ngi thy. Nhng trong kho tàng tc ng Vit Nam li có câu rng “Hc thy không tày hc bn” nh li hi ánh giá thp v vai trò ca ngi thy. Vy, chúng ta cng nên hiu câu tc ng này úng n nht.

Câu tc ng trên dng nhu cng chính là s so sánh không cân bng gia ngi thy và hc sinh. Nó dng nh không có ý ngha h thp giá tr ca ngi thy mà nó ch cao vai trò ca bn bè âu.

Tt nhiên chúng ta phi hiu linh hot câu tc ng trên. ó chính là câu tc ng trên ch úng trong mt phng din, hay nói mt khía cnh nht nh. Ta nh thy c trng, lp thì thy cô chính là ngi dy d. Thy cô cng ng thi là ngi ch bo cho chúng ta nhng iu hay l phi. Nhng dng nh ó mi ch là ct lõi, còn âu cái chính mà chúng ta cn tip nhn mà thôi. Nht là ngoài gi hc, trong cuc sng, vui chi, gii trí, tt c chúng ta cn m mang kin thc, hiu bit cng nh phi bit hoàn thin bn thân ca mình. Thc s ta nh thy c rng li có nhng vic thy cô không th trc tip mà ch bo cho chúng ta. c bit hn ta nh thy c chính trong nhng trng hp ó thì bn bè – nhng ngi gn gi vi mình s có th giúp mình. Chc chn rng vi nhng kinh nghim ca bn bè thân thit thì mi cá nhân dng nh cng s d dàng c trao i cho nhau vào nhng lúc vui chi. Thm chí ó còn chính trong nhng câu chuyn hàng ngày. Hn na, ta cng d nhn thy c rng khi mà chúng ta trao i, cng ng thi hc hi vi bn bè cùng trang la thì trng thái ca chúng ta s c thoi mái, cng nh s thy c c nhng s t tin. Bn bè vi nhau dng nh cng s tránh e ngi mà có th hi k, i sâu vào vn hiu bit. Và ch “không tày” trong câu tc ng dng nh cng s có ngha là không bng ó ch úng ngha trong nhng trng hp nh trên.

chung minh cau hoc thay khong tay hoc ban - Chứng minh câu tục ngữ “Học thầy không tày học bạn”
Chng minh câu tc ng “Hc thy không tày hc bn”

Thc s i vi chúng ta trong la tui hc sinh thì cn chm ch, hc hi, c gng tip thu nhng iu thy cô nói, kt hp vi kh nng. Kt hp c nhng suy ngh, liên tng ca bn thân luôn c nâng cao kin thc. Mi chúng ta cng cn phi ghi nh công n mà thy cô dy d. Và ó cng chính là mt truyn thng lâu i ca dân tc. Con ngi cng cn phi có thái t tin, tránh t ti c tip thu kin thc mt cách tt nht. Mi ngi cng nh cn phi hc tp mi lúc, mi ni, k c bn bè ln ngi thân. Chúng ta hãy bit gn kt mi kin thc c nhng gì tt nht cho vic hc tp. Và ng thi cng nh cn phi có lòng kiên trì, c gng, chu khó, hc trong sách v hn na chính ta cng nên phi hc trong i thng và trong chính cuc sng. Hc t nhng iu nh nht có th hoàn thin c chính mình. Hãy luôn luôn là mt con ngi hc tp không có gii hn nhé bn. Chúng ta hãy c quan nim rng hc tp bn bè là mt cái hc cc kì ln. Ta nên nh rng khi tin lên phía trc thì chúng ta s bit c gii hn ca bn thân. Mi chúng ta hãy ng bao gi t hào vi nhng gì mà mình ã có mà hãy coi ó là nn tng, bàn p tin cao hn na.

Tu chung li mi chúng ta cn phi bit m rng quan h, nó dng nh cng ã to ra nhng mi quan h tt t ó phúc v cho vic hc tp mt cách hoàn ho nht. Hn ht ó cng chính là thông ip mà câu tc ng trên mun gi ti. húng ta hãy “hc thy” và c “hc bn” th nào là hp lí nht bn nhé!

Minh Nguyt