Chứng minh câu tục ngữ “Không thầy đố mày làm nên”

bài: Em hãy chng minh câu tc ng Không thy mày làm nên

Bài làm

T ngàn xa, các bc tin nhan i trc luôn luôn gìn gi nhng nét truyn thng "tôn s trng o". Ngi ta luôn luôn ý thc c rng có c trò gii thì không th không nhc nh n công lao ca các thy cô. Câu tc ng "Không thy mày làm nên"dng nh cng ã nhm khng nh vai trò ca ngi thy trong công tác giáo dc và nhc nh con cháu phi bit n, cng nh phi bit kính trng thy ã dy mình

Ngày nay, khi chúng ta bc sang vi mt thi i mi mà khoa hc k thut và nhu cu vt cht ca con ngi, ca xã hi nh ngày càng ang phát trin mnh thì ta cn hiu li dy trên nh th nào cho úng?

Câu tc ng trên qu tht là gin d nhng ta cng nên hiu cho chính xác ý ngha ca nó. "Làm nên" ây chúng ta phi hiu nó có ngha là có c s nghip, thành t công danh. Cng chính nh vy, nu không có ngi thy thì ngi trò không th nào thành t c. Câu tc ng qu tht nh mt li thách thc " mày", ng thi cng là li rn dy mang tính khng nh v trí, vai trò ca ngi thy trong s thành t, và cng nh là s làm c vic ca ngi trò.

chung minh cau noi khong thay do may lam nen - Chứng minh câu tục ngữ “Không thầy đố mày làm nên”
Chng minh câu tc ng “Không thy mày làm nên”

Tht vy, chính ngi thy là ngi cung cp kin thc, ngi thy dng nh cng ãhng dn m mang trí óc cho ta bit ta bit c nhng iu hay, iu l. Khi mà mi chúng ta còn bé th, khi ln u tiên n trng, thy là ngi cm tay ta nén nót tng ch cái, ánh vn tng con s ri dy cho ta c vn, c ch… dn dn ta mi có c nhng kin thc, nhng hiu bit cao hn, rng hn nh ngày hôm nay. Qa tht ta nh bit c nhng công n y có th sánh vi công n sinh thành dng dc ca cha m. Có l chính là bi cha m có công sinh ta ra và nuôi dng ta khôn ln còn ngi thy có công "khai hóa" trí não ta, và dng nh cng ã dn dt ta n mt tng lai ti sáng.

Trc ây, nu nh mà chúng ta theo li hc khoa bng, ngi hc trò hoàn toàn ph thuc vào mt ngi thy. Thy dy gì, trò hc ny. Ngi thy c ánh giá chính là ngi quyt nh tài nng và s thành t ca ngi trò. Vfa cng chính bi vy mi có Nguyn D hc trò ca Nguyn Bnh Khiêm, Phm S Mnh hc trò ca thy Chu Vn An…. ã làm rng danh cho ngi thy. Cho nên ông cha ta dy: "Không thy mày làm nên" là không sai.

Cho n thi i ngày nay, phù hp vi thi i tin b ca khoa hc, vic hc tp có nhiu thay i. Ngi hc trò cùng mt lúc luôn luôn phi hc nhiu môn hc và c nhiu thy ging dy, cng nh ã hng dn hn. Gi ây, ta nh thy c chính nhng ngi thy óng vai trò ch o, ngha là ch truyn t kin thc. Thy là ngi ã hng dn cho ngi hc trò hc tp nghiên cu. Và kin thc y có c tip thu, ng thi cng nh ã áp dng thc hành tt hay không là vai trò ca ngi hc trò. Nh vy ta nh thy c bn thân ngi hc trò cng cn phi t ch ng hc có kt qu tt. Ngi giáo viên lúc này ây dng nh ch ng vi vai trò là ngi dn dt mà thôi. Nhng nu nh khong có s ch hng và có nhng li khuyên ca phái ngi thy thì con ngi cng rt khó có c nhng thành công.

Thc t áng bun thay bit bao nhiêu, ta nh thy c chính trong xã hi ta còn bit bao k "n cháo á bát". H dng nh cng ã quên công n ca thy cô giáo, nhng ngi ã tng dy d, rèn luyn h nên ngi. Ta nh thy c tt c nhng hng ngi y áng cho ngi i chê trách và phê phán. Thm chí còn có nhng k i x t bc vi thy cô nh chi mng,thm chí li hành hung làm xúc phm n danh d, và xúc phm c n ngh nghip ca thy cô giáo. Phi chng ây là hành ng bit n ca nhng hng ngi tht không có mt chút o c nào.

Trong xã hi ngày nay, ta nh thy c nhng ngi thy cng c hiu theo ngha rng hn – nhng ngi "dy ngh". Bi l rng âu nht thit s thành t "làm nên" ca ngi hc trò u phi là tm bng. Ch cn trong cuc sng h không phm pháp và thc s thy hnh phúc, làm c nhng iu cho i thì ó cng chính là thành công ca ngi thy và thành công ca chisng ngi ó ri.

Qa tht ta nh thy c chúng ta nh bit n thy, yêu kính thy là ngha v thiêng liêng ca nhng ai ã tri qua cuc i làm ngi hc trò.Và ta nh thy c cng chính là tình cm không th thiu c mi ngi chúng ta. Câu tc ng "Không thy mày làm nên" mãi mãi là li nhc nh, cng nh s c giáo dc sâu sc v vic rèn luyn nhân cách o c cho th h tr hin nay.

Minh Nguyt