Chứng minh câu tục ngữ “Lời nói gói vàng”

bài: Em hãy chng minh câu tc ng Li nói gói vàng

Bài làm

Li nói c bit n chính là phng tin con ngi trao i t tng, tình cm và kinh nghim vi nhau. Có l chính vì th nó có giá tr c bit trong i sng. Và nh mt cách có th khuyên bo mi ngi cách nói nng dt hiu qu cao nht trong giao tip, Ông cha chúng ta ã tng cn dn rng:

Li nói chng mt tin mua

La li mà nói cho va lòng nhau

Nhng ta cng thy c chính trong cuc sng hng ngày, con ngi thng xuyên phi dùng ngôn ng làm phng tin giao tip. Nu nh chúng ta mà bit la chn li nói thích hp thì mi ngi s hiu nhau hn. Chc chn công vic s thun li hn, kêt qu s cao hn. Ta nh thy c mi ngi bình thng u có kh nng nói lên mi iu nhng có li hay, hay ó là c nhng li p mà cng có nhng li thô, li vng. Câu nói

Chim khôn kêu ting rnh rang

Ngi khôn nói ting du dàng d nghe.

Cng rt có ý ngha. Con ngi chúng ta có th chn la li nói tu theo ý nh và trình vn hoá ca mình. Các bc tin nhân khác cng ã thy li nói nh mt th công c d kim, và dng nh cng ã tht d chn trong tm tay ca mi ngi. Nu nh chúng ta mà chn úng thì chính li nói s to hiu qu cao hn, còn la sai thì li nói s làm mt lòng nhau.

chung minh cau noi loi noi goi vang - Chứng minh câu tục ngữ “Lời nói gói vàng”
Chng minh câu tc ng “Li nói gói vàng”

Thc s ta nh thy c hiu qu mang li ca li nói p là làm va lòng nhau. Lòi nói p to ra s cm thông, s n ý và hiu bit ln nhau. ó dng nh cng chính là c s con ngi t c mc ích trong giao tip. Trong giao tip cho va lòng nhau, chúng ta cng nên cn phi bit la chn li nói phù hp vi i tng, hoàn cnh cng nh da trên c sc thái tình cm.

Bàn v mt hin tng là cái cht nhng dng nh thc t ta thy c li có rt nhiu cách din t iu này ó chính là:S già ã viên tch, Ngi chin s ã hi sinh vì t quc, ông c mi khut núi,…Nu tinh ý ta thy c nu là ngi có vn hoá khi giao tip thng bit la chn cách nói phù hp. Qa thc chính mt li nói hp cnh, hp tình s làm cho mi quan h ca con ngi nh ã tr lên thêm tt p và vic làm thêm hiu qu. Thc s rng cng chính mt li nói h hênh, mt li nói nh tht là vô ý s làm hng ht mi d nh. có th mà chn c nhng li nói thích hp chính là ta ã làm tt vic la li. Thc t mi ngi mà có kh nng la li, chúng ta phi hc tp, rèn luyn liên tc, lâu dài. Và ngi xa cng nh ã tng li rt nhiu li khuyên v s cn trng trong cách nói nng ca con ngi ó chính là nhng câu: “n phi nhai, nói phi ngh” hay câu “hc n, hc nói, hc gói, hc m”,…

Tuy, con ngi ta li chú ý n vic la li t c hiu qu giao tip nhng ngi xa không bao gi cho rng mc ích giao tip ch là s va lòng nhau.

Chúng ta cng nên cn phi chn li nói thích hp, nhng úng n ch không phi ch quan tâm dn s ng tình ca ngi nghe. Chính bi vì có nhng khi nói tht mt lòng. Thc s mà có mt li nói êm tai, nh nhàng nhng gi di không th coi là mt hành vi giao tip nh phi tht là úng n. Nhng câu nói hay nh “Nói gn nói xa chng qua nói tht” nh cng chính là mt li nói thích hp trc ht phi là li nói chân thc, sau ó vi là li nói p ê ‘va lòng nhau”.

Tóm li nu nh ta mà bit dùng li nói thích hp s to c hiu qu tt trong giao tip. Chính vì vy, con ngi mi chúng ta phi t rèn luyn cách nói nng vn minh, lch s t c mc ích nh mong mun bn nhé!.

Minh Nguyt