Chứng minh câu tục ngữ “Người sống đống vàng”

bài: Em hãy chng minh câu tc ng Ngi sng ng vàng

Bài làm

Trên th gian này, d dàng có th nhn thy c rng chính mi mt con ngi là quý giá nht. Con ngi ta dng nh cng có th làm ra mi th ca ci. Con ngi luôn luôn nm gi cng nh có th s dng thi gian, làm ra vàng bc, lúa go na. c bit hn ó chính là con ngi bit suy ngh. Nói v giá tr ca con ngi trong câu tc ng xa li có câu “Ngi sng ng vàng” rt c sc.

Câu tc ng “Ngi sng ng vàng” là mt câu tc ng cao giá tr ca con ngi. Chính ta nh có th thy c chính sc lao ng ca con ngi là vô hn. Con ngi lao ng và tng tác vi i sng t nhiên nh cng là cách mà nh con ngi thc hin nhng c m. ng thi cng chính là mt phng tin tn ti cùng vi thi gian. Con ngi kim ra c ca ci nhng ca ci li không th nào có th to ra c con ngi. “Ngi sng ng vàng” chính là mt câu tc ng nói v tm quan trng cng nh v th và vai trò ca con ngi hin nay.

chung minh cau tuc ngu nguoi song dong vang - Chứng minh câu tục ngữ “Người sống đống vàng”
Chng minh câu tc ng “Ngi sng ng vàng”

Câu tc ng “Ngi sng ng vàng” thuc câu so sánh n di hai v i xng vi nhau. iu này chúng ta có th d nhn nh c ó chính là có c hình nh tách bit và nh ang so sánh ngm vi nhau. Trong câu tc ng thì chính pn lng gia câu làm cho ngi nghe, ngi c luôn luôn có cm giác nh thân quen và d nh, d hiu. Câu tc ng tht khéo léo khi mang hai nét ngha khác nhau d nhn thy ây ó chính là:

Ngha th nht, ó chính là dân gian ví con ngi quý nh vàng bc. Ví von con ngi vi vàng bc – nhng th có giá tr cao có th nh làm tôn giá tr ti mc nh cao. Vi lp ý ngha th hai là có con ngi thì s có ca ci, vt cht y mà thôi. Bi ch con ngi mi có th to ra ca ci và vt cht. Nét ngha này cng rt úng nh câu tc ng, ngi xa cng ã tng có câu rt hay ó chính là:

Bàn tay ta làm nên tt c

Có sc ngi si á cng thành cm.

Tht vy, t ngày xa cho n nay thì nhng ngi nhân lao ng ta không có nhng phng tin máy móc nh hin gi. Tt c mi ngi ch bit da vào sc ngi, ôi tay và khi não ca mình mà thôi. Và có th ó cng chính là nhng công c sng mà c truyn t i này sang i khác. Ta nh bit c rng bt kì thi nào thì giá tr ca con ngi vn luôn c xem là bc nht. Con ngi dng nh luôn luôn c mi ngi quan tâm hàng u. c bit hn ó chính là ngay c t thi trái t còn s khai, con ngi ta dng nh cng ã bit sn bt, trng trt, hay có c nhng hot ng chn nuôi có th tn ti trong cuc sng thiên nhiên có th thy c nh hin nay. c bit nht ó chính là khi chúng ta c tri qua thi gian thì nhng phát minh c ra i. Th ri ta nh bit c rng cng chính là nhng kinh nghim c úc kt li làm hành trang vng bc cho th h sau. Theo ó ta bit c c dn dn nh vy mà ngày nay, mi con ngi chúng ta ã c hng mt thành qu ln. Trong nhng thành qu ó không th không nói n là i sng n nh, có ca n, ca , có cây trng, vt nuôi phc v i sng.

Qa không sai khi ngi ta nói rng mi con ngi làm ch trên trái t này. Nu nh trên trái ât này mà không có con ngi thì tt c s vô v, ng thi cng nh tr nên lnh lo, dù có nhiu ca ci n âu thì cng ch là vô ngha mà thôi. Lú do ây có l chính là vì không c con ngi khai thác, s dng. Con ngi sng và ang tn ti trên trái t dng nh cng chính vi nng lc ca mình ã xây dng nên c nhng tháp chùa. Th ri ta nh thy c chính nhng toà lâu ài c kính trng tn cùng thi gian. Ta dng nh cng thy c ó chính là nhng nng lc ca con ngi s mãi mãi nh cng chính là mt th v khí mnh nht chng li bt kì k thù nào và hn ht ta nh bit c rng cng chính là cái làm nên tt c.

Nói tóm li, chúng ta nh vn thy c câu tc ng “Ngi sng ng vàng” trên khng nh tm quan trng và cao nng lc giá tr con ngi ca chúng ta. Thc s nó không ch là mt s khng nh mà nó còn là mt li khuyên, ng thi cng chính là mt bài hc, mt t tng úng n dành cho mi chúng ta ang sng trên trái t hin nay.

Minh Nguyt