Chứng minh câu tục ngữ “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư”

bài: Em hãy chng minh câu tc ng Nht t vi s, bán t vi s

Bài làm

Có th nói c rng nhân gian ta hay truyn tng mt câu tc ng v vn tôn s trng o ó chính là câu tc ng “Nht t vi s, bán t vi s”. Câu nói nh mt bài hc rn dy và nó nh ã khuyên nh chúng ta sng úng vi nhng o lý làm ngi, cách ng nhân x th v nhng ngi ã có công dy d ta lên ngi.

u tiên ta phi hiu c câu tc ng “Nht t vi s, bán t vi s” có ngha là gì? Câu này có gc Hán, khi ngi dng c theo âm Hán – Vit. Nu nh mà chúng ta li i gii ngha tng thành t mt thì chúng ta thu c ó chính là: nht = mt, t = ch, vi = là, bán = na, s = thy. T ó ta có th d dàng hiu c ngha en ca câu này là “Mt ch là thy, na ch (cng) là thy”. Quan trng hn ta nh thy c chính hàm ý ca nó nhm nhc nh mi chúng ta v o thy trò i. Và ao thy trò ây cng chính là rng “chúng ta phi bit n ngi dìu dt, dy d mình, dù ch là iu nh nht nht”. Bi ó cng chính là “l thng” ti thiu i trong thiên h xa và nay trong cuc sng ca chính chúng ta.

Nhng phi chng, nu nh câu tc ng trên ã c xây dng trên mt li nói hi ngoa ngôn, cng iu hóa? Bi mi con ngi chúng ta i hc là thu nhn mt h thng kin thc rt rng, và cng nh ã thành ngh, thành tài. Nhng vn tri thc có th ít, có th nhiu. Song, ta nh thy c rng cng ch vi “nht t (mt ch)” và v “bán t (na ch)” có l s chng là gì. Các bc tin nhân xa kia cng ã còn có câu T vi s (Ch làm ra thy). ã là ngi thy thì thc s phi cha trong u c mt “bin” ch. Và bn thân ca mi chúng ta hc thy, chí ít mi ngi dng nh cng phi c truyn dy mt khi lng c bn ca cái “bin ch” y mi “c o” mà thành tài c. Và nu nh cau tc ng nói mt ch vi na ch liu có quá ít không?

chung minh cau tuc ngu nhat tu vi su ban tu vi su - Chứng minh câu tục ngữ “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư”
Chng minh câu tc ng “Nht t vi s, bán t vi s”

Chúng ta phi hiu c rng câu tc ng “Nht t vi s, bán t vi s” dng nh cng ã cha ng c mt quan nim sâu sc ca dân gian v s hc, và ó cng chính v o thy trò. i vi bt kì ai i chng na thì nu ã là hc trò thì cn phi hc bt u t nhng kin thc s ng nht. Cng chính có th thì h mi có c s tip tc m mang kin thc cao hn i xa hn hc hi nhng iu hay l phi hn na.

Ta nh thy c mi ngi thy luôn luôn là mt i tng cn phi tôn kính. Ngi thy cng nh phi là ngi cao hn mt bc v tri thc, v t cách, và c v tm nhìn tht là sâu rng na. Nu nh mà không có ngi thy, chúng ta khó có c hi trau di, cng nh tht là khó có s tin b mi mt ln lên “thành ngi” và “thành tài”. Có l chính vì vy, khi i hc, ngi ta luôn có thái trân trng, “ngc nhìn” lên thy vi s ngng m, và hc sinh luôn luôn cng ã coi thy là thn tng hng theo. Tt c mi vic u nht nht mi c ch, li dy ca thy u là khuôn thc ca s hc hi. Qa tht ta nh thy c không him nhng hc trò, sau này thành danh phng trng, và dng nh vn có nét “hao hao” ging thy v c ch, cách nói, vn tri thc… Thc t cng chó thy cng không him hc trò kính thy, mê thy mà… “phi lòng” thy! Nói chung ngi ta không khuyn khích quan h ó, bi hc ng luôn là ni tôn nghiêm, úng mc.

Câu tc ng trên dng nh cng ã nói cho chúng ta bit c rng t s quý trng, ngng m thy. Luôn luôn phi l phép. Còn câu tc ng nh cng ã nhn nh vi ngi thy rng phi c gng vn n cái “mt ch” ch không phi “na ch”. Ngi thy phi t hc hi làm giàu thêm vn hiu bit ca mình hn na có th truyn t cho hc trò ca mình nhng bài hc tht sâu sc và tip thu vi khoa hc ca nhân loi.

Câu tc ng tht hàm ngôn và y ý t bit bao nhiêu. Nh mt cách nói v vn tôn s trng o ca ngi hc trò, ng thi cng chính là ý t nói ngi thy cng hoàn thin và làm gng cho hc sinh. Tc ng ca cha ông ta tht là thâm thúy bit bao nhiêu.

Minh Nguyt