Chứng minh câu tục ngữ “Ở hiền gặp lành”

bài: Em hãy chng minh câu tc ng hin gp lành

Bài làm

Trong cuc sng xa và nay chúng ta thng nói n quan h nhân – qu. iu này dng nh cng có ngha là nhân nào – qu y, hay ó chính là câu “gieo gió thì gt bão”, “ hin thì gp lành”,…ó chính là nhng li khuyên rn ca cha ông chính ta li. Mi chúng ta mà c x vi ngi chung quanh th nào thì s thu v mt kt qu tng xng.

Quan nim trên dng nh cng ã phn ánh úng thc t cuc sng cha? Ti sao chung quanh chúng ta luôn luôn hin hu k ác mà không b trng tr. Thc t li cho thy c có ngi hin mà cuc sng li không ra sao? Vn cn c phân tích k trên nhiu mt khác nhau.

Câu nói “ hin gp lành” dng nh nói ó chính là nu ta tt bng, n t t, bao gi cng sn sàng giúp ngi khác thì cuc sng ca ta s c n bù xng áng. Và cng chính nhng iu tt lành s n vi ta trong tng lai gn mà thôi. Câu nói nh khuyên chúng ta c sng tt i chc chn s có ngày ta c gp may mn.

Nhng ta nh thy c trên thc t cuc sng có din ra nh iu khng nh trên ây không? Vn có hai kh nng xy ra và ang hin hu trong chính cuc sng ca chúng ta hin nay.

chung minh cau o hien gap lanh - Chứng minh câu tục ngữ “Ở hiền gặp lành”
Chng minh câu tc ng “ hin gp lành”

Kh nng th nht úng nh câu tc ng ã ni thì tht s có nhiu ngi hin ã gp lành. ó, dng nh cng chính là mt iu d hiu và rt chính áng mà thôi. ó chính là khi mình n t t vi bà con, cô bác, bn bè… thì mi ngi có cm tình vi mình và s sn sàng giúp mình khi cn thit nht mà thôi. Còn li có trng hp na ó chính là không phi bao gi cuc sng cng theo lôgic thun nh trên. Có ngha là c sng tt cha chc ã “gp lành”. Ta dng nh cng ã thy c có không ít ngi hin mà li ri vào hoàn cnh khó khn. Thc s cuc sng hm hiu, và ngc li trong cuc sng li có k xu mà i sng vn y , sung sng. Ti sao li nh vy?

Ta cng cn phi nhìn nhn ra rng chính cái xã hi còn phc tp. Và ta nh thy c li có nhng th lc xu vn tn ti, bn làm n không chính áng. H dng nh cng ã gieo thit hi cho ngi xung quanh vn cha ht và trong hoàn cnh y ai cng có th là nn nhân – trong ó có c ngi hin, ngi tt bng na. Trong cuc sng ca chúng ta ang phn u xây dng mt xã hi tht công bng nhng dng nh ta nh thy c chính vic ci to cái c, xây dng cái mi òi hi thi gian. Mi con ngi, mi mt xã hi phi dày công u tranh xây dng mi bin c c m thành hin thc na.

Hn na, nu nh chúng ta ch hin thôi cha kh nng to ra cuc sng sung sng c. Chúng ta phi hiu hin có ngha là linh hot hn, ch không phi là không làm gì. Mi ngi hãy tht c gng hc hi có th làm giàu kin thc cho bn thân cng nh áp dng trong cuc sng. Ta nh thy c ng trc tình hình trên, chúng ta có nên “ hin” hay không? Mc dù ta nh bit c rng ó chính là thc t có khi ph phàng (kt qu không tng xng). Mõi con ngi chúng ta vn nên gi cách sng hin. ó chính là cách sng o c (nhân ái), chính iu này dng nh cng ã mang n cho tâm hn mình s thanh thn (giúp ích c mi ngi là nim vui ln). Thc s ta nh bit c chính lòng tt ca mình có khi li là mt kh nng thc tnh, thuyt phc giáo dc k xu có th sông tt hn na.

Trong cuc sng, mi ngi chúng ta dng nh cng cn phi t và gii quyt vn trên ây trong mt gii hn. Ta cng nên hiu c rng không phi i vi bt c ai chúng ta cng hin. c bit hn na ó chính là i vi bn xu, nhng k bt lng, xã hi phi giáo dc, cng nh phi b trng tr và ta cng phi tham gia vào cuc u tranh gian kh này.

Cho n nay thì câu tc ng “ hin gp lành” cng nh ã khuyn khích chúng ta sng theo lòng nhân ái. ó dng nh cng chính là mt phng châm x th tích cc, dù có khi tm thi cái tiêu cc ang ln át, ngi lng thin b thua thit nhiu hn trong cuc sng.

Tt c mi chúng ta mong cho tt c nhng ngi hin u gp lành, nhng cng phi nhìn trc nhng kh nng din bin phc tp bit bao nhiêu. Và nh là tránh nhng ht hng, bi quan. Tht s con ngi chúng ta không nhng cn hng thin mà còn phi kiên trì u tranh công bng v cho cái thin.

Minh Nguyt