Chứng minh câu tục ngữ “Tấc đất tấc vàng”

bài: Em hãy chng minh câu tc ng Tc t tc vàng

Bài làm

Trong kho tàng vn hc dân gian dng nh cng tht là s nhng câu ng ã khng nh c nhng giá tr trong cuc sng ca con ngi vi nhau. Có nhng giá tr v mt tình cm, nhng c tính, nhng câu tc ng hay v c tm quan trng ca t ó chính là câu “Tc t tc vàng” mà cho n nay câu tc ng ó vn tht là úng n bit bao nhiêu.

Trc tiên là ta phi hiu c rng “Tc t tt vàng” có ngha là mt tc t chính là mà t tc vàng. Nhng quan trng hn vi ông cha ta ó là nhng công lao mà h ã gìn gi trong bao nhiu nm nay mi có c nh th.

Câu tc ng tht sâu sc ã tht tinh t khi ã c hiu theo mt cách khái quát hn. t ây là t ai, còn vi “vàng” ây là tin, là nhng giá tr tht cao quý. So sánh nh vy òng nht vi vic t chính là tài sn có giá tr, có giá tr nh vàng vy. t cng chính là nhng cái mà con ngi ta dùng nó sinh sng. Nhng dng nh quan trng nht ta vn thy c ây cn phi bit ó chính là khi có t vn sinh sng c vì t có th trng trt. Có t thì con ngi chúng ta mi có th làm ra c nhiu th khác na bán ra vàng. Câu tc ng ngn gn nhng cng tht là sâu sc bit bao nhiêu. Trong câu “Tc t tc vàng” ây mun khng nh chc chn ó chính là không ch có vàng mi có th sinh sng c mà t vn có th sinh sng và làm ra c vàng.

chung minh cau tac dat tac vang - Chứng minh câu tục ngữ “Tấc đất tấc vàng”
Chng minh câu tc ng “Tc t tc vàng”

Ông cha ta tht tinh t bit bao nhiêu khi ã so sánh t – mt tài nguyên sn có so sánh vi th tht có giá tr nh vàng. iu này dng nh cng ã nhm khng nh giá tr ca t. t cng c xem chính là mt th muôn th có th làm ên tt c. Trong s chúng ta thì cng ã có rt nhiu ngi cho rng có vàng là có th có tt c nhng ó là mt quan nim sai hoàn toàn trái. Thc cht thì t vn làm ra vàng và làm ra c nhiu th khác ch không riêng gì ch có nhng th giá tr nh vàng mi có th có. t ai c ánh giá ó là mt vt vô giá c ông cha ta ví nh vàng và có th hn vàng na.

Hin nay li cng ã có nhiu ngi li mình có vàng nên b t trng. Trên mnh t rng mênh mang nhng li không trng trt gì c, n mt ngày khi n ht vàng i thì không còn gì mà sinh sng. Qa thc thì chính n lúc ó mi nhn ra c s quý giá ca t. Nhng áng nói ây khi mà con ngi nhn ra c thì cng nh ã quá mun vì t bây gi là mt bãi t hoang và bc màu vì không c ci to thng xuyên do bàn tay ca con ngi.

Có th nói câu tc ng này ng nh chính là mt bài hc ành cho nhng ngi ch bit quan tâm n nhng vt cht. Con ngi ta ch ngh n sung mt sng mà không ngh n hu qu sau này ca mình. Vi vic thông qua câu tc ng, ông cha ta mun khng nh giá tr ca t. Khi con ngi có t có th làm ra tt c nhng vàng thì không th. Có l chính vì vy khi có phi bit tôn trng nhng gì mình có và luôn nh rng ng b lãng phí nó mt cách vô ngha.

Minh Nguyt