Chứng minh câu tục ngữ “Thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng”

bài: Em hãy chng minh câu tc ng Thuc ng dã tt, s tht mt lòng

Bài làm

Bài hc mà ông cha ta nhn gi “ thuc ng giã tt, s tht mt lòng” cng c ánh giá chính là mt trong nhng bài hc sâu sc mà ngi i sau cn phi hc hi. Ta dng nh cng ã có th bit c rng chính câu nói mang nhng ý ngha ht sc sâu sc ca nhng th h i trc li. Hn na, cng nh ã dy chúng ta cách giúp cho chúng ta có c nhng k nng và cách ng x sao cho tt nht cuc sng nh tr lên tht tt p nht có th.

u tiên ta phi hiu c theo ngha en thì hiu rng thuc chính là ch nhng th có th giúp cho con ngi khi c nhng cn bnh tt hoc có th giúp con ngi bi b giúp cho c th ca chúng ta tr nên do dai hn, cng nh tht tt hn. Thuc dng nh cng ã giúp tránh c nhng nh hng xu ti nhng b phn trong c th ca chúng ta. Có l cng chính vì th mà mi chúng ta có th thy c rng cng ch có nhng khi c th ca chúng ta b yu hoc b thng,…thì mi cn ung thuc.

Mi ngi trong s chúng ta nh cng ã thy rng chính bi nhng lí do nh vy mà thuc cha bao gi ngt và cng chng có ai thích ung thuc bao gi c. Thông thng, nhng v thuc hay ng ngt và làm cho nhiu ngi thy s thuc không dám ung. Thc t ã cho thy c rng có nhng ngi mà thm chí, khi càng khi mà càng khó ung thì tác dng ca nhng loi thuc y càng ln hn rt nhiu. Nói i cng phi nói li ó chính là ta nh thy c cái tâm lí ca tt c mi ngi thng rt s v ng ca thuc. Bi qu thc chúng tht khó ung. Khi không may chúng ta b mc các bnh thì vic ung thuc là iu cn thit nht, và chúng ta ch có ung thuc mi nhanh chóng cha c bnh.

chung minh cau tuc ngu thuoc dang da tat su that mat long - Chứng minh câu tục ngữ “Thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng”
Chng minh câu tc ng “Thuc ng dã tt, s tht mt lòng”

Ông cha ta tht là tinh t khi ã ly chính s tng ng này thì câu tc ng còn có v “s tht mt lòng”. Trong thc tin cuc sng luôn cho chúng ta thy c rng, tt c nhng iu gì tht thì nó thng thô và khin cho ngi ta không thích và cng không a nó. i chiu vic này cng tht ging nh mun khi bnh thì phi ung nhng viên thuc ng không my ai thích. Ngc li, ta nh thy c rng nu nh s tht ang c giu kín kia nh chính là ngi ó không mun ai bit n c. áng nói ây có l chính là nhng khi nó b phanh phui ra thì gây cho chính ngi ó có nhng cách nhìn không a v chính ngi ã nói ra s tht che giu ó. Qua câu nói ta nh thy c rng nói ra s tht là mt iu cha bao gi d dàng. Nhng s tht luôn luôn ph phàng cho nên nó s không bao gi mang li nhng iu tt p ca ngi b vch trn i vi bn. Nhng chc chn rng nhng ngi khác khi thy nhng iu bn làm chc chn s ng h bn.

Tuy nhiên có phi lúc nào ta cng có th vch trn nhng s tht gây mt lòng không. Cùng là mt cách vch trn cho ngi khác bit c nhng iu di trá. Song, bn cng hãy tht là tinh t có th nói ra s tht. Chính iu này cng nh ã ánh giá c bn là ngi có thông minh và khôn khéo hay không ó.

Ta cng nên bit c rng s tht luôn luôn là mt iu ai cng khao khát c bit cho tng tn nhng li s c ngi không mun cho bn bit che giu k càng. Nhng ông cha ta cng li có câu nói “cái kim trong bc lâu ngày cng lòi ra” nên che giu s tht không phi là mt iu hay và ngi có th nói ra s tht qu thc là mt ngi dng cm. Thc s nhng ngi này h nh không màng n chuyn h c gì và s nh th nào khi nói ra s tht.

“Thuc ng giã tt, s tht mt lòng” c ánh giá là mt trong nhng câu nói mà chúng ta có th hc c cách mà chúng ta hành x trong cuc sng. Và mi iu trong cuc sng mun có kt qu, mun sng p hn thì phi nhìn vào s tht cho dù có mt lòng i chng na thì nó cng chính là mt cách cho ta hoàn thin bn thân mình hn na.

Minh Nguyt