Chứng minh câu tục ngữ “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn”

bài: Em hãy chng minh câu tc ng Tt g hn tt nc sn

Bài làm

Cuc sng ã quá vt v và gian lao và y th thách, nhân dân ta ã rút ra cách ánh giá, nhìn nhn s vt và con ngi. Thong thng ta thy c ngi xa luôn quan nim "n ly chc, mc ly bn" và coi trng ni dung bên trong hn là hình thc bên ngoài ó chính là câu tc ng "Tt g hn tt nc sn". Quan im này dng nh ang gây nhiu tranh lun và nhng ý kin trái chiu.

Trong cuc sng ca con ngi thì tt c các s vt u có hai mt: ni dung và hình thc. Ta nh thy c mt ni dung còn gi là cht lng ca sn phm thng c ánh giá cao. Tuy vy, chính vì hình thc cng có vai trò quan trng trong vic khng nh ni dung.

Cac món vt làm bng g tt, g quý (ging, t, bàn, gh…) thông thng li có thi gian s dng rt lâu dài và càng v sau càng p. Lúc này ây thì ngi ta dng nh cng ta ch cn bào nhn, ánh bóng chúng bng mt lp vec-ni là . Còn i vi nhng dùng bng g xu, g tp li hay c sn pht hào nhoáng bên ngoài. Và cho dù có p n âu chng na thì chúng cng rt mau hng và phi thay khác. Ta dng nh cng ã thy c ã rt lu câu tc ng khác, câu "Tt g hn tt nc sn" còn hàm cha mt ý ngha sâu sc hn. n ý sâu sc ó có th k n ó chính là li khuyên thit thc, úng n v cách nhìn nhn, ánh giá con ngi. Có l rng tt c chúng ta thy rõ tính nht quán trong vic khng nh s hn hn ca ni dung bên trong so vi hình thc bên ngoài vy.

chung minh cau tuc ngu tot go hon tot nuoc son - Chứng minh câu tục ngữ “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn”
Chng minh câu tc ng “Tt g hn tt nc sn”

Qa thc ta nh thy c chính li khuyên này rt úng vì nó c úc kt t kinh nghim sng ca nhiu th h. Ta nh ã ánh giá mt con ngi cn phi tri qua thi gian khá dài, và mi chúng ta dng nh cng không th ch quan, h , mi ngi chúng ta cng s rt d dn n sai lm, thm chí gây nên nhng hu qu tai hi khó lng.

Trong cuc sng thì mi iu mà ai cng phi tha nhn là ngi có o c tt, trình hiu bit sâu rng, cng nh chính là nhng nng lc làm vic cao s làm c nhiu vic hu ích cho bn thân, gia ình và xã hi. Ngc li, ta dng nh thy c không có c nhng phm cht tt p y thì khó có th thành công trên ng i, cho dù con ngi y hình thc bên ngoài có hào nhoáng, hay là có thc s p n âu chng na. Ngi xa tht tài tình khi ã khéo ví von ã dùng cách gi hàm ý châm bim nhng k ch có hình thc bên ngoài. Nhng ngi ó cng li hay dùng hình thc bên ngoài la bp ngi khác, che giu nhng xu xa, và có c nhng khim khuyt bên trong… là li "Tt mã r cùi", nói thng ra là vô dng, chng có giá tr gì.

Ngày nay, trong mt thi i mi thì tt c chúng ta nên ánh giá con ngi nh th nào cho úng? Chúng ta dng nh cng cn bit, gia ni dung và hình thc có mi tng quan vi nhau. Ni dung thc s ã quyt nh hình thc, hình thc làm tng thêm giá tr ca ni dung. Có l chính vì vy, khi nhn xét ánh giá v mt ngi nào ó, ta hãy bình tnh, sáng sut tìm hiu, ng thi cng nh ã phân tích có c nhng kt lun úng n và chính xác nht cho bn.

Xét v câu tc ng ta nh thy c vic tán thng, ng quan im vi ngi xa ta vn ly phm cht (o c, tài nng…) làm tiêu chun c bn, làm thc o giá tr con ngi. Mi chúng ta hãy cn c vào cht lng và mc ích ca công vic mà ánh giá ngi tt, k xu và hãy t ngi y vào mi quan h vi gia ình, nhà trng, xã hi. Ngi tt c xem ó cng chính là ngi có lng tâm, trách nhim vi bn thân, vi mi ngi trong mi hoàn cnh. Xa nay, các bc v nhân, các nhà bác hc… thng rt gin d. S gin d nhng nghiêm túc là tôn trng mình, tôn trng ngi khác và iu ó li tr nên rt thanh cao, cao quý. Trái li, ta nh thy c có nhng k thích phô trng hình thc thì bên trong li hi ht và trng rng.

Câu tc ng trên tht c sc nó nh cng chính là mt li khuyên sáng sut, thit thc trong cách ánh giá s vt và con ngi trong mi hoàng cnh. Hn na nó cng chính là li cnh tnh i vi nhng ai ch chy theo hình thc hào nhoáng bên ngoài mà quên i phm cht tt p – yu t c bn có th to lp nên giá tr ích thc ca mt con ngi.

Mi chúng ta hãy phn u vn lên, ta cn phi hc tp và rèn luyn, tu dng "tt g" ng thi có c t cách, li sng p nh "nc sn" trong câu tc ng cha ông ta ã gi gm nhé!

Minh Nguyt